Officiële mededelingen 30 mei 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 22 2024

NIEUWE VOORZITTER GEZOCHT VOOR ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
De gemeente Aalsmeer zoekt een nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein.

Wil jij het Aalsmeerse College van Burgemeester en Wethouders adviseren over het sociale beleid van de gemeente?
Stel je dan kandidaat voor het voorzitterschap Adviesraad Sociaal Domein.

Kijk voor de volledige vacaturetekst op:
https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/persbericht/vacature-voorzitter-adviesraad-sociaal-domein.
1 t/m 7 juni Week van de Jonge Mantelzorger

Mantelzorg & Meer helpt in Aalsmeer mantelzorgers van alle leeftijden. In de Week van de jonge mantelzorger organiseren ze activiteiten voor jonge mantelzorgers van 4-25 jaar. De aanmelding hiervoor is geopend! Kijk voor meer informatie op de website van Mantelzorg & Meer: www.mantelzorgenmeer.nl.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP DINSDAG 4 JUNI 2024, 20.00 UUR

BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Presentatie Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027
21.00 6. Vaststellen bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 4
21.30 7. Actualisering grondexploitaties per 01-01-2024
22.00 8. Regionale samenwerking
22.10 9. Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 6 JUNI 2024, 20.00 UUR

BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Presentatie Jeugdhulp
20.35 6. Jaarstukken 2023
21.05 7. 1e Bestuursrapportage 2024
21.35 8. Kadernota 2025
22.05 9. Wijziging Gemeenschappelijke regelingen van onderstaande verbonden partijen:

1.     Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ);

2.     Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD)

3.     AM werkorganisatie

4.     Gemeentebelastingen Amstelland 2018

5.     Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA)

22.30 10. Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen van onderstaande verbonden partijen:

1.     Vervoerregio Amsterdam (GR VRA)

2.     Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)

3.     Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD)

4.     Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

5.     Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA)

22.50 11. Toestemming wijziging Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen
23.00 12. Sluiting

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘WATERFRONT’, WIJZIGING BEGRENZING BESCHERMD DORPSGEZICHT (Z23-005162)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 april 2024 het bestemmingsplan ‘Waterfront’ (idn: NL.IMRO.0358.19B-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de raad besloten de begrenzing van het gemeentelijke beschermde dorpsgezicht op grond van de Erfgoedverordening te wijzigen.

Plangebied
Het plangebied is gelegen in Aalsmeer aan de Westeinderplassen en loopt globaal van de Stommeerweg, langs de Kudelstaartseweg tot aan de kruising met de Bachlaan en beslaat tevens een deel van de Westeinderplassen.

Doelstelling
Het bestemmingsplan Waterfront zorgt voor actualisering en digitalisering van het nu geldende analoge bestemmingsplan. Daarnaast borgt het bestemmingsplan de in het verleden verleende vergunningen voor de herinrichting van het Waterfront, m.u.v. een vergunde steiger rond de Watertoren. Tot slot wordt de gewijzigde ligging van het beschermde dorpsgezicht verankerd. Door het verbreden van de oevers als uitvoering van de herinrichting van het Waterfront is er namelijk discrepantie ontstaan tussen de aanduiding op de analoge kaart van het beschermd dorpsgezicht en de feitelijke situatie. Op grond van de gemeentelijke Erfgoedverordening is de begrenzing van het beschermde dorpsgezicht daarom aangepast.

Omgevingswet
Op 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden. De Invoeringswet Omgevingswet regelt dat als vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, het oude recht van toepassing blijft totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Het bestemmingsplan wordt na het onherroepelijk worden onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan.

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder op de volgende wijze ter inzage van 31 mei tot en met 11 juli 2024:

 • digitaal op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart (zoek op idn: nummer of op plannaam ‘Waterfront).
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1(alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kan tegen deze besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:

– Belanghebbenden;

– Niet belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;

– Niet belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN / AANVRAGEN ONTVANGEN
– Stommeerweg 72a, het plaatsen van een koelcel
– Werven 51, het plaatsen van een buitenunit warmtepomp op het platte zijdak van de woning
– Lakenblekerstraat 49 en 49A, AMR03 C 4471, het kappen van 4 bomen
– Moslaan 28, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Dagpauwoogstraat 5, het plaatsen van een container van 3 t/m 5 juni 2024
– Clusiusstraat, naast Zwarteweg 119, het plaatsen van een container op een parkeerplaats van 10 t/m 25 juni 2024
– Seringenstraat 20, het plaatsen van een puincontainer van 3 juni tot en met 10 juli 2024

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Oosteinderweg 286, het vervangen van de loopbrug aan de achterzijde van het perceel (legalisatie)
– Uiterweg 417a, het plaatsen van bootoverkappingen voor 4 ligplaatsen
– Uiterweg 91, het vervangen en vergroten van de bestaande brug

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– De Muzen 26, het verbouwen van de woning, plaatsen zonnepanelen en plaatsen erfscheiding
– Kudelstaartseweg 148a, het vervangen van de bestaande woning

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:
– P.F. von Sieboldlaan, ter hoogte van huisnummers 31 t/m 35

Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats:
– Praamplein, op het parkeerterrein ter hoogte van Stichting Historische Tuin

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA  EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Start en finish op het surfstrand, Kudelstaartseweg 22 (Z2024-00000546), Poeloversteek zwemmen en recreatieve zwemafstanden op 26 juni 2024, verleend 28 mei 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Dreef, parkeerterrein tussen zwembad De Waterlelie en basisschool IKC Triade (Z2024-00001765), Classic Express
  Prinses Christina Concours op 8 juni 2024, ontvangen 15 mei 2024
 • Winkelcentrum Kudelstaart, Einsteinstraat (Z2024-00001768) verkoop van stroopwafels van 15 augustus 2024 tot
  15 augustus 2025; ontvangen 15 mei 2024

ALCOHOLWET ONTHEFFING (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Ophelialaan 102 (Z2024-00001766) het plaatsen van twee tappunten t.b.v. DownTown Ophelia op 8 juni 2024, ontvangen 15 mei 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Café Sportzicht (Z2024-00001799), besloten feest met zanger op 1 juni 2024

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 6 juni 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘verzamelplan lintwoningen’ en besluit hogere grenswaarde (Z23-093348)
– t/m 6 juni 2024: grenswaarden woonarken Oosteinderweg 365ws1 en 365ws2” (Z23-098081)
– t/m 5 juli 2024: verlening omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z2023-00003681)
– t/m 5 juli 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘landelijk gebied oost’ voor het
legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a
ten behoeve van perifere detailhandel. (hz_wabo-2019-3500) (met bijbehorende stukken)
– t/m 11 juli 2024: vastgesteld bestemmingsplan ‘Waterfront’, wijziging begrenzing beschermd dorpsgezicht (Z23-005162)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:      09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde Omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN RAADHUIS AALSMEER
Op donderdag 6 juni is het raadhuis Aalsmeer er in verband met Verkiezing Europees Parlement geopend tot 12.00 uur.

Op vrijdag 7 juni is het raadhuis Aalsmeer gesloten i.v.m. het tellen van stemmen van Verkiezing Europees Parlement.
INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT

Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin