Officiële mededelingen 3 augustus 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 31 2023

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Baanvak 99, 1431 LJ, (Z2023-00001515), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Einthovenhof 17, 1433 BS, (Z2023-00001512), het maken van een uitbouw aan de zijkant van de woning

– Dorpsstraat 4, 1431 CD, (Z2023-00001510), het aanpassen van de gemetselde muur, het plaatsen van windschermen en vlonderplanken t.b.v. het terras

– Aalsmeerderweg 295, 1432 CP, (Z2023-00001498), het uitbreiden van de bestaande in- en uitrit en verlengen van de duiker

– Samoaweg, AMR03 B 10715, 4401, 10715, 10716, 3870 en 10453, (Z2023-00001484), het bouwen van een dubbel bedrijfspand met erfafscheiding en 4 in- en uitritten

– Koningsstraat 5, 1432 JR, (Z2023-00001458), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Pontweg 28, 1432 BX, (Z2023-00001416), het uitvoeren van funderingsherstel

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Aalsmeerderweg 221, 1432 CM, (Z2023-00000996), het kappen van een boom (Salix sepulcralis Chrysocoma)   Verzonden: 28 juli 2023

– Hornweg 219, 1432 GJ, (Z2023-00001194), het kappen van een coniferenhaag t.b.v. de sloop van de woning    Verzonden: 25 juli 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Waterhoenstraat, t.h.v. nr. 6, AMR03 C 7772, (Z2023-00000946), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. het renoveren van 12 woningen tot 31/12/23   Verzonden: 27 juli 2023

– Oosteinderweg 113a AMR03 G 6747, 1432 AH, (Z2023-00000078), tijdelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur   Verzonden: 26 juli 2023

– Gerrit van Rietveltlaan naast nr. 6 Sectie C, nr. 7553, (Z2023-00000046), het bouwen van een woning    Verzonden: 16 juni 2023

– Zijdstraat 26 en 26a t/m 26h, 1431 ED, (Z2023-00000355), het uitbreiden van de bestaande bergingen met een garage en extra berging   Verzonden: 25 juli 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Uiterweg 272, 1431 AV, (Z2023-00000227), het herbouwen van een schuur tot studio/B&B    Verzonden: 28 juli 2023

– Dreef 3, 1431 WC, (Z2023-00000648), het plaatsen van een schaftkeet i.v.m. verbouwing wasstraat   Verzonden: 27 juli 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Geijlwijckerweg 8, 1431 EN, (Z2023-00000162), het vervangen van het bestaande poldergemaal   Verzonden: 28 juli 2023

– Uiterweg 65, 1431 AB, (Z23-024958), het vervangen van de woning.  Toelichting: Als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw zaaknummer gekregen, te weten HZ_WABO-2023-0893. Verzonden: 26 juli 2023

– Koningsstraat 207, 1432 PM, (Z2023-00001199), het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplek t/m 22-09-2023   Verzonden: 26 juli 2023

–  Meervalstraat 11, 1431 WE, (Z2023-00000994), het verwijderen van een draagmuur en aanbrengen van een staalconstructie   Verzonden: 25 juli 2023

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Hornweg 308, 1432 GT, (Z2023-00000230), het plaatsen van een schutting (legalisatie)

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Clematisstraat 16, 1431 SE, (Z2023-00000108), brandveilig gebruik zorgcentrum Kloosterhof

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 augustus 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Sportlaan 43A (Z2023-00000352) 40- Toernooi op 5 augustus 2023, verzonden 27 juli 2023

Meerjarige Evenementenvergunning (verleend)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Legmeerdijk 313 (Z2023-00000809) Autumn Fair (Kleine plantenbeurs) op 6 en 7 september 2023, verzonden 31 juli 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Surfeiland (Z2023-00001053) plaatsen van 1 tappunt na afloop van surfwedstrijd op 1 oktober 2023, verzonden 27 juli
  2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Surfeiland/Westeinderplas (Z2023-00001052) Grote Prijs van Aalsmeer op 1 oktober 2023, melding ontvangen 8 juli 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:

–           t/m 3 augustus 2023, het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ (IDN : NL.IMRO.0358.07K-OW02) met de bijbehorende stukken zoals een ontwerp beeldkwaliteitskader en een ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift en een ontwerp exploitatieplan

–           t/m 18 augustus 2023, ontwerp-omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken) voet- en fietspad Bilderdammerweg (HZ_WABO-2022-2408)

–           t/m 24 augustus 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’ met bijbehorende stukken (Z23-055649)

–           t/m 31 augustus 2023: besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ (Z23-005851) met bijbehorende stukken

–           t/m 31 augustus 2023: besluit tot vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan ‘green park aalsmeer dg2 west’ en besluit hogere grenswaarde (Z21-086390)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575  E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl 

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis.

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin