Officiële mededelingen 29 september 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 39 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout, maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden

Als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
 • VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  BESLUIT OM BIJ HOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  El-Borni F. 05-08-1996 20-09-2022
  Pacholec J. 13-09-1980 20-09-2022
  Szkobel R.M. 28-02-1987 20-09-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST 

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Lieberton B.H. 01-07-1990 21-09-2022
  Pitomets O.V. 03-07-1989 21-09-2022
  Pitomets Y.D. 24-11-2021 21-09-2022
  Skalska M.A. 14-06-1979 21-09-2022

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

SNOEIBOOT VAART 8 OKTOBER 2022 UIT
De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar zet de gemeente de snoeiboot in. Op zaterdag 8 oktober 2022 vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. De boot ligt weer op de vertrouwde locaties: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde, 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de mogelijkheid om op zaterdag 8 oktober 2022 hun snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. Hij komt dan zo snel mogelijk weer terug.

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer via telefoonnummer (0297) 387575 (vraag naar afdeling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/ boswachter) of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarwegbeheer/ boswachter).

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING VERLENGDE MOLENVLIETWEG AALSMEER EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN GELUID AALSMEERDERWEG 8, 10 EN 14 (Z20 – 002569)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3,5 en 7 te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z20-002569. De huidige Molenvlietweg zal worden verlengd tot de aansluiting met de Aalsmeerderweg. Omdat de ontwikkeling niet past binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Verlengde Molenvlietweg en de wegreconstructie aan de Aalsmeerderweg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met de ontwerp-omgevingsvergunning wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid voor Aalsmeerderweg 8, 10 en 14.

TER INZAGE
Met ingang van 30 september 2022 ligt de verleende omgevingsvergunning inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
-in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAC-VG01, en
-via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
-de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
-de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

BEROEPSMOGELIJKHEID
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 1 oktober 2022 tot en met 11 november 2022. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

INWERKINGTREDING
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Hadleystraat 67, 1431 SL, (Z22-075082), het aanbrengen van een overkapping aan de woning en het aanpassen van de
bestaande overkapping aan de berging

– Japanlaan 26D, 1432 DK, (Z22-075362), het bouwen van een magazijnstelling hoger dan 8,5 mtr

– Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z22-075095), het bouwen van een hobbyruimte aan de zijkant van de woning (legalisatie)

– Uiterweg 45, 1431 AB, (Z22-074855), het uitbreiden van de bestaande garage t.b.v. de autolift en keldertrap

– Herenweg 86, 1431 GX, (Z22-074852), het bouwen van twee erkers en het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning (legalisatie)

– Legmeerdijk 161, 1432 KA, (Z22-074509), het plaatsen van een prefab unit t.b.v. tijdelijke huisvesting

– Oosteinderweg 410, 1432 BN, (Z22-073914), het vervangen van de bestaande houten uitbouw door een uitbouw van onderhoudsvriendelijk duurzaam materiaal

– Oosteinderweg 32 en 40 en achter Uiterweg 54, 1432 AL, (Z22-074199), het dempen en compenseren van water, het verwijderen van een brug en het plaatsen van een nieuwe brug en in- en uitrit

– Berkenlaan 1, 1431 JD, (Z22-074057), het renoveren en isoleren van het dak

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– J. Schaperstraat 14, 1432 PR, (Z22-045545), het plaatsen van een tuinhuisje (legalisatie)   Verzonden: 23 september 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Gedempte sloot t.h.v. nr. 19 (sectie G, nr. 5696), (Z22-061637), het plaatsen van een dixi, een materiaalcontainer en een vuilcontainer t.b.v. werkzaamheden aan een trafohuisje tot en met 21 oktober 2022. Verzonden: 26 september 2022

– Pontweg 28a, 1432 BX, (Z22-064331), het plaatsen van een steiger (legalisatie). Verzonden: 26 september 2022

– Oosteinderweg 313a (sectie G, nrs. 6920 en 6928), 1432 AW, (Z22-066555), het dempen van water voor circa 160 m2. Verzonden: 23 september 2022

– Burgemeester Brouwerweg (N 201), sectie G, nr. 6837, (Z22-060525), het realiseren van een accuruimte in het bestaande gebouw. Verzonden: 26 september 2022

– Legmeerdijk nabij 326 traf (Sectie G, nr. 5509, 5510 en 7734), (Z22-061737), het verbreden van de bestaande in- en afrit naar het toekomstige mobiliteitsplan Avia Marees. Verzonden: 26 september 2022

– Mijnsherenweg achter nr. 38 (kad. perc. D nr. 4538), (Z22-060129), het plaatsen van een fundering en een gebouw voor een WKK-unit. Verzonden: 26 september 2022

– Aalsmeerderweg 39, 1432 CG, (Z22-047509), het uitbreiden van de woning op de verdieping aan de achterzijde. Verzonden: 21 september 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze pagina:

– Archimedeslaan 17, 1433 ME, (Z22-063349), het plaatsen van een dakkapel in afwijking van de reeds verleende vergunning (legalisatie). Verzonden: 26 september 2022

– Sportlaan 17, 1431 HW, (Z22-039934), het bouwen van een mantelzorgwoning bij de woning. Verzonden: 26 september 2022

– Uiterweg 245 ws2, 1431 AG, (Z22-041982), het vervangen van de bestaande woonark. Verzonden: 26 september 2022

– Apollostraat 29, 1431 WS, (Z22-061500), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 22 september 2022

– Stommeerkade 82, (Z22-043431), het bouwen van een woning. Verzonden: 16 september 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

-Chrysantenstraat 43 (Z22-075272) Laatste werkdag op 30 december 2022, ontvangen 26 september 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Grasveld aan de Snoekbaarsstraat (Z22-073819) Voorstelling voor basisschool op 4 oktober 2022, melding akkoord 21 september 2022
 • Sportlaan 44 (Z22-075175) Besloten feest waar een DJ muziek draait op 22 oktober 2022, melding akkoord 26 september 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

t/m 30 september 2022: ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken m.b.t. het perceel gelegen aan de Stommeerkade 45, kadastraal perceel C 7584, te Aalsmeer

t/m 30 september 2022: ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Andorraweg 2 (deelgebied 4)

t/m 11 november 2022: verleende omgevingsvergunning inclusief het besluit hogere grenswaarden met daarbij behorende stukken over Verlengde Molenvliegweg Aalsmeer en besluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8, 10 en 14 (Z20-002569

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676. De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

            

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin