Officiële mededelingen 29 juni 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 26 2023

RECTIFICATIE INLOOPAVOND ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ZWARTEWEG’ EN ONTWERP EXPLOITATIE-PLAN

Informatieavond
Op woensdagavond 5 juli 2023 organiseert de gemeente Aalsmeer een informatieavond over het ontwerp bestemmingsplan en exploitatieplan Zwarteweg. U bent van harte welkom vanaf 19.00 tot 20.30 uur op het gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 6 JULI 2023, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 14.00 UUR

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid de heer C. Knol
RAAD
Raadzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
14.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Mededelingen van het college

14.05   De agendapunten R-2, R-3 en R-5 worden integraal behandeld
  R-2 1e Bestuursrapportage 2023
  R-3 Kadernota 2024
  R-4 Jaarrekening 2022
  R-5 Meicirculaire 2023
  R-6 Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2023 – 2026
    AKKOORDSTUK
  R-7 Actualisering grondexploitaties 2023

                                             SLUITING                                                                

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Rozenhof 57, 1431 RT, (Z2023-00000731), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Uiterweg achter nr. 100, AMR03 H3382, 1431 AR, (Z2023-00000726), het bouwen van een botenstalling

– Korianderhof 2, 1431 DZ, (Z2023-00000676), het bestaande kozijn aan de voorgevel vervangen voor een (prefab)
bloemkozijn

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Machineweg nabij 137b (Sectie B, nr. 9361 en 8461), (Z2023-00000189), het plaatsen van een brug en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 26 juni 2023

– Oosteinderweg 466-468 (AMR03 B 10607), 1432 BP, (Z2023-00000197), het plaatsen van een brug en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 26 juni 2023

– Geijlwijckerweg 6, 1431 EN, (Z2023-00000162), het vervangen van het bestaande poldergemaal. Verzonden: 19 juni 2023

– Oosteinderweg achter nr. 521 AMR03 A 3180, (Z2023-00000177), het bouwen van een loods. Verzonden: 23 juni 2023

– Copernicusstraat 24, 1433 MD, (Z2023-00000167), het bouwen van een entreeportaal in de voortuin. Verzonden: 20 juni 2023

– Manillehof, AMR03 G 6050, (Z2023-00000147), het verplaatsen van bestaande brug. Verzonden: 20 juni 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 305, 1432 AW, (Z2023-00000185), het verhogen en verlengen van de kap. Verzonden: 26 juni 2023

– Zuiderpark 9, 1433 PP, (Z2023-00000262), het bouwen van een tuinkamer aan de zij- en achtergevel. Verzonden: 21 juni 2023

– Jupiterstraat 30, 1431 XB, (Z22-070630), het aanleggen van een in- en uitrit.  Toelichting: Op 20 december 2022 is
geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Op advies van de
bezwaarcommissie is het besluit in heroverweging genomen. Met het besluit op bezwaar is het weigeringsbesluit van
20 december 2022 herroepen. De omgevingsvergunning is op 20 juni 2023 alsnog verleend. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de beslissing op bezwaar beroep instellen.

  Als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te
weten HZ_WABO-2022-3721. Verzonden: 20 juni 2023

– Waterhoenstraat 6 t/m 28, 1431 VZ, (Z2023-00000414), het verduurzamen van 12 seniorenwoningen. Verzonden: 20 juni 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

 • Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Ophelialaan, ter hoogte van huisnummer 160 tot en met 171
 • Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Linksbuitenstraat, ter hoogte van de zuidelijke kruising met de MidvoordreefWET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Industrieterrein van Vliet (Z2023-00000559), Aalsmeer Bloemen Tour 16 september 2023; ontvangen 13 juni 2023
 • Loods Van Vliet Containers (Z2023-00000620), Techniek Driedaagse 3 t/m 5 oktober 2023; ontvangen 16 juni 2023
 • Parkeerplaats Raadhuisplein (2023-00000780), Aalsmeerse Zomeravond 19 augustus 2023, ontvangen 23 juni 2023
 • Legmeerdijk 313 (Z2023-00000809) Autumn Fair (Kleine plantenbeurs) op 6 en 7 september 2023, ontvangen 26 juni 2023

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Parkeerplaats Kerkelijk centrum ’t Anker/Oosteinderweg 273A (Z23-045290) Zomeravond Concert Mariëlle Rijkmans & Band op 15 juli 2023, verzonden 23 juni 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:

 • t/m 20 juli 2023: het ontwerpbestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan’ en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘De Hoeksteen’ met bijbehorende stukken
 • t/m 20 juli 2023: aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Mr. Jac. Takkade 40 (Z22-044030)
 • t/m 3 augustus 2023, het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ (IDN : NL.IMRO.0358.07K-OW02) met de bijbehorende stukken zoals een ontwerp beeldkwaliteitskader en een ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift en een ontwerp exploitatieplan

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
}vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin