Officiële mededelingen 28 september 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 39 2023

TER INZAGE LEGGING BESLUIT WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING MR. JAC. TAKKADE 40 (HZ_WABO-2022-2524 (voorheen Z22-044030)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Schinkelpolder, Mr. Jac. Takkade 40 (uitgebreide procedure) voor het realiseren van een Bed and Breakfast in het bijgebouw, heeft geweigerd (HZ_WABO-2022-2524).

Het realiseren van een Bed and Breakfast in het bijgebouw bij de bedrijfswoning Mr. Jac. Takkade 40 is in strijd met het Horecabeleid 2016 – 2020 en de “Beleidsregels planologische afwijkingen (Kruimelgevallenbeleid) gemeente Aalsmeer 2021”. Een Bed and Breakfast is alleen toegestaan in een woning als ondergeschikte functie en niet in een bijgebouw (als hoofdfunctie) behorende bij een bedrijfswoning. Daarnaast kan door een ongebreidelde groei van niet bedrijfsmatig geëxploiteerde verblijfs- accommodaties de kwaliteit van het toeristisch product als geheel onder druk komen te staan.

INZAGE
De geweigerde omgevingsvergunning ligt van 29 september 2023 tot en met 9 november 2023 (6 weken) op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te
  worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

BEROEP
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 30 september 2023 tot en met 10 november 2023. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

INWERKINGTREDING
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarde  Aalsmeerderweg 237 en 239 Aalsmeer (HZ_WABO-2022-1979)
Op de percelen Aalsmeerderweg 237 en 239 heeft de eigenaar een bouwplan ingediend voor 2 woningen. De nieuwe woningen worden rechtstreeks op de Aalsmeerderweg ontsloten. Het bouwplan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

TER INZAGE
Van 29 september tot en met 9 november 2023 ligt de ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OVIAVHB02W-OW01 (ontwerpbesluit hogere grenswaarde is als bijlage toegevoegd), en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te
  worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE
Op 2 woningen aan de Aalsmeerderweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden op de voor- en zijgevels. De achtergevel is voor wat betreft wegverkeerslawaai een geluidluwe gevel. De maximale hogere grenswaarde van Lden = 63 dB (na aftrek ex. artikel 110g van de Wet geluidhinder) wordt niet overschreden. Er kan daarom een ontheffing verleend worden van de voorkeursgrenswaarde.

ZIENSWIJZE
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via
zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 237 en 239, HZ_WABO-2022-1979” en/of onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 237 en 239”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Stommeerweg 65, 1431 ET, (Z2023-00002321), het plaatsen van een overkapping op het voorerf (legalisatie)

– Middenweg 5, 1432 DE, (Z2023-00002264), het aanleggen van een tweede in- en uitrit

– Zonnedauwlaan 33, 1433 WB, (Z2023-00002257), het plaatsen van containers in parkeervakken voor de woning tot
09-12-2023

– Uiterweg 127-ws22, 1431 AD, (Z2023-00002246), het renoveren/verbouwen van de woonboot

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Rietwijkeroordweg 52, 1432 JE, (Z2023-00000063), het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte. Verzonden:
25 september 2023

– Zijdstraat 26 en 26a t/m 26h, 1431 ED, (Z2023-00000355), het uitbreiden van de bestaande bergingen met een garage en
een berging. Verzonden: 25 september 2023

– Zijdstraat 79b, 1431 EB, (Z22-078002), het realiseren van een appartement op de verdieping (legalisatie). Toelichting: Als
gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw zaaknummer gekregen, te
weten HZ_WABO-2022-4010. Verzonden: 25 september 2023

– Madame Curiestraat 26, 1433 AB, (Z2023-00001310), het plaatsen van een stalling voor een driewieler in de voortuin.
Verzonden: 21 september 2023

– Gloxiniastraat naast nr. 16, 1431 VG, (Z2023-00001606), het plaatsen van een container op een parkeerplaats naast de
woning tot 29/9/2023. Verzonden: 18 september 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Route door Aalsmeer (2023-00000895) Ride for the Roses op 1 oktober 2023, verzonden 21 september 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

 • Intrekken aanwijzing en aanwijzen parkeerplaats opladen elektrische motorvoertuigen – Mendelstraat, ter hoogte van huisnummers 41 t/m 44

TER INZAGE:

 • t/m 19 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Zijdstraat” (Z23-026854) met bijbehorende stukken, planidentificatiecode NL.IMRO.0358.16E-OW01
 • t/m 26 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
 • t/m 26 oktober 2023: wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’ en besluit Wet geluidhinder
  (Z23-007375)
 • t/m 3 november 2023: omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2021’ voor het maken van beschoeiing en het realiseren van een waterlichaam aan de Uiterweg 311 (HZ_WABO-2022-3935) met bijbehorende stukken
 • t/m 9 november 2023: geweigerde omgevingsvergunning Mr. JAC. TAKKADE 40 (HZ_WABO-2022-2524 (voorheen Z22-044030))
 • t/m 9 november 2023: ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 237 en 239 Aalsmeer (HZ_WABO-2022-1979)

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl 

  Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
  Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

  Openingstijden raadhuis           
  ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
  Woensdag                08.30 – 19.30 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
  Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

  Telefonische bereikbaarheid
  ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

  Calamiteitentelefoon
  Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

  Plan uw afspraak
  Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

  Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

  AFVAL
  Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
  maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
  zaterdag:                            09.00-16.00 uur
  Meer informatie: www.meerlanden.nl

  SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
  Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

  WIJKINFORMATIE
  Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

  AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

  INSPREKEN IN DE COMMISSIE
  Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

   

  De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

  WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
  De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

  * Bezwaar
  Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

  ** Beroep
  De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

  *** Zienswijze
  Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

  BEKENDMAKINGEN
  Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

  BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
  De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

    GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Mohammadi M.H. 11-02-1973 20-09-2023  
  Moruz C.D. 01-04-1997 22-09-2023  

  Bezwaar indienen
  Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar; Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.  U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
  • uw handtekening;
  • zo mogelijk uw e-mailadres;
  • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

  Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
  De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin