Officiële mededelingen 28 oktober 2021

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van week 43 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-zaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Antanaitytė M. 07-05-1992 19-10-2021
  Dion S.G. 06-02-1972 19-10-2021
  Kantar S. 19-10-1981 21-10-2021
  Kras M.I. 18-03-1965 21-10-2021
  Kras K.G. 16-01-1997 21-10-2021
  Kreft M.Z. 23-08-1997 19-10-2021
  Lin Y. 21-11-2016 19-10-2021
  Lin C. 21-11-2016 19-10-2021
  Lin M. 09-04-1972 19-10-2021
  Louter D.M.M. 07-06-1991 21-10-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Vanaf 30 oktober Fairtrade week
Als Fairtrade gemeente streeft Aalsmeer naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt.
Van 30 oktober t/m 7 november 2021 is het weer Fairtradeweek. Deze keer staat de thee centraal. De werkgroep Fair trade Aalsmeer maakt werk van het ‘Samen-Thee-Momentje’. Met wie drinkt u komende week een kopje Fairtrade thee?

Ontwerp omgevingsvergunning Oosteinderweg 49 Aalsmeer (Z19-020203)
Koninklijke de Vries Scheepsbouw B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de legalisatie van een bestaand parkeerterrein en de uitbreiding daarvan met een aantal nieuwe parkeerplekken, om voldoende parkeerruimte te kunnen bieden aan de werknemers van de scheepswerf. Het parkeerterrein is aangelegd naast het bestaande parkeerterrein aan de Oosteinderweg 49 in Aalsmeer. Beide parkeerterreinen zijn met elkaar verbonden door een ophaalbrug, waarvoor reeds een tijdelijke vergunning is verleend en die met deze procedure een permanente status dient te krijgen. Op het parkeerterrein zijn een geluidsscherm, lichtmasten en groenstroken gerealiseerd. Ook is de uitrit verbreed en wordt een sloot gedempt. De genoemde werken en werkzaamheden passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan ”Oosteinderweg 2020”. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een omgevingsvergunning aangevraagd om buitenplans af te wijken van het bestemmingsplan (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 29 oktober 2021 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB14xA-OW01, en
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het
  kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met
  maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel.
  020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Oosteinderweg 49, Z19-020203”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ en besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder (Z19-029279)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ met bijbehorende stukken ter inzage ligt met ingang van 29 oktober 2021 tot en met 10 december 2021. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft het bestemmingsplan op 16 september 2021 gewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat zij op 20 juli 2021, op grond van artikel 76 van de Wet geluidhinder, hebben besloten hogere grenswaarden voor geluid vast te stellen voor één woning aan de Kudelstaartseweg 67-73. Dit besluit ligt gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage.

Bestemmingsplan
Het plangebied beslaat de gronden ten zuiden van de Herenweg en de Kudelstaartseweg, ten noorden van de Hoofdweg, ten oosten van de Bilderdammerdijk en de gronden ten westen van de Legmeerdijk en Bachlaan. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’ en geeft daarmee een actueel beheerkader voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is in beginsel conserverend van aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het betreft enerzijds wijzigingen naar aanleiding van door de gemeenteraad ontvangen zienswijzen en anderzijds zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht. In de Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen (bijlage 8 van het bestemmingsplan) zijn de wijzigingen uitgeschreven.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Naar aanleiding van de woningbouwontwikkeling aan de Kudelstaartseweg 67-73 (Kerkepad) is het bouwvlak van de hooibergwoning op dit perceel verplaatst richting de Kudelstaartseweg. Vanwege de ligging dichter op de Kudelstaartseweg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting, vanwege het wegverkeer op de Kudelstaartseweg, op de west-, zuid- en noordgevel van deze woning hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Aangezien de maximale hogere grenswaarde van 63 dB niet wordt overschreden en geluidreducerende maatregelen bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kunnen voor de desbetreffende gevels hogere waarden worden vastgesteld. De nieuw te bouwen woning moet een zodanige geluidisolatie bevatten dat een acceptabel binnenniveau van 33 dB wordt bereikt.

Inzage
Het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere waarden (zie bijlage 6 van de toelichting op het bestemmingsplan), liggen met de daarbij behorende stukken ter inzage van 29 oktober 2021 tot en met 10 december 2021. De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.20-VG01, en
 • via de gemeentelijke website http://0358.ropubliceer.nl;
 • in papieren vorm bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1, en
 • bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

In verband met maatregelen in het kader van het coronavirus, zijn de papieren stukken alleen op afspraak in te zien. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0297-387575 (balie Aalsmeer) en 020-5404911 (balie Amstelveen).

Beroep
Met ingang van 30 oktober 2021 kan gedurende zes weken tegen de twee besluiten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE OMGEVINGSVERGUNNING, AANVRAAG ONTVANGEN

– Aalsmeerderweg 293 en 293 kwek, 1432 CP, (Z21-072432), het vervangen van de bestaande bebouwing aan de achterzijde van
de bestaande woning door een klaslokaal en een tweede woning. Toelichting: uit de ingediende tekeningen blijkt dat de aanvraag
betrekking heeft op het realiseren van een klaslokaal en een tweede woning i.p.v. het vervangen van twee bestaande schuren en
aanbouw achter de woning

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Seringenstraat 14, 1431 BJ, (Z21-077820), het bouwen van een serre

– Ophelialaan 107, 1431 HC, (Z21-077819), het uitbreiden van de winkelruimte

– Jupiterstraat 7, 1431 XA, (Z21-077421), het plaatsen van een container op de parkeerplaats voor de woning vanaf 20 december
2021

– Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z21-077330), het vervangen van de oude vissteiger door twee nieuwe exemplaren (Waterfront)

– Corellihof 2-16 en 7-33, Vivaldihof 2-18 en 7-33, Tartinihof 2-18 en 7-33, Locatellihof 2-18 en 7-33, (Z21-077326), het vervangen
en/of omkleuren van de kozijnen en het na-isoleren van de kopgevels van 91 woningen

– Kudelstaartseweg 145, 1433 GC, (Z21-077200), het kappen van een zieke boom (Fagus sylvatica)

– Azaleastraat 9, 1431 SH, (Z21-077136), het plaatsen van een dakopbouw met kap

– Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z21-076829), het (ver)plaatsen van een nieuwe sloepensteiger en het bouwen van een nieuwe
vlonder (Waterfront)

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Corellihof 2-16 en 7-33, Vivaldihof 2-18 en 7-33, Tartinihof 2-18 en 7-33, Locatellihof 2-18 en 7-33, (Z21-075724), het vervangen
en/of omkleuren van de kozijnen en het na-isoleren van de kopgevels van 91 woningen. Verzonden: 21 oktober 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Herenweg 9a, 1433 GS, (Z21-056177), het kappen van een denneboom in de voortuin. Verzonden: 22 oktober 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Vlinderweg 64, 1432 MK, (Z21-063065), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden:
21 oktober 2021

– Wilgenlaan 12, 1431 HT, (Z21-075596), het plaatsen van een zorg-containerwoning. Verzonden: 21 oktober 2021

– Aalsmeerderweg 279, 1432 CN, (Z21-046344), het plaatsen van een kweekkas achter op het erf. Verzonden: 20 oktober
2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Zwarteweg 21 (Z21-075382) Kerstbomenverkoop van 7 t/m 18 december 2021, ontvangen13 oktober 2021

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:

 • Molenpad 19 (Z21-076450) Vomar Voordeelmarkt B.V., ontvangen 15 oktober 2021

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend.

Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Legmeerdijk 313 (Z21-074815) Het plaatsen van twee tappunten ten behoeve van plantenbeurs op 3t/m 5 november 2021,
  verzonden 21 oktober 2021

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Wim Kan Dreef 4 (Z21-075194) feest na voetbalactiviteiten op 13 november 2021, akkoord op 21 oktober 2021
 • Loswal (Z21-075129) Sinterklaas intocht Kudelstaart op 20 november 2021, akkoord op 21 oktober 2021

  Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Instellen eenrichtingsverkeer – Jan Lunenburg Oever

TER INZAGE:
t/m 29 oktober    2021: ontwerp omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 333, Aalsmeer (Z20-063772)

t/m   4 november 2021: ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 78e Kudelstaart (Z20-061559)

t/m   5 november 2021:ontwerp Mobiliteitsagenda Aalsmeer

t/m 10 december 2021: ontwerp omgevingsvergunning Oosteinderweg 49 Aalsmeer (Z19-020203) met de daarbij behorende

stukken

t/m 10 december 2021: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ en besluit tot vaststelling van hogere waarden

Wet geluidhinder (Z19-029279)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel