Officiële mededelingen 28 juli 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 30 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75. U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze website plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Omgevingsvergunning Oosteinderweg 49 Aalsmeer, Z19-020203
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de legalisatie van een bestaand parkeerterrein en de uitbreiding daarvan met een aantal nieuwe parkeerplekken, om voldoende parkeerruimte te kunnen bieden aan de werknemers van de op deze locatie aanwezige scheepswerf. Het parkeerterrein is aangelegd naast het bestaande parkeerterrein aan de Oosteinderweg 49 in Aalsmeer. Beide parkeerterreinen zijn met elkaar verbonden door een ophaalbrug, waarvoor reeds een tijdelijke vergunning is verleend en die met deze procedure een permanente status krijgt. Op het parkeerterrein zijn een geluidsscherm, lichtmasten en groenstroken gerealiseerd. Ook is de uitrit verbreed en wordt een sloot gedempt. De genoemde werken en werkzaamheden passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan ”Oosteinderweg 2020” en kunnen mogelijk worden gemaakt met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 29 juli 2022 voor 6 weken, op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:
• in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB14xA-VG01, en
• de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.

Beroepsmogelijkheid
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).). Beroep indienen kan voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Mr. Jac. Takkade 15A, 1432 CA, (Z22-057726), het renoveren van de bedrijfsruimte

– Legmeerdijk naast 326 traf (sectie C, nrs. 4061, 4062 en 4063), (Z22-057284), het inrichten van een mobiliteitsplein aansluitend op de luifel van het tankstation

– Legmeerdijk 313 (sectie C, nr. 4013), 1431 GB, (Z22-057281), het plaatsen van een koelcel (035) in bestaande ruimte voor opslag en overslag van bloemen en planten

– Margrietstraat 13, 1432 HR, (Z22-057078), het plaatsen van een bouwcontainer in de straat

– Rietwijkerdwarsweg 5-7, 1432 JD, (Z22-057035), het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw

– Uiterweg tegenover nr. 9, (Z22-056313), het verlengen van een stalen damwand langs de zuidelijke waterkant

– Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z22-056312), het uitbreiden van de woning aan de zijgevel en het plaatsen van een brug

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Eendegateiland (Westeinderplassen H 372), (Z22-048056), het vervangen van het bestaande berghok op een recreatie-eiland Verzonden: 20 juli 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Sportlaan 17, 1431 HW, (Z22-039934), het bouwen van een mantelzorgwoning bij de woning. Verzonden: 25 juli 2022

– Oosteinderweg 407 en 409, 1432 BH, (Z22-043955), het herstellen van de fundering van beide woningen. Verzonden: 25 juli 2022

– Ambachtsheerweg (Sectie D, nr. 3051 en andere), (Z22-041402), het aanleggen van een CO2 transportleiding en het inrichten van tijdelijke werkterreinen. Toelichting: tijdens het in behandeling nemen van de aanvraag bleek dat de locatie zoals eerder gepubliceerd niet volledig was. Verzonden: 20 juli 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Rechtsbuitenstraat 27, 1433 DS, (Z22-027404), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 22 juli 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Gloxiniastraat 22, 1431 VG, (Z22-033796), het plaatsen van een dakopbouw. Verzonden: 21 juli 2022

– Zijdstraat 21, 1431 EA, (Z22-032648), het afwijken van het bestemmingplan voor het vestigen van een winkel met lunchroom. Verzonden: 20 juli 2022

– Oosteinderweg 409, 1432 BH, (Z21-095072), het maken van een tweelaagse uitbreiding inclusief dakterras aan de achterzijde van de woning en het vervangen van de dakpannen en de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 19 juli 2022

– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030873), het verwijderen van 18 bomen die het beton van de monumentale kazematten van het Fort Kudelstaart aantasten. Toelichting: het gaat om 18 bomen en het planten van nieuwe knotwilgen en fruitbomen is komen te vervallen. Verzonden: 19 juli 2022

– Kudelstaartseweg 148a, 1433 GN, (Z21-057278), het vervangen van de bestaande woning. Toelichting: de aanvraag heeft betrekking op het vervangen van de bestaande woning, het bijgebouw is komen te vervallen. Verzonden: 15 juli 2022

Wet algemene bepalingen APV en Drank- en Horeca Evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

Verleende standplaatsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

• Praamplein 4A in Aalsmeer en Einsteinstraat 103 in Kudelstaart (Z22-055586) Verkoop kamerplantjes t.b.v. Scouting Tiflo op 29 oktober 2022, verzonden 19 juli 2022

Verkeersbesluiten
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Vlinderweg, op parkeerterrein in zuidwestelijk deel van Vlinderweg

TER INZAGE:
t/m 4 augustus 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken

t/m 11 augustus 2022: Omgevingsvergunning 1e fase reconstructie Machineweg met bijbehorende stukken (Z21-025925)

t/m 26 augustus 2022: verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw met 17 wooneenheden geschikt voor starters aan de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer 2021’ en het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken

t/m 26 augustus 2022: de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbehorende stukken voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Hornweg 242A te Aalsmeer.

t/m 8 september 2022: de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken Oosteinderweg 49 ten behoeve van de legalisatie van een bestaand parkeerterrein en de uitbreiding daarvan met een aantal nieuwe parkeerplekken, om voldoende parkeerruimte te kunnen bieden aan de werknemers van de op deze locatie aanwezige scheepswerf.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel