Officiële mededelingen 28 december 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 52 2023

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd. Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Arnastauskas E., geboren 03-04-1970, datum beschikking 19-12-2023
Kaczmarek D., geboren 02-03-1999, datum beschikking 20-12-2023
Kaczmarek M.B., geboren 05-02-1975, datum beschikking 20-12-2023
Moskal M.Z., geboren 02-05-2002, datum beschikking 20-12-2023
Sabała A.M., geboren 14-03-1976, datum beschikking 20-12-2023
Sadowy M.D., geboren 19-07-2003, datum beschikking 20-12-2023
Tomczyk-Musioł A.M., geboren 23-10-1989, datum beschikking 20-12-2023

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
· uw naam en adres;
· de datum van uw bezwaarschrift;
· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
· waarom u het niet eens bent met ons besluit;
· uw handtekening;
· zo mogelijk uw e-mailadres;
· het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het raadhuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN RAADHUIS
1 januari 2024: Op maandag 1 januari is het raadhuis gesloten.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten. Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur:
Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “ZIJDSTRAAT’ (Z23-026854)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 21 december 2023 het bestemmingsplan ‘’Zijdstraat’’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan (IDN: NL.IMRO.0358.16E-VG01) met de daarbij behorende stukken wordt gedurende zes weken, van 23 december tot en met 2 februari 2024, ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke technische uitwerking van de Centrumvisie Aalsmeer. Het doel van dit bestemmingsplan is het versterken van het kernwinkelgebied van Aalsmeer door te voorkomen dat de begane grond van panden in het kernwinkelgebied aan de voorzijde worden getransformeerd naar wonen. Vooruitlopend op dit bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 29 september 2022 een voorbereidingsbesluit “Zijdstraat” genomen. Met het genomen voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat vóór vaststelling van dit bestemmingsplan het gebruik van de panden in de winkelstraten op de begane grond worden gewijzigd naar wonen.

Het bestemmingsplangebied Zijdstraat is gelegen in het centrum van Aalsmeer en betreft de Zijdstraat en delen van de aansluitende straten en pleinen. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrenst door het Molenpad en de Dorpsstraat, aan de oostzijde door de Gedempte sloot, aan de zuidzijde door de Van Cleeffkade en Uiterweg en aan de westzijde door de Grundelweg, Praamplein en het Molenpad.

Ter inzage
De stukken liggen, met de daarbij behorende bijlagen, met ingang van 23 december 2023 gedurende 6 weken op de volgende wijzen ter inzage:
• in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode NL.IMRO.0358.16E-VG01;
• via de gemeentelijke website https://0358.ropubliceer.nl;
• bij de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak via 0297-387575);
• bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak via 020-5404911).

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd kan tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden;
• niet – belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
• niet- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– Thailandlaan 6, het bouwen van een bedrijfsgebouw
– Middenweg, AMR03 B 10734, het bouwen van een bedrijfsgebouw
– Middenweg, AMR03 B 10734, het bouwen van een parkeergarage
– Oosteinderweg 106B 01 t/m 106B 16, het uitbreiden van de bedrijfsruimten
– Hoofdweg 56, het wijzigen van de gevelopeningen en gevelafwerking
– Sierteelstraat, AMR03 B 9662, Aalsmeer, het bouwen van een bedrijfshal met kantoor (Sering)
– Hornweg 223, AMR03 B 7756, het vervangen/bouwen van een woning en vergroten van de in- en uitrit
– Andorraweg, AMR03 B 10689, 10682 en 10780, het bouwen van een logistiek bedrijfsgebouw met kantoor en aanleg in- en uitrit
– Clematisstraat 16, het renoveren en uitbreiden met kantoren van woon-/zorgcentrum Kloosterhof
– Braziliëlaan 23B, het plaatsen van magazijnstellingen
– Kudelstaartseweg 96, AMR03 D 2287, het aanleggen van een tijdelijke drijfsteiger bij Fort Kudelstaart
– Oosteinderweg 515, het bouwen van een presentatieruimte en schuur
– Jac. P. Thijsselaan 15A, AMR03 C 5368, het plaatsen van 3 geschakelde keten op bestaande vergaderunits
– Oosteinderweg 310, het bouwen van een woning, aanleggen van 2 in- en uitritten en kappen van 1 boom
– Uiterweg 86, het bouwen van een nieuwe werkplaats en opslag
– Kudelstaartseweg 158, het verplaatsen van een in- en uitrit
– Aalsmeerderweg 497, het bouwen van een was- en stofzuigerhal
– Schinkeldijkje 10, het transformeren van het terrein en het vervangen/bouwen van bedrijfsunits
– Emmastraat 1A, het uitbreiden van het bijgebouw

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Schinkeldijkje 8 en 10, AMR03 B 6078 en 6079, het transformeren van het terrein en het vervangen/bouwen van bedrijfsunits
– Visserstraat 6-8, het slopen van een pand op grond van ruimtelijke regels

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Oosteinderweg 573, het kappen van 6 zieke berkenbomen
– Kudelstaartseweg 96, AMR03 D 2287, het creëren van verblijfsrecreatie in boten en tenten en aanlegplekken voor de verhuur van e-boten, het plaatsen van zonnepanelen en het aanleggen van drijvende steigers voor een periode van 10 jaar
– Uiterweg 352A, het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een indoortennisbaan en twee recreatiewoningen (legalisatie)
– Citroenvlinderstraat 99, het plaatsen van een airco-buitenunit aan de gevel

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD
– Kudelstaartseweg 20, het plaatsen van een opslagruimte voor Wind Surf Club Aalsmeer voor een periode van 10 jaar

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Zoete Veenstraat 1, het afwijken van het bestemmingsplan tbv plaatsing bijgebouw met kantoorfunctie
– Oosteinderweg 573, het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de duur van de verbouwing woning
– Primulastraat 48a, het verhogen van kap het uitbreiden aan achterzijde, aanleggen van in- en uitrit
– Uiterweg 134, AMR03H 3929 en 2979, het plaatsen van een steiger
– Stommeerweg 65, het plaatsen van een overkapping op het voorerf (legalisatie)

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

LOTERIJVERGUNNING (AANVRAGEN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen de volgende loterijvergunning is aangevraagd:
• Wim Kan Dreef 4 (Z2023-00003616) Ter financiële ondersteuning van clubactiviteiten op 23 mei 2024, ontvangen 19 december 2023

TER INZAGE:
– t/m 28 december 2023: ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ met de bijbehorende stukken
– t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan en beeldkwaliteitsplan De Hoeksteen (Z23-021697)
– t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z23-055649)
– t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘verzamelplan lintwoningen’ met bijbehorende stukken (Z23-093348)
– t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan “Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365 ws 1 en 365ws2”, ontwerpbesluit hogere grenswaarden woonarken Oosteinderweg 365ws1 en 365ws2” met bijbehorende stukken (Z23-098081)
– t/m 11 januari 2024: vastgestelde herstelbesluit bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ (planid: NL.IMRO.0358.19-VG02) met bijbehorende stukken
– t/m 11 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024” (IDN: NL.IMRO.0358.PP05-OW01)
– t/m 25 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg tussen 293 en 309’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde met bijbehorende stukken (Z23-021697)
– t/m 25 januari 2024: ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 339a, Aalsmeerderweg 339b en Oosteinderweg 276b met bijbehorende stukken (Z23-093348)
– t/m 25 januari 2024: ontwerpwijzigingsplan “landelijk gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” (Z23-100762) met bijbehorende stukken
– t/m 25 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg 358” (Z23-105377)
– t/m 26 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024” met bijhorende stukken (IDN: NL.IMRO.0358.BP01-OW01)
– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie(Z23-085921) met bijbehorende verbeelding
– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit bodem (Z23-085923) met bijbehorende verbeelding
– t/m 2 februari 2024: vastgesteld bestemmingsplan “Zijdstraat’ met bijbehorende stukken(Z23-026854

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer, Postbus 253 – 1430 AG Aalsmeer, T 0297 – 387575, E info@aalsmeer.nl, W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis
Openingstijden raadhuis ma, di, do 08.30 – 14.00 uur. Woensdag 08.30 – 19.30 uur, vrijdag 08.30 – 12.30 uur.
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 08.30 – 17.00 uur, vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis. Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout, maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin