Officiële mededelingen 27 juni 2024

(Foto: Archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 26 2024

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 4 juli 2024, in de Raadzaal van het Raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 14.00 uur.  

RAAD
Raadzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
14.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Mededelingen van het college

4.     Informatie vanuit de fracties

    BENOEMING
14.05 R-2 Benoeming plaatsvervangend griffier
14.10   De agendapunten R-3, R-4 en R-6 worden integraal behandeld
  R-3 1e Bestuursrapportage 2024
  R-4 Kadernota 2025
  R-5 Jaarrekening 2023
  R-6 Meicirculaire 2024
  R-7 Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024 – 2027
    AKKOORDSTUK
  R-8 Actualisering grondexploitaties 2024
    SLUITING 18.30 uur

AANVRAGEN ONTVANGEN
– Anne Frankstraat 34, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
– Roerdomplaan 89, het bouwen van een carport
– Uiterweg 358A, het bouwen van een woning
– Mendelstraat 79, het plaatsen van een dakopbouw
– Punterstraat, t.h.v. nr. 13 t/m 33, het plaatsen van een bouwlift
– Aalsmeerderweg, het bouwen van een supermarkt en drie dagwinkels
– van Swietenstraat 14, het plaatsen van een overkapping  op aangekochte gemeentegrond naast de woning
– Kudelstaartseweg, t.h.v. nr. 42, het aanleggen van mantelbuizen t.b.v. een glasvezelnetwerk
– Uiterweg 395-ws4, het vervangen van een recreatie ark
– Oosteinderweg 106, het plaatsen van een aanbouw
– Boomgaard 103, het betrekken van de garage bij de woning als woonruimte

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Oosteinderweg 106, het plaatsen van een aanbouw
– Boomgaard 103, het betrekken van de garage bij de woning als woonruimte
– Emmastraat 1, het plaatsen van een vergunningvrije aanbouw
– Koningsstraat 170, het plaatsen van een puincontainer van 3 t/m 15 mei 2024

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Wilhelminastraat 59, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Hadleystraat 66, het vervangen en verplaatsen van een bijgebouw
– Lisdoddestraat 39, het uitbreiden van de woning d.m.v. een dakopbouw op de bestaande uitbouw
– Oosteinderweg 457b, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, vervangen van de dakkapel aan de achterzijde en
het optrekken van de bestaande opbouw aan de achterzijde tot de 1e etage
– Willem-Alexanderstraat 49, het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats van 20/6 t/m 1/8/24

VERGUNNING INGETROKKEN
– Stommeerweg 123: Het renoveren van een woning met constructieve aanpassingen en het plaatsen van een aanbouw aan
de achterzijde. Het gedeelte dat wordt ingetrokken is het plaatsen van een terras aan de voor- en rechterzijde van het pand.
(Vergunning bekend onder kenmerk: Z19-003018)

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Dorpsstraat 24 (Z2024-00002332) Brasserie On The Rock, ontvangen 20 juni 2024

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Dorpsstraat 15 (Z2024-00001356) Restaurant Wapen van Aalsmeer B.V., verzonden 19 juni 2024

INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

 • start en finish Sportlaan 43 (Z2024-00000939) Ringvaartloop op 24 november 2024, verzonden 21 juni 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • naast Dreef 1 op het verharde deel van het terrein, naast het basketbalveld (Z2024-00001652), Lions Badeendjes Race
  op 29 juni 2024

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 5 juli 2024: verlening omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z2023-00003681)
– t/m 5 juli 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘landelijk gebied oost’ voor het
legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a
ten behoeve van perifere detailhandel. (hz_wabo-2019-3500) (met bijbehorende stukken)
– t/m 11 juli 2024: vastgesteld bestemmingsplan ‘Waterfront’, wijziging begrenzing beschermd dorpsgezicht (Z23-005162)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024’ met bijbehorende stukken
(Z23-102101)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024’
met bijbehorende stukken (Z23-102096)
– t/m 19 juli 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
permanent overkluizen van een watergang op Oosteinderweg 357a te Aalsmeer met bijbehorende stukken
(HZ_WABO-2023-0445)
– t/m 17 juli 2024: concept-woonvisie 2024 – 2030 (Z24-060597)
– t/m 25 juli 2024: verleende omgevingsvergunning Hornweg 246 te Aalsmeer (Z2023-00002943) en het besluit hogere
grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken
– t/m 1 augustus 2024: vastgesteld TAM –omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16 (Z24-023008) met
bijbehorende stukke

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde Omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.
Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Alhussain M. 06-02-2000 21-06-2024
  Biesheuvel K. 22-08-1999 21-06-2024
  Mannan A. 04-01-2000 21-06-2024
  Weij J. 01-11-1959 21-06-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJ HOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Chęć A. 14-07-1994 20-06-2024
  Esteje T.A. 31-05-1988 20-06-2024
  Hrybonos O. 09-02-2001 20-06-2024
  Hudym S. 30-09-1980 20-06-2024
  Iavgel T.D. 11-09-1963 20-06-2024
  Jurkiewicz D.E. 29-07-1974 20-06-2024
  Kaczmarek I.A. 16-04-1970 20-06-2024
  Laputina A.G. 15-03-2001 20-06-2024
  Olszówka M.R. 21-02-1993 20-06-2024
  Piszton A. 12-10-1988 18-06-2024
  Tokovicz E. 13-05-1984 18-06-2024
  Żukowski S.L. 28-06-1988 20-06-2024
  Visockis M. 24-10-1991 20-06-2024


Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin