Officiële mededelingen 26 januari 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 4 2023

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis. 

Openingstijden raadhuis                 
ma, di, do 08.30 – 14.00 uur Woensdag 08.30 – 19.30 uur vrijdag 08.30 – 12.30 uur Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 08.30 – 17.00 uur vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE (Z23-001406 D23-003165)

Besluit genomen
onderstaande naamgeving toe te kennen aan de nieuw aan te leggen wegenpatroon in het project “De Tuinen van Hornmeer” omgeving Meervalstraat, conform het advies van de commissie naamgeving.

 • Slechtvalkstraat
 • Aalscholverstraat
 • Blauwe Reigerpad
 • Kuifeendpad

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 2 FEBRUARI 2023, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.

RAAD
Raadzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 15 december 2022

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Bekrachtigen geheimhouding

6.     Mededelingen van het college

20.05 R-2 Tijdelijke vervanging raadslid
    AKKOORDSTUKKEN
20.10 R-3 Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2022 inclusief normenkader
  R-4 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Aalsmeer 2023
    BENOEMING
20.15 R-5 Benoeming Raad van Toezicht lid, Stichting AURO
    BEHANDELSTUK
20.25 R-6 Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’
20.55 R-7 Vragenkwartier
                                             SLUITING  

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Edisonstraat 11, 1433 KE, (Z23-006668), het aanleggen van een in- en uitrit

– Legmeerdijk 161, 1432 KA, (Z23-005924), brandveilig gebruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen voor een periode
van 10 jaar

– Raadhuisplein 1, 1431 EH, (Z23-005756), het plaatsen van een fietsenstalling op het openbaar terrein bij het Raadhuis Aalsmeer

– Zijdstraat 33 en 33a t/m d, 1431 EA, (Z23-005719), het maken van 5 appartementen boven en achter de winkel/kantoorruimte
(legalisatie)

– Hornweg 318a, 1432 GT, (Z23-005691), het maken van een houten dakopbouw

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Aalsmeerderweg 254a, 1432 CW, (Z22-086394), het vervangen/vergroten van de aanbouw aan de achterzijde van de woning.
Verzonden: 23 januari 2023

– Ophelialaan 107 en 107a (sectie C, nr. 4140), 1431 HC, (Z22-084395), het bouwkundig splitsen van het appartement.
Verzonden: 18 januari 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in elders op deze pagina.

– Kamperfoeliestraat 5, 1431 RL, (Z22-097040), het plaatsen van een bouwcontainer op de parkeerplaats voor een periode van
maximaal 3 weken. Verzonden: 18 januari 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 223, 1431 AG, (Z22-086552), het aanleggen van een dam met duiker bestemd als tijdelijke op- en afrit van en naar de
bouwplaats van een woning. Verzonden: 20 januari 2023

– Gerberastraat, tussen nr. 2 en de Baccarastraat (sectie C, nr. 6643), (Z22-093550), het inrichten van een bouwterrein en het
gebruik maken van parkeervakken t.b.v. de uitbreiding van de Jozefschool voor een periode van een jaar vanaf maart 2023.
Verzonden: 18 januari 2023

– Cyclamenstraat 47, 1431 RZ, (Z23-003297), het plaatsen van een container op een parkeerplaats voor de woning tot 30 maart
2023. Verzonden: 18 januari 2023

– Oosteinderweg 313a, 1432 AW, (Z22-028780), het bouwen van een woning. Verzonden: 18 januari 2023

– Oosteinderweg 391, 1432 AZ, (Z22-081938), het veranderen van de bedrijfsruimte door het verhogen van het dak. Verzonden:
17 januari 2023

VERGUNNING INGETROKKEN

 • Oosteinderweg 287B, 1432 AW, het wijzigen van de gevels. (Z21-078270).Toelichting: vergunning bekend onder kenmerk: Z19-070730*
 • Ter hoogte van Stommeerweg en Kudelstaartseweg, (Z22-094316), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het herinrichten van het recreatiegebied ‘Waterfront’. Toelichting: vergunning bekend onder zaaknummer Z19-059133. Betreft een gedeeltelijke intrekking, dat enkel betrekking heeft op de vlonder bij de Watertoren op het recreatiegebied ‘Waterfront’.**

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Dreef 7 (Z23-005451) Magic Circus, het Amsterdams Stadscircus op 18 t/m 20 april 2023, ontvangen 17 januari 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Kudelstaartseweg 239 (Z23-006000) Prinsenbal/Carnaval op 18 februari 2023, akkoord 20 januari 2023 Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

ONTHEFFING SLUITINGSTIJD (AANGEVRAAGD)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2:29 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is verleend.

 • Kudelstaartseweg 239 (Z23-006016) Prinsenbal / Carnaval voor de nacht van 18 op 19 februari 2023, ontvangen
  18 januari 2023

TER INZAGE:
-t/m 23 februari 2023: ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Dorpsstraat 133, Aalsmeer (Z22-030843)
-t/m 23 februari 2023: verzoek tot geluidhinder ontheffing (met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van het Straatwerk van 28 februari t/m 3 maart 2023, op het perceel de kruising van de Uiterweg en de Grundelweg (Z23-004864), ontvangen 12 januari 2023.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin