Officiële mededelingen 26 augustus 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van week 34 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout

maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur

zaterdag:                            09.00-16.00 uur

Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Balcarek I. 02-10-1970 20-08-2021
  Böhm M.A. 18-01-1995 19-08-2021
  Brzozowska K. 06-10-1974 18-08-2021
  Cabaj K.R. 09-08-1990 20-08-2021
  Errami B. 27-03-1973 19-08-2021
  Habdas M.K. 12-11-1990 19-08-2021
  Józefów L.J. 19-06-1996 19-08-2021
  Klimala E.G. 25-03-2002 20-08-2021
  Kralewicz K. 07-03-1983 20-08-2021
  Kurczab M.H. 06-02-1992 19-08-2021
  Mazurowska A.D. 13-03-1995 18-08-2021
  Mieczkowski D.P. 17-03-1983 20-08-2021
  Nosal I.G. 11-10-1995 19-08-2021
  Spadło P.K. 19-02-1987 18-08-2021
  Szuba B. 13-01-1981 20-08-2021
  Wiewióra M.M. 18-01-1996 19-08-2021
  Zielińska I.A. 09-12-1975 18-08-2021
  Zieliński M. 15-05-1983 19-08-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE
op dinsdag 31 augustus 2021, 20.00 uur

De vergadering vindt plaats in de raadzaal met maximaal twee vertegenwoordigers per fractie per agendapunt in de raadzaal waarvan één vertegenwoordiger aan tafel. Het raadhuis is niet toegankelijk voor publiek. De vergadering is live te volgen via de webstream. Pers is welkom in de raadzaal.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte en Economie,

mevrouw N. Hauet

20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Bespreking concept Warmtevisie
20.45 5. Vaststellen bestemmingsplan Marinapark
21.15 6. Vaststellen bestemmingsplan Kudelstaart 2020
22.00 7. Welstandsnota Aalsmeer 2021
22.30 8. Huisvestingsverordening Aalsmeer 2021
22.45 9. Verzoek Vervoerregio (VRA) om instemming OV Governance en VRA aandeelhouderschap vervoerbedrijf GVB (Amsterdam)
23.00   Vragenkwartier
23.15   Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
op donderdag 2 september 2021, 20.00 uur De vergadering vindt plaats in de raadzaal met maximaal twee vertegenwoordigers per fractie per agendapunt in de raadzaal waarvan één vertegenwoordiger aan tafel. Het raadhuis is niet toegankelijk voor publiek. De vergadering is live te volgen via de webstream. Pers is welkom in de raadzaal.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Onderzoek Rekenkamer Jeugdhulp
20.50 5. Vaststelling kaders veranderopgave inburgering (VOI)
21.30 6. Benoeming twee leden van de Raad van Toezicht van Stichting Auro
21.35   Regionale samenwerking
21.40   Vragenkwartier
21.50   Sluiting

Collectieve aankoop zonnepanelen
Namens de gemeente biedt Regionaal Energieloket gratis ondersteuning bij het verduurzamen van uw woning. Op dinsdag 7 september (19.30 tot 20.30 uur) organiseren wij daarom een online informatiebijeenkomst over de collectieve zonnepanelenactie Aalsmeer. Kijk voor meer informatie en om in te schrijven voor de informatiebijeenkomst op regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/acties (Zonnepanelenactie Aalsmeer).

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Zijdstraat achter nrs. 26-26H (kad.perc. G6425), (Z21-061592), het plaatsen van een tweede schuur op een omheinde parkeerplaats naast de bestaande schuur
– Hortensialaan 55a en Gloxiniastraat 29, 1431 VA, (Z21-061544), brandveilig gebruik voor woonvoorziening met dagopvang Ons Tweede Thuis
– Johan Frisostraat 16, 1432 HH, (Z21-061436), het plaatsen van een afvalcontainer op de parkeerplaats voor de woning t.b.v. een verbouwing tot ca. 1 oktober 2021
– Vlinderweg 10, 1432 MH, (Z21-061117), het legaliseren van een reeds geplaatste rookgasafvoer op de dakkapel aan de achterzijde van de woning
– Cabaretpad hoek Corry Vonk Pad (kad.perc. D4566), (Z21-061057), het uitbreiden van de in aanleg zijnde pluktuin
– Lisdoddestraat 27, 1433 WG, (Z21-061052), het onderkelderen van de woning
– Ecuadorlaan 41 (kad. perc. B 9270), (Z21-060996), het uitbreiden van een kantoor
– Aalsmeerderweg tussen 235 en 245 (kad.perc. B 9895, 9896 en 9897), (Z21-060623), het bouwen van twee tijdelijke woningen in afwachting van de bouw van twee permanente woningen op de percelen
– Veilingtocht, tussen de Hornweg en Legmeerdijk (kad.perc. B 5011, (Z21-060542), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. de aanleg van een dam met duiker
– Middencirkelstraat 2, 1433 DB, (Z21-060524), het uitbreiden van de 1e verdieping d.m.v. een kapverlenging
– Oosteinderweg 566, 1432 BS, (Z21-060509), het kappen van 5 kastanjebomen op rij midden op het erf  – Snoekbaarsstraat 136, 1432 PG, (Z21-060508), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– H. Bierlingstraat 2, 1432 PN, (Z21-060321), het aanleggen van een in- en uitrit t.b.v. het creëren van extra parkeergelegenheid op eigen terrein

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:
– Berkenlaan 7, 1431 JD, (Z21-048215), het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakopbouw. Verzonden:  23 augustus 2021
– Legmeerdijk naast 326 traf (kad. perceel C4062 en C4063, voorheen Legmeerdijk 322), (Z21-047789), het vergroten van de reeds vergunde afgiftezuilen voor brandstof, het plaatsen van 2 extra afgiftezuilen voor brandstof en het vergroten van de luifel. Verzonden: 20 augustus 2021
– Schoolstraat 6, 1431 BG, (Z21-048400), het aanleggen van een in- en uitrit   Verzonden: 19 augustus 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Beatrixstraat 60, 1432 HG, (Z21-047832), het plaatsen van een vuilcontainer op een parkeerplaats t.b.v. een tuinrenovatie. Verzonden: 18 augustus 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Ringvaartzijde 46 en 47, 1431 CM, (Z21-047838), het vervangen van de (gekoppelde) dakkapel. Verzonden: 20 augustus 2021

– Vlasakkerlaan 1, 1431 DJ, (Z21-054213), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:  20 augustus 2021

– De Muzen 30, 1431 XP, (Z21-047794), het vervangen van de garagedeur aan de voorzijde door kozijnen en het wijzigen van de kozijnen aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 18 augustus 2021

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Gaffelstraat 23, 1433 SK, (Z21-041461), het verbreden van de bestaande in- en uitrit. Verzonden: 18 augustus 2021

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
– Oosteinderweg 32, 1432 AL, (Z20-061388), het uitbreiden van de bestaande lak- en verffabriek. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de balie
bouwen van het gemeentehuis.

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.
WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zijlijnstraat vanaf nr, 13 t/m 31 (Z21-048548) Straatfeest Zijlijnstraat Proosdij op 18 september 2021, verleend op 18 augustus 2021
 • Stommeerweg 2 (Z21-051142) Midzomerfeest op 28 augustus 2021, verleend op 23 augustus 2021EVENEMENTENVERGUNNING (INGETROKKEN)
 • Sporthal De Bloemhof (Z21-051143) Concert Jostiband op 18 september 2021, ingetrokken op 18 augustus 2021
 • Zwarteweg 90 (Z21-051067) Bandjesavond N201 op 28 augustus 2021, ingetrokken op 18 augustus 2021
 • Winkelgebied Zijdstraat/gedeelte Dorpstraat/Schoolstraat/gedeelte Weteringstraat/Punterstraat (Z21-054353) Braderie Aalsmeer Centrum op 4 september 2021, ingetrokken op 18 augustus 2021COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Weteringstraat 1 (Z21-060363) Sushi Aalsmeer h.o.d.n. Sushi Time, ontvangen 10 augustus 2021ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET (AANVRAGEN) *

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning (tapontheffing) is aangevraagd:

 • Openbaar plein gesitueerd tussen het appartementencomplex Boerhaavehof en Nobelhof (Z21-061032) het plaatsen van een tappunt ten behoeve van Feestelijke opening ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid op 15 september 2021, ontvangen op 19 augustus 2021ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning (tapontheffing) is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Surfeilend (Z21-059244) het plaatsen van één tappunt t.b.v. Oude Deuren Surf Cup op 29 augustus 2021, verleend op 23 augustus 2021GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • surfeiland nabij Kudelstaartseweg 20 (Z21-050892) Oude Deuren Surfcup op 29 augustus 2021, verzonden 23 augustus 2021

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend. In het kader van het vervangen van deklaag van de N201 van 17 september tot 4 oktober 2021, op het perceel ter hoogte van de Waterwolftunnel, Burgemeester Brouwerweg

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend. In het kader van het storten van vloervelden gebruikmaken vlindermachine van 4 oktober 2021 tot 4 februari 2022, op het perceel Zwitserlandstraat 1 & 3 De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer. Dit kan op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur (enkel op afspraak). U kunt een afspraak maken via 0297–387575. U kunt zonder afspraak terecht bij Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. De actuele openingstijden van de Balie Bouwen en Vergunningen in Amstelveen vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

TER INZAGE:
–    t/m 2 september 2021: 
gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Uiterweg 223-225’ en besluit hogere grenswaarde (Z21- 0019796)

–    t/m 2 september 2021:  verleende omgevingsvergunning Samoaweg 1, Aalsmeer (Z20-057293) met de daarbij behorende stukken

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel