Officiële mededelingen 25 mei 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 21 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Czeski R. 14-03-1992 20-05-2022
  Kozłowski M.E. 20-10-1984 17-05-2022
  Nowak A.K. 05-02-1992 20-05-2022
  Nowicka J.M. 16-07-1979 20-05-2022
  Pazdan P.P. 08-08-2001 20-05-2022
  Peczyńska J. 29-03-1970 20-05-2022
  Pękala K.S. 18-09-2001 20-05-2022
  Podgórska W.A. 04-10-1983 20-05-2022
  Wojtaszek S. 10-12-1990 20-05-2022

BEZWAAR INDIENEN
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.  U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 26 EN 27 MEI
Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) en 27 mei is het raadhuis gesloten. Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) is Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP DINSDAG 31 MEI 2022, 20.00 UUR

BEELDVORMEND
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteindedriehoek
20.35 5. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)
21.15 6. Actualisering grondexploitaties
21.45 7. Regionale samenwerking
21.50 8. Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 2 JUNI 2022, 20.00 UUR

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Jaarstukken 2021
20.35 5. 1e Bestuursrapportage 2022
21.00 6. Kaderbrief 2023
21.30 7. Voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart
21.50 8. Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)
22.10 9. Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
22.30 10. Jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied (OD NZKG)
22.50   Regionale samenwerking
22.55   Sluiting

GEMEENTE AALSMEER – ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING HORNWEG 242A TE AALSMEER (Z20-089013)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 3.10 van de Wabo, bekend dat zij voornemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Hornweg 242A te Aalsmeer. De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bovengenoemd plan te realiseren. Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken eveneens bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid in verband met het voornoemde ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Ter inzage
Met ingang van 26 mei 2022 ligt de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB02xU-OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Stommeerkade, Z21-075784”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
 Machineweg t.h.v. nr. 82, 1432 ET, (Z22-029436), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van een brug (legalisatie).  Toelichting: Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving en de locatie zoals eerder gepubliceerd niet helemaal juist zijn; het betreft legalisatie van een reeds gebouwde brug ter hoogte van Machineweg 82.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Uiterweg 56, 1431 AP, (Z22-037895), het vervangen van de bestaande kas door een nieuw bijgebouw

– Uiterweg 255, 1431 AG, (Z22-037879), het (administratief) realiseren van een constructieve doorbraak tussen twee villa’s (reeds
uitgevoerd)

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-037871), het wijzigen van de gevelbekleding

– Noeneketouwhof 7, 1431 DA, (Z22-037584), het plaatsen van een buitenunit van een elektrische warmtepomp op de uitbouw van
de woonkamer

– Westeinderplassen (kad. perc. E 1877), (Z22-037255), het verbreden van de watergang t.b.v. waterberging

– Cabaretpad (kad.perc. D 4566), (Z22-037076), het plaatsen van een container achter het Voedselbos t.b.v. opslag voor o.a.
tuinmateriaal, tuingereedschap en een tuintrekker

– Sierteeltstraat 25 (kad. perc. B 8945), 1431 GM, (Z22-037061), het plaatsen van een bouwbord op de grasvlakte nabij het
gebouw van Royal Flora Holland voor een periode van ca. 3 jaar

– Archimedeslaan 30, 1433 MG, (Z22-036762), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde en het isoleren en
uitbreiden van de woning aan de achterzijde

– Stommeerkade nabij nr. 79, (Z22-036572), het maken van een tijdelijke bouwaansluiting

– Ringvaartzijde 59, 1431 CM, (Z22-036568), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en het esthetisch
wijzigen van de zijgevel aan de straatzijde

– Stommeerweg 72 ws14, (Z22-036550), het plaatsen van een nieuwe woonark (uit andere gemeente)

– Ophelialaan 23, 1431 HA, (Z22-035681), het vervangen van de dakpannen, het aanbrengen van dakisolatie en het optrekken van
de gevel

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Stommeerweg 72 (kad. perc. H 2610), (Z22-035136), het plaatsen van een nieuwe woonark   Verzonden: 18 mei 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Ecuadorlaan 11, 1432 DH, (Z22-024213), het verplaatsen van het dakterras en de gevelreclame en het wijzigen van de indeling
ten opzichte van de reeds verleende omgevingsvergunning en het plaatsen van een extra loopdeur op de begane grond.
Toelichting: de omschrijving is gewijzigd ten opzichte van de eerder gepubliceerde aanvraag. Uit de aanvraag blijkt dat deze
tevens betrekking heeft op het verplaatsen van de gevelreclame en het wijzigen van de indeling. Verzonden: 20 mei 2022

– Vlinderweg 68, 1432 MK, (Z22-026053), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden:
18 mei 2022

– Lisdoddestraat 156, 1433 WH, (Z22-026745), het plaatsen van een garagedeur. Verzonden: 18 mei 2022

– Hortensialaan 60, 1431 VD, (Z22-031820), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 19 mei
2022

– Middencirkelstraat, naast nr. 10, (Z22-021278), het plaatsen van een zeecontainer op een parkeerplaats naast de woning voor
een periode van 5 weken t.b.v. een verbouwing. Verzonden: 18 mei 2022

– Oosteinderweg 56, 1432 AM, (Z21-092015), het wijzigen van de kap en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de
woning en een dakopbouw en veranda aan de achterzijde van de woning. Toelichting: de omschrijving is gewijzigd ten opzichte
van de eerder gepubliceerde aanvraag. Gebleken is dat de aanvraag tevens betrekking heeft op het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning en een dakopbouw en veranda aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 19 mei 2022

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-005202), het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van het pand van BSO naar KDV. Verzonden:
17 mei 2022

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

– Thailandlaan 16, 1432 DJ, (Z22-024164), brandveilig gebruik Ruigrok Tower

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

COLLECTEVERGUNNING (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende collectevergunning is verleend:

 • Gemeente Aalsmeer (Z22-022051) Stichting Hartekind geld inzameling van 4 t/m 9 juli 2022, verleend 19 mei 2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Ophelialaan 102 (Z22-033732) plaatsen van een tappunt t.b.v. DownTown Ophelia op 11 juni 2022, verzonden 18 mei 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Molenplein (Z22-034234) Poppenkast op 28 mei, 30 juli, 27 augustus, 24 september en 29 oktober 2022, melding akkoord
 • Ophelialaan 94-124 (Z22-031691) DownTown Ophelia op 11 juni 2022, melding akkoord

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE: t/m 2 juni 2022: besluit met de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen gronden vestiging voorlopig voorkeursrecht toekomstig Oosteindedriehoek

t/m 10 juni 2022: ontwerp omgevingsvergunning Stommeerkade Alsmeer (z21-075784) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

t/m 30 juni 2022: vastgestelde wijzigingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjestraat naast 3’

t/m 1 juli 2022: De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken, brandveilig gebruik KDV, Dreef 7A, 1431 WC  (Z21-095097),

t/m 7 juli 2022: ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Hornweg 242A TE AALSMEER
(Z20-089013

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin