Officiële mededelingen 25 januari 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 04 2024

TER INZAGE LEGGING VASTGESTELD EXPLOITATIEPLAN POLDERZOOM FASE 2, 1E HERZIENING 2023

Vastgesteld exploitatieplan Polderzoom fase 2, 1e Herziening 2023
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de wet ruimtelijke Ordening, bekend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering van 21 december 2023 de 1e Herziening exploitatieplan Polderzoom fase 2 heeft vastgesteld. Voor de gebiedsontwikkeling Polderzoom fase 2 is in 2019 naast een bestemmingsplan ook een exploitatieplan vastgesteld. Conform artikel 6.15 lid 1 van de Wro dient een exploitatieplan na inwerkingtreding periodiek te worden herzien opdat het gemeentelijk kostenverhaal verzekerd blijft.

Locatie
Het plangebied Polderzoom wordt grofweg begrensd door de Stommeerkade in het noorden en oosten, de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in het westen, het Bielzenpad in het zuiden en de Wissel en het baanvak in het zuidwesten en ligt tussen het Spoorlijnpad en de Stommeerkade.

Ter inzage
Het vastgestelde herziening exploitatieplan met bijbehorende stukken ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van vrijdag 26 januari 2024 t/m donderdag 7 maart 2024. De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:

– via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.07NEX2024-VG01

– loket Bouwen en vergunningen op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
https://www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/publicatie/vergunningen_wonen-en-verbouwen_contact-loket-bouwen-en-
vergunningen.

– loket Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie, zie
voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/bouwen-en-vergunningen_overige-
informatie_contact-loket-bouwen-en-vergunningen.

Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van 27 januari 2024 tot en met 8 maart 2024. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN INGETROKKEN
– Hornweg 177A, het plaatsen van een reclamebord aan de achterzijde van het pand
– Hornweg 68, het bouwen van een garage in de achtertuin

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Uiterweg 248-ws3, het vervangen van de bestaande watervilla
– Rietwijkerdwarsweg 2D, het gewijzigd uitvoeren van de verleende omgevingsvergunning en het aanbrengen van een
tussenvloer (legalisatie)

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– nabij Meervalstraat en Roerdomplaan, het kappen van 16 bomen ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouwprojecten ‘De Tuinen van Hornmeer’ en ‘Gezondhuis Hornmeer’  Uit de ingediende gegevens blijkt dat het kappen mede noodzakelijk is voor de realisatie van het nieuwbouwproject ‘Gezondhuis Hornmeer’. Daarnaast is de globale locatie gewijzigd, omdat het aangegeven kadastrale perceel niet juist is en het mede nabij de Roerdomplaan betreft. Tevens heeft, als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem, dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te weten HZ_WABO-2023-0889

– Hekelstraat 6, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Dreef 7, parkeerterrein De Waterlelie (Z2023-00003538), Magic Circus van 5 t/m 10 april 2024, verzonden 18 januari 2024
 • Beide parkeerterreintjes en de speeltuin tussen de Midvoordreef en Linksbuitenstraat (Z2023-00003729) Koning Kudel op
  27 april 2024, verzonden 23 januari 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Op de stoep tussen supermarkt Hoogvliet en cafetaria ’t Koepeltje (Z2024-00000048), verkoop van oliebollen en
  appelbeignets op 30 en 31 december 2024 tot 30 en 31 december 2028, verzonden 18 januari 2024
 • Raadhuisplein 1(Z2024-00000059) Verkoop van brood, koek en banket van 1 januari 2025 tot 31 december 2029,
  verzonden 19 januari 2024

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Beethovenlaan 120 (Z2024-00000105) Het plaatsen van een tappunt t.b.v. kijkmiddag tijdens kinderkamp op 19 mei 2024, ontvangen 14 januari 2024

INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

 • Van Cleeffkade 15 (Z23-012206) Alcoholwetvergunning Event City Aalsmeer, verzonden 23 januari 2024
 • Van Cleeffkade 15 (Z22-098727) Exploitatievergunining Event City Aalsmeer, verzonden 23 januari 2024

TER INZAGE:
– t/m 25 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg tussen 293 en 309’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde met
bijbehorende stukken (Z23-021697)

– t/m 25 januari 2024: ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 339a, Aalsmeerderweg 339b en Oosteinderweg
276b met bijbehorende stukken (Z23-093348)

– t/m 25 januari 2024: ontwerpwijzigingsplan “landelijk gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” (Z23-100762) met bijbehorende
stukken

– t/m 25 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg 358” (Z23-105377)

– t/m 26 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024” met bijhorende stukken
(IDN: NL.IMRO.0358.BP01-OW01)

– t/m 2 februari 2024: vastgesteld bestemmingsplan “Zijdstraat’ met bijbehorende stukken(Z23-026854)

– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie(Z23-085921) met
bijbehorende verbeelding

– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit bodem (Z23-085923) met bijbehorende verbeelding

– t/m 7 maart 2024: vastgestelde herziening exploitatieplan Polderzoom Fase 2, 1e  herziening 2023 met bijbehorende
stukken 

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575  E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Kantorska A. 08-07-1997 18-01-2024
  Sażała M.S. 05-03-1988 19-01-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Bartyzel J. 30-12-1998 19-01-2024
  Buczyński J. 21-09-1983 19-01-2024
  Cień P.A. 29-07-1983 19-01-2024
  Filenko V. 29-01-1995 19-01-2024
  Filenko A. 13-06-1995 19-01-2024
  Głuszak A. 18-03-1980 19-01-2024
  Kusy D.A. 24-12-1996 19-01-2024
  Poor A.J. 19-03-1959 19-01-2024
  Safader T. 25-11-1984 19-01-2024
  SzaŁkowski A.P. 29-06-1977 19-01-2024
  Waszak T. 12-04-1996 19-01-2024
  Zawadzki J. 30-06-1979 19-01-2024

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het raadhuis.

HEEFT U EEN LAAG INKOMEN EN EEN HOGE ENERGIEREKENING?Misschien kunt u steun krijgen uit het Tijdelijk Noodfonds Energie van het rijk. Kijk op www.noodfondsenergie.nl voor meer informatie.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten. Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin