Officiële mededelingen 25 april 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 17 2024

BESTEMMINGSPLAN “OOSTEINDERWEG 357WS, 359WS, 365 WS 1 EN 365WS2”, BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WOONARKEN OOSTEINDERWEG 365WS1 EN 365WS2” (Z23-098081)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 4.6 lid 2 van de Invoeringswet Omgevingswet juncto artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 april 2024 het bestemmingsplan “Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365ws1 en 365ws2” ongewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten anderszins is verzekerd.

DOEL BESTEMMINGSPLAN
Het genoemde bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch kader voor de verplaatsing van twee bestaande ligplaatsen aan de Oosteinderweg 357ws en Oosteinderweg 359ws. Op het naburige perceel achter Oosteinderweg 365 worden twee nieuwe ligplaatsen gerealiseerd. De bestaande ligplaatsen worden van de planverbeelding verwijderd.

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN GELUID
Voor de nieuwe ligplaatsen zijn vanwege de geluidsbelasting vanwege industrieterrein Schiphol-Oost hogere (grens)waarden benodigd. Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben in hun vergadering van 27 februari 2024  ten behoeve van het bestemmingsplan het besluit hogere grenswaarden geluid Oosteinderweg 365ws1 en Oosteinderweg 365ws2 vastgesteld.

TERINZAGELEGGING
Het vastgestelde bestemmingsplan “Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365ws1 en 365ws2” en het besluit hogere grenswaarden geluid “Oosteinderweg 365ws1 en Oosteinderweg 365ws2” met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage met ingang van 26 april 2024 tot en met 6 juni 2024.

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecodes:

  NL.IMRO.0358.14E-VG01  (bestemmingsplan, besluit hogere grenswaarden geluid);

 • via de gemeentelijke website http://ro0358.ropubliceer.nl ;
 • in papieren vorm, de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op
  afspraak: 0297-387575);
 • in papieren vorm, de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen
  mogelijk op afspraak: 020-5404911).

BEROEP
Binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het hogere waardenbesluit is gepubliceerd kunnen belanghebbenden en degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp hogere waarden besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via de link: http://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

INWERKINGTREDING
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘VERZAMELPLAN LINTWONINGEN’ EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE (Z23-093348)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 april 2024 het bestemmingsplan ‘Verzamelplan lintwoningen’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door meerdere locaties gelegen aan de:

 • Aalsmeerderweg 339a.
 • Aalsmeerderweg 339b.
 • Uiterweg achter nummer 90a.
 • Uiterweg 128a.
 • Oosteinderweg 207 WS1 en WS2.
 • Oosteinderweg 276b.
 • Herenweg 32a. 

Doelstelling
Met dit bestemmingsplan worden onder andere zes bestaande gebouwen gewijzigd naar het gebruik wonen. Deze panden zijn al jaren in gebruik als woning en worden met dit bestemmingsplan aangepast aan de feitelijke situatie. Uit (legalisatie-) onderzoek is gebleken dat de strijdige situaties gelegaliseerd kunnen worden. Daarnaast wordt in een bestaande woonark het gebruik door 2 afzonderlijke huishoudens mogelijk gemaakt.

Besluit hogere grenswaarde
De woningen aan de Aalsmeerderweg 339 a en 339b en de woning aan de Oosteinderweg 276b zijn gelegen binnen de geluidzone van het industrieterrein Schiphol-Oost (proefdraaiplaatsen). De voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai bedraagt 50 dB(A). De geluidbelasting Letmaal vanwege industrielawaai ter plaatse van de woningen is berekend op 53 dB(A). De Omgevingsdienst NZKG adviseert om uit te gaan van 55 dB(A). De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Het college van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer heeft hiervoor een besluit hogere grenswaarde genomen.

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 26 april tot en met 6 juni 2024. Voornoemde bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen bestemmingsplan (met besluit hogere grenswaarde als bijlage) op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.VP01-VG01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Beroep bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 27 april tot en met 7 juni 2024. Belanghebbenden en belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan of ontwerpbesluit hogere grenswaarde kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde ter inzage ligt, schriftelijk beroep instellen bij  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– nabij Aalsmeerderweg 241, kad. perc. AMR03B10437, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
– Mijnsherenweg 24a, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur
– IJsvogelstraat 29, het uitbreiden van 1ste verdieping en begane grond achterzijde
– Brazilielaan, naast 9A, AMR03B9902, het bouwen van een hotel met ca. 280 hotelkamers
– Atalantalaan 41, het plaatsen van een afvalcontainer voor de woning van 2 t/m 8 mei 2024
– Anne Frankstraat 42, het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats van 11/3 t/m 26/4/2024
– Stommeerweg 107, het vervangen van de bestaande aanbouw aan achterzijde door een 2-laagse aanbouw
– Uiterweg 91, het vervangen en vergroten van de bestaande brug

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD
– Willem-Alexanderstraat 62, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Rietgorsstraat 1, het plaatsen van een puincontainer voor de woning van 8/4 tot en met 31/5 2024
– Zijdstraat naast nr. 26, AMR03G6424, het plaatsen van schaftkeet, dixi, steiger en hoogwerker van 15/4 t/m 31/5/2024
– Rietwijkeroordweg 60kwek, het bouwen van een dam en laadinrichting en realiseren van een in- en uitrit
– Hadleystraat t.h.v. nrs. 41 en 45, het inrichten van een bouwplaats t.b.v. renovatiewerk van 21/10 t/m 29/11/2024
– Karperstraat 92, het plaatsen van een puincontainer van 19 april tot en met 31 mei 2024
– Uiterweg 4b, het plaatsen van een rolsteiger van 18 t/m 20 maart 2024
– Wilgenlaan 20a, het wijzigen van de gevels en de kap van de woning

BESLUIT VERGUNNINGVRIJ
– Bilderdammerweg 62, het kappen van een zieke boom (salix)

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Evenemententerrein tussen het Buurtcentrum Hornmeer en Zwembad de Waterlelie (Z2024-00001393), Avondvierdaagse Aalsmeer van 3 t/m 6 juni 2024, ontvangen 17 april 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VENTVERGUNNING (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ventvergunning is verleend:

 • Gehele gemeente Aalsmeer (Z2024-00000994) Verkoop non alcohol. dranken, chips, snoep en ijsjes van 1 mei tot 6 oktober 2024, verzonden 23 april 2024

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Driekolommenplein voor het Gezondheidscentrum (Z2024-00000961) Screeningsunit Bevolkingsonderzoek Borstkanker van 1 juni t/m 31 juli 2024, verzonden 19 april 2024

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Oosteinderweg 387 (Z2024-00000453) Indian Hut, verzonden 18 april 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Eiland t.o. Schweitzerstraat 79 met oorlogsmonument “De Propeller” (Z2024-00001359), Dodenherdenking op 4 mei 2024
 • Sportlaan 43/ Tennispark met 6 verlichte banen (Z2024-0000023) Overschrijding lichtnormen op diverse data in 2024

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 7:17 van het besluit bouwwerken leefomgeving de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van asfaltwerkzaamheden, op het perceel Uiterweg 242-338 (Z2024-00001426) (4 nachten) tussen 27 mei en 28 augustus 2028, ontvangen d.d. 19 april 2024

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend. In het kader van asfaltwerkzaamheden op 1 en 2 mei 2024, op het perceel Kudelstaartseweg tussen de Bachlaan en de 1e Jc Mensinglaan (Z2024-00001189) verzonden d.d.17 april 2024 Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

 • Route door Aalsmeer (Z2024-00000941), Ronde van de Stelling van Amsterdam op 2 juni 2024, 17 april 2024 verzonden

  De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag

INZAGE
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.

BEZWAAR/BEROEP
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

 • Route door Aalsmeer (Z2024-00000810), Gran Fondo Amsterdam 2024 op 9 mei 2024, 17 april 2024 verzonden. De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Amsterdam.neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag

INZAGE
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.

BEZWAAR/BEROEP
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

 • Route door Aalsmeer (Z2024-00001044), Kastelentour 2024 op 22 juni 2024, 17 april 2024 verzonden.

  De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Utrecht neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag

INZAGE
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.

BEZWAAR/BEROEP
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

TER INZAGE:
– t/m 25 april 2024: vastgestelde wijzigingsplan “Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” (IDN: NL.IMRO.0358.02Z-VG01) met bijbehorende stukken

– t/m 2 mei 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost” en het besluit hogere grenswaarde met de bijbehorende stukken (Z21-086390)

– t/m 2 mei 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ (Z23-093765) met de bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024 (9 mei is een feestdag en daarom wordt de termijn van 6 weken verlengd tot en met de volgende werkdag): ontwerp omgevingsvergunning Thailandlaan 14 Aalsmeer (Z2023-00002664) met bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024 (9 mei is een feestdag en daarom wordt de termijn van 6 weken verlengd tot en met de volgende werkdag): ontwerp omgevingsvergunning Japanlaan 6 Aalsmeer (Z2023-00002666) met bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024 (9 mei is een feestdag en daarom wordt de termijn van 6 weken verlengd tot en met de volgende werkdag): ontwerp omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer (Z2023-00003681) met bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het permanent overkluizen van een watergang op Oosteinderweg 357a te Aalsmeer (z_wabo-2023-0445) met bijbehorende stukken

– t/m 16 mei 2024: ontwerp ‘TAM – omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16’ met bijbehorende stukken

– t/m 23 mei 2024: ontwerpomgevingsvergunning Hornweg 246 (Z2023-00002943) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken

– t/m 6 juni 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘verzamelplan lintwoningen’ en besluit hogere  grenswaarde (Z23-093348)

– t/m 6 juni 2024: grenswaarden woonarken Oosteinderweg 365ws1 en 365ws2” (Z23-098081)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nlW www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten.
Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

GEEN AANVRAGEN OF MELDINGEN KONINGSDAG- EN NACHT MEER MOGELIJK
Aangezien de indieningstermijn voorbij is, is het niet meer mogelijk om een standplaats aan te vragen of een evenement aan te melden voor Koningsnacht op 26 april 2024 of Koningsdag op 27 april. De gemeente verstrekt ook geen alcoholontheffing (tapontheffing) meer voor die data.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Donets A. 19-06-2000 17-04-2024
  Immerzeel K. 29-12-1989 19-04-2024
  Ostapenko V. 24-01-1972 18-04-2024
  Verhaar M.C.A. 18-05-2013 19-04-2024
  Verhaar G.L.E. 30-08-2014 19-04-2024

BEZWAAR INDIENEN
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN RAADHUIS 9 en 10 mei
Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) en vrijdag 10 mei is het raadhuis gesloten.

2e Pinksterdag
Maandag 20 mei is het raadhuis gesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin