Officiële mededelingen 24 maart 2022

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 12 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
 • VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Adamajtis A.K. 12-07-1985 14-03-2022
  Bacciarelli M.P. 15-03-2003 14-03-2022
  Bera K.J. 02-03-2000 14-03-2022
  Bujalski M. 20-02-2001 14-03-2022
  Chojnacka A.M. 08-01-2000 14-03-2022
  Dobrzański A. 02-04-1963 14-03-2022
  Drygaś N.I. 07-04-1991 14-03-2022
  Duczyński R. 03-04-1977 14-03-2022
  Emerla M.K. 17-03-1999 16-03-2022
  Fliśnik W.E. 03-04-2000 16-03-2022
  Hoekstra A.C. 06-04-1995 16-03-2022
  Hrabąszcz M. 12-02-1979 16-03-2022
  Jasiński R. 11-04-1995 16-03-2022
  Kawińska K.S. 30-05-2000 16-03-2022
  Kotasiński A.T. 22-05-1972 16-03-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

SNOEIBOOT VAART 9 APRIL 2022 UIT
Op zaterdag 9 april 2022 vaart de snoeiboot voor het eerst dit jaar uit. Eiland-eigenaren op de Westeinderplassen krijgen zo de mogelijkheid om hun snoeihout af te voeren. Ook op zaterdag 8 oktober en zaterdag 19 november zal de snoeiboot uitvaren. De boot ligt op de vertrouwde locaties: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE

– Hornweg nabij 187A (Sectie B, nr. 10576), 1432 GH, (Z22-013552), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het plaatsen
van een middenspanningsruimte voor Green Park Aalsmeer.  Toelichting: omdat niet duidelijk was wat met een I-MSR station
werd bedoeld, aangepast naar middenspanningsruimte. Daarnaast was de opgegeven locatie niet juist.

– Oosteinderweg 409, 1432 BH, (Z21-095072), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het maken van een tweelaagse
uitbreiding aan de achterzijde van de woning en het vervangen van de dakpannen en de dakkapel aan de voorzijde van de
woning. Toelichting: de uitbreiding aan de rechterzijgevel is komen te vervallen en uit de ingediende gegevens blijkt dat de
aanvraag mede betrekking heeft op het vervangen van de dakpannen en de dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Oosteinderweg 566, 1432 BS, (Z22-010984), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van de twee
bestaande woningen. Toelichting: uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag geen betrekking heeft op het bouwen van
een woning en gastenverblijf maar op het vervangen van de twee bestaande woningen voor twee nieuwe woningen.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Verlengde Lijnbaan 8, 1431 DG, (Z22-020623), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Kerkweg 59, 1432 EH, (Z22-020452), het verbreden van de bestaande in- en uitrit

– Uiterweg achter 188-196 (kad.perc. H 4296 e.a.), (Z22-020355), het verplaatsen van twee botenhuizen, het legaliseren van een
botenhuis en steigers, het plaatsen van een botenoverkapping, het graven van water en het plaatsen van beschoeiing

– Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-020171), het bouwen van een loods voor stallen van caravans en campers

– Noordpolderweg 18, 1432 JH, (Z22-020169), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een tijdelijk logistiek
dienstverleningsbedrijf (uitbreiding Van Vliet Verhuur)

– Kudelstaartseweg nabij nr. 78 (kad.perceel D 7445), (Z22-020160), het aanleggen van een in- en uitrit

– Thailandlaan 6, 1432 DJ, (Z22-019446), het wijzigen van de entree van het kantoorgebouw

– Zijdstraat 46A, 1431 ED, (Z22-019242), het transformeren van het voormalig ABN AMRO-kantoor tot 8 woningen

– Marconistraat 50, 1433 KL, (Z22-019221), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Karperstraat 49, 1432 PC, (Z22-018003), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18 maart
2022

– Aalsmeerderweg naast nr. 235 (kad. perc. B9895, B9896 en B9897), (Z21-046721), het afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van het wijzigen van de functie van bedrijven naar wonen en het bouwen van twee woningen met een extra in- en uitrit.
Verzonden: 15 maart 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Karekietstraat 2, 1431 WP, (Z21-080542), het legaliseren van een reeds geplaatste schuur en overkapping op het voorerf.
Verzonden: 15 maart 2022

– Uiterweg 141, 1431 AD, (Z21-081689), het bouwen van een woning   Verzonden: 11 maart 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Rietwijkeroordweg 4 (voorheen Rietwijkeroordweg naast nr. 8), (Z21-078729), het bouwen van een opslaghal met kantoor en het
plaatsen van erfafscheiding. Verzonden: 18 maart 2022

– Koningsstraat 26, 1432 JR, (Z22-010304), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18 maart
2022

– Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z21-077330), het vervangen van de oude vissteiger door twee nieuwe exemplaren (Waterfront).
Verzonden: 18 maart 2022

– Gerberastraat 2, 1431 SG, (Z21-082608), het bouwen van twee lokalen met bijbehorende ruimtes en speellokaal ter vervanging
van de bestaande tijdelijke noodhuisvesting en het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk bestaande uit een fietsenstalling,
overkapping, berging en pompruimte. Verzonden: 17 maart 2022

– Zijdstraat 31 en 31a t/m 31g, 1431 EA, (Z21-068828), het wijzigen van de indeling en constructie. Verzonden: 17 maart 2022

– Kamperfoeliestraat 5, 1431 RL, (Z22-010342), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
16 maart 2022

– Hoofdweg 76, 1433 JW, (Z22-004793), het plaatsen van een fietsenoverkapping in het voorerfgebied. Verzonden: 15 maart 2022

– Oosteinderweg 53B, 1432 AD, (Z22-010583), het plaatsen van een sierhek. Verzonden: 11 maart 2022

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Mastweg, ter hoogte van kruising met Stuurboordstraat te Kudelstaart

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl . Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Dreef 1B (Z22-020632) Sportkamp Aalsmeer van 18 t/m 22 juli 2022, ontvangen 21 maart 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Machineweg 33 (Z22-078055) Griekse Specialiteiten Creta – Aalsmeer, verzonden 16 maart 2022

TER INZAGE:
t/m 15 april 2022: De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. de (nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e in Kudelstaart (Z20-061559).
t/m 22 april 2022: ontwerp omgevingsvergunning reconstructie machineweg omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken
t/m 28 april 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ ,  ontwerp exploitatieplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
t/m 28 april 2022: het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer

Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin