Officiële mededelingen 23 mei 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 21 2024

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 30 mei 2024, in de raadzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

RAAD
Raadzaal
TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 R-1 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 18 april 2024

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Actieve informatie uit het college

6.     Mededelingen vanuit de fracties

    AKKOORDSTUKKEN
20.05 R-2 Vaststellen bestemmingsplan ‘Veeg- en Herstelplan Aalsmeer 2024’.
  R-3 Vaststellen bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024’
  R-4 Concept voorstel wijziging Centrumregeling Aalsmeer en Amstelveen
  R-5 13e Wijziging van de gemeenschappelijk regeling Vervoerregio Amsterdam
  R-6 Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 Amstelland Meerlanden Overleg
  R-7 Aanbevelingen rekenkameronderzoek klachtbehandeling gemeente Aalsmeer
  R-8 Gedragscode integriteit wethouders en gedragscode integriteit burgemeester
  R-9 Concept Voortgangsnota 2023 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
  R-10 Herfinanciering Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling (GPAG) BV
    BENOEMING
  R-11 Benoeming voorzitter commissie Ruimte
    BESPREEKSTUKKEN
20.10 R-12 Vaststellen bestemmingsplan Uiterweg 358
  R-13 Metropoolregio Amsterdam (MRA) agenda 2025-2028 80% versie
  R-14 Vragenkwartier

 

                                             SLUITING                                                                

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

BANENMARKT WERKPLEIN AA VRIJDAG 24 MEI 2024
Je nieuwe baan is dichterbij dan je denkt! Op vrijdagmiddag 24 mei organiseert Werkplein AA een banenmarkt. Er zijn werkgevers uit onder andere de bouw, dienstverlening, horeca, logistiek, schoonmaak en techniek. Deze werkgevers kijken vooral naar wat iemand wil en in zich heeft, niet alleen naar opleiding en werkervaring.

Datum: Vrijdag 24 mei
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: Raadhuis gemeente Amstelveen
Adres: Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen

NIEUWE VOORZITTER GEZOCHT VOOR ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
De gemeente Aalsmeer zoekt een nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein.
Wil jij het Aalsmeerse College van Burgemeester en Wethouders adviseren over het sociale beleid van de gemeente?
Stel je dan kandidaat voor het voorzitterschap Adviesraad Sociaal Domein.

Kijk voor de volledige vacaturetekst op:
https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/persbericht/vacature-voorzitter-adviesraad-sociaal-domein.
1 t/m 7 juni Week van de Jonge Mantelzorger

Mantelzorg & Meer helpt in Aalsmeer mantelzorgers van alle leeftijden. In de Week van de jonge mantelzorger organiseren ze activiteiten voor jonge mantelzorgers van 4-25 jaar. De aanmelding hiervoor is geopend! Kijk voor meer informatie op de website van Mantelzorg & Meer: www.mantelzorgenmeer.nl.

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ANDORRAWEG 3 AALSMEER (Z2023-00003681)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij besloten heeft de omgevingsvergunning Andorraweg 3 (Toppers) in afwijking van de beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017 te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-00003681. Omdat de ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) niet past binnen de voor het plangebied geldende beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

TER INZAGE
Met ingang van 24 mei 2024 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVDB15xE-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te
  worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

BEROEPSMOGELIJKHEID
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 25 mei tot en met 5 juli 2024. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).
Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

INWERKINGTREDING

De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED OOST’ VOOR HET LEGALISEREN VAN DE BEBOUWING AAN DE AALSMEERDERWEG 83A EN HET GEBRUIK VAN DE BEBOUWING AAN DE AALSMEERDERWEG 83A TEN BEHOEVE VAN PERIFERE DETAILHANDEL. (HZ_WABO-2019-3500)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan voor het legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a ten behoeve van perifere detailhandel. Het plan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Namelijk, het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ laat deze ontwikkeling niet toe, omdat de gronden in hoofdzaak niet zijn bestemd voor ‘Detailhandel – Perifeer’.

Er heeft een systeemconversie bij de gemeente plaatsgevonden. Dat betekent dat het nummer van het dossier is veranderd. Het oude dossiernummer was: Z19-038566 en het nieuwe dossiernummer is HZ_WABO_2019-3500. Houd hier rekening mee in uw contact met de gemeente.

Ter inzage

Met ingang van 24 mei 2024 ligt de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
– in digitale vorm via de website van het Omgevingsloket via ‘Regels op de kaart’ onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB02xAB-OW01, en
– via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
– de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
– de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 83a, HZ_WABO-2019-3500”.Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– Schweitzerstraat 29, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– De Muzen 30, het plaatsen van een schuur in de zij-/voortuin voor plaatsen van hulpmiddelen
– Lakenblekerstraat 26, het wijzigen van de gevel en aanpassen van het brandcompartiment
– Koningsstraat 170, het plaatsen van een puincontainer van 3 t/m 15 mei 2024
– Ophelialaan 93a, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Kudelstaartseweg 154, het verbreden van de in- en uitrit icm project Dijkverbetering Kudelstaartseweg
– Mendelstraat 79, het plaatsen van een dakopbouw
– Uiterweg 91, het vervangen en vergroten van een bestaande brug
– Oosteinderweg achter nr. 286, het vernieuwen van de loopbrug aan de achterzijde van het perceel

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Stommeerweg 107, het vervangen van de bestaande aanbouw aan achterzijde door een 2-laagse aanbouw
– Atalantalaan 41, het plaatsen van een afvalcontainer voor de woning van 2 t/m 8 mei 2024

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Kudelstaartseweg 20, het plaatsen van een opslagruimte voor Wind Surf Club Aalsmeer voor een periode van 10 jaar
– Mercuriusstraat 48, het splitsen van een bestaande woning in een beneden- en bovenwoning

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Mercuriusstraat 48 en 48A, het splitsen van een bestaande woning in een beneden- en bovenwoning
– Uiterweg 105, het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA  EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Evenemententerrein aan De Dreef (Z2024-00001705), Sportkamp Aalsmeer van 22 t/m 26 juli 2024, ontvangen 9 mei
  2024
 • Westeinderplassen (Z2024-00001764) Plaspop Aalsmeer op 6 juli 202, ontvangen 14 mei 2024

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Kudelstaartseweg 22, 1431GA Aalsmeer (Z2024-00000504), Kinderdag op 27 juni 2024, verzonden 26 mei 2024

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Rietwijkeroordweg 28A (Z2024-000576) Rose event van 4 t/m 9 november 2024, verzondnen 16 mei 2024
 • Braziliëlaan 8 (Z2024-00000778) GSNL Navratri 2024 op 5 oktober 2024, verzonden 15 mei 2024
 • op en vanaf het terrein van Watersportvereniging Schiphol, Uiterweg 263 (Z2024-00001337) Optimist on Tour van
  22 t/m 25 mei 2024, verzonden 17 mei 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Praamplein 1 ws (Z2024-00001762) verkoop van Olliebollen, wafels van 15 november tot 31 december 2024, ontvangen 13 mei 2024

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Ophelialaan 111 (voor het pand) (Z2024-00001567) Verkoop van brood, banket en chocolade van 16 mei tot 14 juni
  2024, verzonden 15 mei 2024

LOTERIJVERGUNNING (AANVRAGEN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen de volgende loterijvergunning is aangevraagd:

 • Dreef 1 (Z2024-00001700) Fundraising Lions Aalsmeer op 29 juni 2024, ontvangen 8 mei 2024

INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

 • Zijdstraat en Molenplein (Z2024-00001120) Openingsfeest op 25 mei 2024, verzonden 17 mei 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Einsteinstraat/Winkelcentrum (Z2024-00001637), Jaarmarkt Kudelstaart op 19 juni 2024.

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 23 mei 2024: ontwerpomgevingsvergunning Hornweg 246 (Z2023-00002943) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken

– t/m 6 juni 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘verzamelplan lintwoningen’ en besluit hogere grenswaarde (Z23-093348)

– t/m 6 juni 2024: grenswaarden woonarken Oosteinderweg 365ws1 en 365ws2” (Z23-098081)

– t/m 5 juli 2024: verlening omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z2023-00003681)

– t/m 5 juli 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘landelijk gebied oost’ voor het
legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a
ten behoeve van perifere detailhandel. (hz_wabo-2019-3500) (met bijbehorende stukken)

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop.  U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde Omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.

Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Chęć A. 14-07-1994 17-05-2024
  Esteje T.A. 31-05-1988 17-05-2024
  Hrybonos O. 09-02-2001 17-05-2024
  Hudym S. 30-09-1980 17-05-2024
  Iavgel T.D. 11-09-1963 17-05-2024
  Jurkiewicz D.E. 29-07-1974 17-05-2024
  Kaczmarek I.A. 16-04-1970 17-05-2024
  Laputina A.G. 15-03-2001 17-05-2024
  Leskov V.I. 22-01-2009 17-05-2024
  Leskova T.I. 03-05-1980 17-05-2024
  Olszówka M.R. 21-02-1993 17-05-2024
  Żukowski S.L. 28-06-1988 17-05-2024
  Visockis M. 24-10-1991 17-05-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin