Officiële mededelingen 23 maart 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 12 2023

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis. Zie gegevens onderaan deze pagina.

Openingstijden raadhuis                 
ma, di, do               08.30 – 14.00 uur
Woensdag               08.30 – 19.30 uur
vrijdag                    08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do               08.30 – 17.00 uur
vrijdag                    08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Szutowski J. 19-02-1968 16-03-2023

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Uiterweg 65, 1431 AB, (Z23-024958), het vervangen van de woning.

– Lunalaan (Sectie C, nr. 7902), (Z23-024936), het kappen van 16 bomen t.b.v woningbouw (De Tuinen van Hornmeer)

– Hekelstraat 5, 1431 DM, (Z23-024933), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning.

– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z23-024914), het aanleggen van tijdelijke drijvende steigers voor een periode van 5 jaar i.v.m.
herstelwerkzaamheden aan bestaande steigers en het vervangen van beschoeiing.

– Clusiusstraat t.h.v. nr. 17 en nr. 1 t/m 3 (Sectie C, nr. 7536), (Z23-024513), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. het verduurzamen van 70 woningen voor een periode van circa 9 maanden.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Herenweg 30, 1433 HA, (Z23-022205), het uitbreiden van twee bouwlagen met 4 meter aan de achterzijde van de woning.
Verzonden: 13 maart 2023.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Stommeerkade naast nr. 88 (Sectie C, nr. 7578), (Z22-088250), het bouwen van een woning. Verzonden: 08 maart 2023

– Japanlaan 26D, 1432 DK, (Z22-096441), het bouwen van een magazijnstelling hoger dan 8,5 meter. Verzonden: 14 maart 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Distelvlinderstraat 24, 1432 MN, (Z22-087800), het plaatsen van een schuur in de tuin. Verzonden: 15 maart 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 311 (sectie G, nrs. 6377 en 5123), 1432 AW, (Z23-016056), het dempen van een sloot t.b.v. tuinaanleg.
Verzonden: 20 maart 2023

– Oosteinderweg 313a, 1432 AW, (Z23-008599), het aanleggen van een pad en een in- en uitrit naar de openbare weg.
Verzonden: 20 maart 2023

– Kudelstaartseweg 156, 1433 GN, (Z23-003817), het wijzigen van de bestaande steigers (legalisatie). Verzonden: 16 maart 2023

– Uiterweg, achter nr. 54, 1432 AL, (Z23-010351), het dempen en elders compenseren van water en het plaatsen van
beschoeiingen.  Toelichting: uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag tevens betrekking heeft op het plaatsen van
beschoeiingen en dat het te compenseren water achter Uiterweg 54 is gesitueerd. Verzonden: 15 maart 2023

– Blauwe Reigerpad 1 t/m 31, Kuifeendpad 2 t/m 12, Meervalstraat 21 a t/m 21 g en Slechtvalkstraat 1 t/m 11, 75 t/m 97, 2 en 4
(voorheen Meervalstraat, Project De Tuinen van Hornmeer), (Z22-072853), het bouwen van 49 grondgebonden woningen
(De Tuinen van Hornmeer). Verzonden: 14 maart 2023

– Punterstraat, nabij nrs. 1a t/m 1f en 9a, 1431 CT, (Z23-009591), het plaatsen van een bouwkeet en bouwhekken van juni 2023 tot
en met februari 2024. Verzonden: 12 maart 2023

– Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z22-099240), het wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning voor een kantoor-
vergaderruimte door het toevoegen van een kelder. Toelichting: Uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag betrekking
heeft op het toevoegen van een kelder ten opzichte van de eerder verleende omgevingsvergunning. Verzonden: 14 maart 2023

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Japanlaan 26D, 1432 DK, (Z22-096441), het bouwen van een magazijnstelling hoger dan 8,5 meter. Verzonden: 20 maart 2023

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, OMGEVINGSVERGUNNING ***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

– Westeinderplassen, Uiterweg 94, (OD-11662285), het voornemen de milieuvergunning van Otto Grond- en Baggerwerken B.V. op
verzoek gedeeltelijk in te trekken, en te wijzigen. Het betreft het intrekken van het deel van de vergunning wat betrekking heeft op
alle activiteiten met matig tot sterk verontreinigde baggerspecie, omdat deze activiteiten worden beëindigd. De activiteiten (m.b.t.
baggerspecie) die vervolgens resteren zijn de activiteiten met schone, dan wel licht verontreinigde (toepasbare) baggerspecie.
Daarnaast is verzocht om een verruiming van de toegestane hoeveelheid aan tijdelijke opslag van groenafval (takken), van
maximaal 50 m3 naar 100 m3.  Toelichting: deze aanvraag wordt behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(zaaknummer: 11662285). Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op
loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

VERGUNNING INGETROKKEN

 • Uiterweg 196, 1431 AT (Z21-071295), het oprichten van een botenhuis/droogdok. Toelichting: vergunning bekend onder zaaknummer Z-2017/051691.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Raadhuisplein en Zijdstraat (Z23-024362) Geraniummarkt en braderie op 13 mei 2023, ontvangen 14 maart 2023
 • Hornweg 187/sporthal bloemhof aalsmeer (Z23-025699) GSNL Navratri 2023 op 14 oktober 2023, ontvangen 18 maart 2023

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Stommeerweg 2/Kolenhaven (Z23-008039) Combi Westeinder 2023 op 17 en 18 juni 2023, verzonden 15 maart 2023
 • Plein voor Korenmolen De Leeuw (Molenplein) (Z23-014196) Fashion Event Aalsmeer Centrum op 15 april 2023, verzonden
  16 maart 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Punterstraat 8 (Z23-026101) De Stoete, ontvangen 17 maart 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Hells Fury Monument (Z23-023531), (Doden)Herdenking op 4 mei 2023; melding akkoord 16 maart 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

–           Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Baccarastraat, ter hoogte van huisnummers 10 t/m 24

TER INZAGE:

 • t/m 28 maart 2023: beleidsvoorstel opkoopbescherming Aalsmeer (Z23-005740)
 • t/m 30 maart 2023: ontwerpbestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Royal Floraholland centrum, oost en olv (Z23-005851)
 • t/m 30 maart 2023: omgevingsvergunning Middenweg Aalsmeer (Z22-031175) met bijbehorende stukken
 • t/m 30 maart 2023: herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ (Oosteinderweg 66a) (Z-2017/052407) met bijbehorende stukken
 • t/m 14 april 2023: verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid met daarbij behorende stukken Dorpsstraat 133 Aalsmeer (Z22-030843
 • t/m 21 april 2023: aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden geluid en de overige daarop betrekking hebbende stukken Stommeerkade 45 (Z21-079624)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin