Officiële mededelingen 23 juni 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 25 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLA
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten
  De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Olszewska J. 15-02-1990 16-06-2022
  Łysy S.T. 08-01-1983 16-06-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.
U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het raadhuis.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 30 JUNI 2022, IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.

RAAD
Raadzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Bekrachtigen geheimhouding

20.05 R-2 Raadsprogramma 2022 – 2026 ‘Aan de slag voor Aalsmeer!’
20.35 R-3 Onderzoek vereisten Gemeentewet en benoeming wethouders
21.00   Schorsing
21.05 R-4 Onderzoek geloofsbrieven en installatie raadsleden
21.15 R-5 Benoeming en installatie commissieleden
21.30 R-6 Benoeming voorzitter van de commissie Maatschappij & Bestuur
21.45 R-7 Benoeming leden auditcommissie
22.00 R-8 Benoeming lid vertrouwenscommissie
                                             SLUITING
   

Na afloop is er in de Burgerzaal gelegenheid tot feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN CO2 TRANSPORTLEIDING ‘DE KWAKEL’, AALSMEER’ (Z21-051983)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 24 juni tot en met donderdag 4 augustus 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

PLANGEBIED
Het plangebied betreft een tracé dat loopt door;

 • het westelijk deel van de Westeinderplas, tussen de Ringvaart en de Herenweg;
 • het agrarisch gebied ten westen van de Ambachtsheerweg;
 • gedeeltelijk het perceel kadastraal bekend: D5194, hoek Ambachtsheerweg-Bilderdammerweg.

DOELSTELLING
Het doel van het bestemmingsplan is de aanleg van een CO2-transportleiding tussen glastuinbouwgebied PrimA4a (Gemeente Haarlemmermeer) en De Kwakel (Gemeente Uithoorn) met een reduceerstation op de hoek Ambachtsheerweg en Bilderdammerweg. Het geheel staat ten dienste van de verduurzaming van de glastuinbouw in het zuidelijke deel van de Greenport Aalsmeer.  Het bestemmingsplan voorziet tevens in een belemmeringenstrook aan weerszijde van de leiding.

PROCEDURE
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022.

INZAGE
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

INDIENEN ZIENSWIJZE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zaaknummer ‘Z21-051983’. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze onder vermelding van het zaaknummer én uw adresgegevens  digitaal in te dienen via het mailadres fu-so@amstelveen.nl.  Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene telefoonnummer 0297-387575.

BEOORDELING MILIEUEFFECT
Op grond van de aanmeldnotitie m.e.r. is door burgemeester en wethouders beoordeeld of, voorafgaand aan de besluitvorming het plan, een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Omdat uit de aanmeldnotitie blijkt dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden is op 19 april 2022 besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Dit M.e.r. – beoordelingsbesluit ligt ter inzage bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Stommeerweg 72 ws17, 1431 EX, (Z22-046547), het vervangen van de bestaande recreatieark

– Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z22-046214), het vervangen van een bestaand zomerhuisje door een kantoorvergaderruimte

– Oosteinderweg 509 (kad. perc. A 3264), 1432 BK, (Z22-046049), het plaatsen van een damwand met leuning (legalisatie)

– Oosteinderweg (kad. perc. G 4306) , (Z22-044939), het plaatsen van een schuilhuisje

– J. Schaperstraat 14, 1432 PR, (Z22-045545), het plaatsen van een tuinhuisje (legalisatie)

– Praamplein, (Z22-045311), het inrichten van een bouwplaats op parkeerplaatsen tot en met 31 oktober 2022

– Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z22-045282), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en een dubbele baskapel
aan de voorzijde van de woning.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Hortensialaan 18, 1431 VC, (Z22-042409), het vervangen/vergroten van de aanbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 15 juni 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Kudelstaartseweg 148a, 1433 GN, (Z21-057278), het vervangen van de bestaande woning. Toelichting: de omschrijving is gewijzigd omdat het bouwplan is aangepast en nu alleen nog betrekking heeft op het vervangen van de bestaande
woning. Verzonden: 20 juni 2022

– Dreef 3, 1431 WC, (Z22-028776), het plaatsen van een vijftal (auto)wasboxen   Verzonden: 16 juni 2022

– Oosteinderweg 313a, 1432 AW, (Z22-028780), het bouwen van een woning   Verzonden: 15 juni 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Cyclamenstraat 47, 1431 RZ, (Z22-038686), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 20 juni 2022

– Willem-Alexanderstraat 33, 1432 HK, (Z22-017142), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 juni 2022

– Rietwijkeroordweg 45 en 45 kwek, 1432 JG, (Z22-018524), het aanleggen van een dam met duiker aan de achterzijde, een weg op de gedempte sloot, een in- en uitrit en het deels verplaatsen van de bestaande dam met duiker aan de voorzijde
van het perceel. Verzonden: 17 juni 2022

– Ringvaartzijde 59, 1431 CM, (Z22-036568), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en het esthetisch wijzigen van de zijgevel aan de straatzijde. Verzonden: 15 juni 2022

– Roerdomplaan 25a tot en met 79 (oneven), (Z22-041969), het bouwen van 31 zorg- en 30 reguliere woningen verdeeld over 3 appartementengebouwen met stalling/garage en gezondheidscentrum op de begane grond en het aanleggen van
een in- en uitrit. Verzonden: 14 juni 2022

– Ophelialaan 104, 1431 HM, (Z22-021165), het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de winkel en het wijzigen van het gebruik van de verdieping  Toelichting: De omschrijving van het project wijkt af ten opzichte van de
eerder gepubliceerde aanvraag. Uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het uitbreiden van de bestaande winkel en tevens betrekking heeft op het wijzigen van het gebruik van de verdieping. Verzonden: 14 juni
2022

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

– Oosteinderweg 25, 1432 AC, (OD-10293320), het voornemen tot het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de
omgevingsvergunning van 11 november 2004 (kenmerk 2004-16177), van de inrichting van Koninklijke De Vries
Scheepsbouw. Er worden nieuwe voorschriften aan de vergunning verbonden, en er worden voorschriften ingetrokken,
gewijzigd en vervangen. De actualisatie vindt plaats op basis van PGS 15: 2016, versie september (Publicatiereeks
gevaarlijke stoffen) en de NRB2012 (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). Toelichting: deze aanvraag wordt
behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (zaaknummer: 10293320). De ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl
onder bekendmakingen.  Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op
loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in aan de onderkant van deze advertentie.

 • Einsteinstraat (Z22-033838) Braderie Feestweek Kudelstaart op 22 juni 2022, verzonden 16 juni 2022
 • Sportlaan 43A (Z22-034129) 40- Toernooi op 6 augustus 2022, verzonden 21 juni 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in aan de onderkant van deze advertentie.

 • Einsteinstraat (Z22-038214) Braderie Feestweek Kudelstaart op 22 juni 2022, verleend 16 juni 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Speelpleintje bij Schoorsteen 58 (Z22-045246) Kinderverjaardag op 25 juni 2022, melding akkoord 15 juni 2022
 • Bilderdammerweg 123 (Z22-042757) Een-dags tennistoernooi met aansluitend borrel/feest op 2 juli 2022 melding akkoord 7 juni 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend:
-In het kader van het wegwerkzaamheden in de avond/nacht voor de nacht van 4 juli, 5 juli en 6 juli 2022, op het perceel Oosteinderweg ( Z22-040265 ) verzonden 21 juni 2022
-In het kader van het wegwerkzaamheden aan Aalsmeerderweg( gebied tussen Machineweg en Kerkweg) in de avond/nacht van 5 juli op 6 juli 2022, op het perceel Aalsmeerderweg (gebied tussen Machineweg en Kerkweg)
(Z22-040283 ) verzonden 21 juni 2022
Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Route door Aalsmeer (Z22-044572 ) HomeRide in de nacht van 25 op 26 juni 2022, 22 juni 2022 verzonden
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Rotterdam neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag

INZAGE
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.=

BEZWAAR/BEROEP
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

TER INZAGE:
t/m 30 juni 2022: vastgestelde wijzigingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjestraat naast 3’
t/m 1 juli 2022: De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken, brandveilig gebruik KDV, Dreef 7A, 1431 WC  (Z21-095097),
t/m 7 juli 2022: ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Hornweg 242A te Aalsmeer (Z20-089013)
t/m 4 augustus 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  AalsmeerTel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin