Officiële mededelingen 21 september 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 38 2023

OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN ‘UITERWEG PLASOEVERS 2021’ VOOR HET MAKEN VAN BESCHOEIING EN HET REALISEREN VAN EEN WATERLICHAAM AAN DE UITERWEG 311 (HZ_WABO-2022-3935)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend in afwijking van het bestemmingsplan voor het maken van beschoeiing en het realiseren van een waterlichaam aan de Uiterweg 311. Met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bovengenoemd plan te realiseren.

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2021’ laat deze ontwikkeling niet toe, omdat de gronden in hoofdzaak zijn bestemd voor ‘Wonen – Lintbebouwing’.

Er heeft een systeemconversie bij de gemeente plaatsgevonden. Dat betekent dat het nummer van het dossier is veranderd. Het oude dossiernummer was: Z22-075521 en het nieuwe dossiernummer is HZ_WABO_2022-3935. Houd hier rekening mee in uw contact met de gemeente.

Ter inzage
Met ingang van 22 september 2023 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB19xD-VG01,
  en
  • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te
  worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– van Leeuwenhoekstraat 22, 1433 BN, (Z2023-00002193), het plaatsen van een afdak tussen twee woningen

– Ampèrestraat 25, 1433 KV, (Z2023-00002187), het plaatsen van een houten overkapping in de tuin

– Meervalstraat 9, 1431 WE, (Z2023-00002167), het plaatsen van een dakkapel en verhogen van de borstwering aan de
voorzijde

– Chrysantenstraat 29, 1431 BM, (Z2023-00002165), het plaatsen van van een afvalcontainer bij de woning

– Werven 51, 1431 CP, (Z2023-00002139), het plaatsen van een buitenunit warmtepomp op platte zijdak woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ingetrokken:

– Oosteinderweg achter nr. 521 AMR03 A 3180, (Z2023-00000177), het bouwen van een loods. Verzonden: 15 september
2023

– Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z21-035554),  het uitbreiden en splitsen van de woning in een dubbel woonhuis. Als
gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te weten
HZ_WABO-2021-2092. Verzonden: 15 september 2023

– Uiterweg 351-ws, 1431 AK, (Z2023-00001942), het vervangen van de woonark en verleggen van de ligplaats. Verzonden:
13 september 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Andorraweg 2, AMR03 A 6239, 1432 DB, (Z2023-00001397), het plaatsen van magazijnstellingen hoger dan 8,5m.
Verzonden: 18 september 2023

– Aalsmeerderweg 295, 1432 CP, (Z2023-00001498), het uitbreiden van de bestaande in- en uitrit en verlengen van de
duiker. Verzonden: 18 september 2023

– Rietwijkeroordweg 52, 1432 JE, (Z2023-00000063), het uitbreiden van de bedrijfsruimte. Verzonden: 13 september 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Stommeerkade t.o.v nr. 16, AMR03 G 1340, Aalsmeer, (Z2023-00001928), het plaatsen van een kunstwerk op Stokkeland.
Verzonden: 15 september 2023

– Jac. P. Thijsselaan 57, 1431 KD, (Z2023-00000473), tijdelijke ontheffing voor de huidige kantoorfunctie naar wonen t.b.v.
kamerverhuur voor economisch woningzoekenden en het verbouwen tot 6 onzelfstandige woonruimtes voor een periode
van 5 jaar met de optie tot verlenging met 5 jaar. Verzonden: 14 september 2023

– Zwitserlandstraat 1, 1432 DC, (Z2023-00001578), het plaatsen van gevelreclame met bedrijfslogo aan buitenzijde van
bedrijfspand. Verzonden: 13 september 2023

– Elzenlaantje 1, 1431 JG, (Z2023-00000172), het verbouwen van het bijgebouw en wijzigen van de entree. Verzonden:
14 september 2023

– Zijdstraat 79a, 1431 EB, (Z22-078017), het verplaatsen van een interne deur (legalisatie)  Als gevolg van de overgang
naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te weten  HZ_WABO-2022-4021.
Verzonden: 14 september 2023

– Herenweg 21b, 1433 GT, (Z2023-00001653), het vervangen/vergroten van de bestaande dakkapel. Verzonden:
12 september 2023

– Andorraweg 2, AMR03 A 6239, 1432 DB, (Z2023-00001369), het wijzigen van 150m2 industrie- naar kantoorfunctie.
Verzonden: 12 september 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Hornweg 187 (Z2023-00002192) RINGS Aalsmeer op 25 november 2023, ontvangen 18 september2023COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

Parkeerplaats voor opladen elektrische motorvoertuigen – Rozenstraat, ter hoogte van huisnummers 19 t/m 85
Parkeerplaats voor opladen elektrische motorvoertuigen – Kolenhaven, ter hoogte met kruising Stommeerweg

TER INZAGE:

 • t/m 19 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Zijdstraat” (Z23-026854) met bijbehorende stukken, planidentificatiecode NL.IMRO.0358.16E-OW01
 • t/m 26 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
 • t/m 26 oktober 2023: wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’ en besluit Wet geluidhinder
  (Z23-007375)
 • t/m 3 november 2023: omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2021’ voor het maken van beschoeiing en het realiseren van een waterlichaam aan de Uiterweg 311 (HZ_WABO-2022-3935) met bijbehorende stukken

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

  Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
  Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

  Openingstijden raadhuis
  ma, di, do 08.30 – 14.00 uur Woensdag 08.30 – 19.30 uur vrijdag 08.30 – 12.30 uur Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

  Telefonische bereikbaarheid

  ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

  Calamiteitentelefoon
  Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

  Plan uw afspraak
  Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

  Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

  AFVAL
  Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag:  08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

  SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
  Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

  WIJKINFORMATIE
  Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

  AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

  INSPREKEN IN DE COMMISSIE
  Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

  De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

  WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
  De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

  * Bezwaar
  Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

  ** Beroep
  De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

  Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

  *** Zienswijze
  Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

  BEKENDMAKINGEN
  Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

  U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

  BESLUIT OM BIJ HOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
  De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

  GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  de Jong R. 09-11-1982 12-09-2023

  Bezwaar indienen
  Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

  In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
  • uw handtekening;
  • zo mogelijk uw e-mailadres;
  • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

  Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
  Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin