Officiële mededelingen 21 juli 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 29 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
 • VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Suchońska M.K. 29-10-1997 15-07-2022
  Suszczewicz D. 07-11-1993 15-07-2022
  Szłapa P.J. 18-11-1999 15-07-2022
  Tkocz M.J. 12-06-1984 15-07-2022
  Tomczyński K.G. 15-06-1997 15-07-2022
  Walkowska K.M. 28-01-2003 15-07-2022
  Witkowska A. 11-12-1973 15-07-2022


Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Sikorski E. 05-02-1987 11-07-2022
  Szczepański B.K. 19-03-1998 11-07-2022
  Wąsacz A.J. 01-07-1995 11-07-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderweg 541, 1432 BL, (Z22-055673), het maken van een dubbele aanbouw aan de achterzijde

– Oosteinderweg 268b, 1432 BC, (Z22-055336), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. wijziging van de bestemming van Bedrijf naar Wonen

– Praamplein 4, 1431 CV, (Z22-055361), het maken van een schuifdeur in de pui

– Maarse & Kroon Hof 1, 1431 PB, (Z22-055193), het maken van een opbouw op het dakterras, het wijzigen van enkele kozijnen en het plaatsen van een berging

– Hornweg 208, 1432 GS, (Z22-055302), het uitbreiden van de woning

– Irenestraat 14, 1432 JS, (Z22-055305), het maken van een aanbouw

– Pontweg 27, 1432 BX, (Z22-055192), het maken van een aanbouw aan de achterzijde op de begane grond en eerste verdieping

– Oosteinderweg 287 (kad.perc. G sectie 5338 en 5339), 1432 AW, (Z22-055114), het bouwen van aanlegsteigers (legalisatie)

– Herenweg 66A, 1433 HB, (Z22-055038), het herbouwen van een botenhuis

– Uiterweg 225 ws, 1431 AG, (Z22-054520), het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw, botenhuis, toegangspoort, brug en zitkuil en het aanleggen van een in- en uitrit

– Wilgenlaan voor nr. 13 en Kudelstaartseweg nabij nr. 100, (Z22-054382), het kappen van twee bomen welke een verhoogde kans op stambreuk hebben

– Oosteinderweg 291A, 1432 AW, (Z22-054315), het vervangen van de kas door een loods voor opslag

– Cactuslaan 19, 1433 GZ, (Z22-054120), het bouwen van een woning (voortzetting van dossier Z18-007528)  Toelichting: Op 7 juli 2021 is het besluit genomen tot bekendmaking van de op 25 december 2018 van rechtswege verleende omgevingsvergunning. Naar aanleiding van ingediende bezwaren is bepaald dat geen omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, is het besluit van 7 juli 2021 herroepen en is besloten de uitgebreide procedure te hervatten. De behandeling wordt voortgezet onder zaaknummer Z22-054120.

– Kudelstaartseweg 259, 1433 GH, (Z22-054000), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de eerste verdieping

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Molenpad 19, 1431 BZ, (Z22-040170), het plaatsen van twee nieuwe vlaggenmasten en het vervangen van drie vlagdoeken op bestaande vlaggenmasten met Vomar-logo  Verzonden: 15 juli 2022

– Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z22-045282), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en een dubbele baskapel aan de voorzijde van de woning   Verzonden: 13 juli 2022

– Dreef nabij nr. 1A en Wilgenlaan nabij nr. 13 en Kudelstaartseweg nabij nr. 100, (Z22-052144), het kappen van 2 bomen met verhoogd risico op stambreuk en 3 zieke iepen   Verzonden: 12 juli 2022.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Zijdstraat 21, 1431 EA, (Z22-032648), het afwijken van het bestemmingplan voor het vestigen van een winkel met lunchroom   Verzonden: 18 juli 2022

– Burgmeester Hoffscholteweg/Bielzenpad (Kad.perc. C 7835), (Z22-041434), het bouwen van een magazijn/kantoor, het aanleggen van een in- en uitrit en het aanbrengen van bedrijfsreclame. Verzonden: 18 juli 2022

– Hornweg 134 en 136, 1432 GP, (Z22-038396), het vervangen van de bestaande loopbrug door twee nieuwe bruggen. Verzonden: 15 juli 2022

– Noeneketouwhof 7, 1431 DA, (Z22-037584), het plaatsen van een buitenunit van een elektrische warmtepomp op de uitbouw van de woonkamer.  Verzonden: 14 juli 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze pagina:

– Uiterweg 65, 1431 AB, (Z22-031828), het vernieuwen en verbreden van de brug die wordt gebruikt als in- en uitrit   Verzonden: 15 juli 2022.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze pagina:

– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030858), het verwijderen van 25 zieke essen op en rond het eiland Fort Kudelstaart   Verzonden: 18 juli 2022

– Haya van Somerenstraat 13, 1433 PA, (Z22-049907), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning   Verzonden: 18 juli 2022

– Mijnsherenweg 48, 1433 AT, (Z22-026843), het bouwen van een veranda   Verzonden: 18 juli 2022

– Aalsmeerderweg 15, 1432 CG, (Z22-024210), het maken van een aanbouw met dakopbouw  Toelichting: de omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 18 juli 2022

– Middenweg (Greenpark deelplan 6, kad. perc. B9297), (Z22-033446), het plaatsen van een duikerbrug   Verzonden: 18 juli 2022

– Praamplein, (Z22-045311), het inrichten van een bouwplaats op parkeerplaatsen tot en met 31 oktober 2022   Verzonden: 18 juli 2022

– Rozenhof 21, 1431 RS, (Z22-048657), het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats voor de woning tot 19 augustus 2022   Verzonden: 18 juli 2022

– Stommeerkade 59, 1431 EL, (Z22-022867), het uitbreiden van de woning over twee lagen met kap  Toelichting: de omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 18 juli 2022

– Gerberastraat t.h.v. nr. 2, (Z22-040907), het tijdelijk plaatsen van twee opslagcontainers op het parkeerterrein t.b.v. de opslag van materieel gedurende de periode van 1 jaar   Verzonden: 15 juli 2022

– Sierteeltstraat 25 (kad. perc. B 8945), 1431 GM, (Z22-037061), het plaatsen van een bouwbord op de grasvlakte nabij het gebouw van Royal Flora Holland voor een periode van ca. 3 jaar   Verzonden: 12 juli 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z21-095097), brandveilig gebruik KDV Kindkoers   Verzonden: 14 juli 2022

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Rietwijkeroordweg 6B (kad.perc. A 3321), 1432 JE, (Z22-025248), het tijdelijk aanbrengen van stelconplaten op een grasland naast de oprit van het bedrijventerrein i.v.m. het vervangen van de bestaande houtopslag

Wet algemene bepalingen APV en Drank- en Horeca Evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Winkelstraten Zijdstraat, Molenplein, Dorpsstraat, Schoolstraat en Weteringstraat (Z22-054249) Braderie Aalsmeer Centrum op 3 september 2022, ontvangen op 12 juli 2022

Meerjarige Evenementenvergunning (verleend)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Surfeiland en de westeinderplas (Z22-039177) Grote Prijs van Aalsmeer op 2 oktober 2022, verzonden 15 juli 2022

Collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

Standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Praamplein 4A in Aalsmeer en Einsteinstraat 103 in Kudelstaart (Z22-055586) Verkoop kamerplantjes t.b.v. Scouting Tiflo op 29 oktober 2022, ontvangen 16 juli 2022 

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Bilderdammerweg 123 (Z22-050808) Verlichtingstijden aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudelstaart op 27 juli 2022, melding akkoord 13 juli 2022
 • Bilderdammerweg 123 (Z22-050810) Verlichtingstijden aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudelstaart op 28 juli 2022, melding akkoord 13 juli 2022
 • Clubhuis windsurfclub Aalsmeer (Z22-054471) BBQ seizoensafsluiting 2022 WSCA op 11 september 2022, melding akkoord 13 juli 2022
 • Kudelstaartseweg 295 (Z22-055039) Live optreden band Super Friday op 16 september 2022, melding akkoord 14 juli 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
t/m 4 augustus 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken

t/m 11 augustus 2022: Omgevingsvergunning 1e fase reconstructie Machineweg met bijbehorende stukken (Z21-025925)

t/m 26 augustus 2022: verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw met 17 wooneenheden geschikt voor starters aan de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer 2021’ en het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken

t/m 26 augustus 2022: de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbehorende stukken voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Hornweg 242A te Aalsmeer.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin