Officiële mededelingen 20 oktober 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van week 42 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Baranicz A.A. 20-12-1989 13-10-2022
  Gierczyński L. 26-08-1970 10-10-2022
  Kawka I.A. 18-09-1971 10-10-2022
  Żywiołek A.M. 15-04-1995 10-10-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Korcyl D.M. 17-09-1998 14-10-2022
  Radecka I.M. 01-05-1969 14-10-2022
  Skłodowska K. 29-03-1980 14-10-2022
  Wójtowicz O.T. 17-02-1996 14-10-2022

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven. Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERBOD
De gemeente Aalsmeer constateert al enige jaren dat er gedurende de wintermaanden steeds meer kajuitboten (motorboten en zeilboten) in het prachtige plassengebied onbeheerd blijven liggen aan diverse eilanden en oevers. Op grond van artikel 5:26a van de APV is het ook voor rechthebbenden van de oever in de periode van 15 oktober tot 1 april verboden om met kajuitboten langer dan 48 uur achtereenvolgens aan of nabij de oevers ligplaats in te nemen, of te doen innemen, of toe te laten dat ligplaats wordt ingenomen. Dit verbod geldt niet voor kajuitboten die ligplaats hebben in jachthavens en jachtwerven gedurende die periode. Voor rechthebbenden van de oever waaraan de kajuitboot ligt geldt dit verbod eveneens niet in de periode van 1 april tot 15 oktober. Daarbuiten wel.

HANDHAVING
De gemeentelijke handhavers zijn gestart met een controletraject op te lang afgemeerde kajuitboten. In eerste instantie delen zij waarschuwingen uit, die door middel van een brief op de boten wordt achtergelaten. De booteigenaren wordt dan de gelegenheid gegeven om hun boot weg te halen en af te meren op een legale plek. Mocht bij een tweede controle blijken dat de boot er nog ligt of op een andere illegale plek afgemeerd ligt, wordt een voornemen tot last onder dwangsom opgesteld. Mocht dat nog niet voldoende blijken, zal de last onder dwangsom opgesteld worden. Voor meer informatie over dit handhavingstraject voor te lang afgemeerde kajuitboten kunt u, bij voorkeur per email, contact opnemen met handhaving.buitenruimte@amstelveen.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Aalsmeer 0297-387575.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE op dinsdag 25 oktober 2022, 20.00 uur

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte,

de heer D.G. van der Zwaag

20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Motie bevriezing logistieke bedrijven (D66)
20.30 5. Bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park Aalsmeer,

deelgebied 2 West

21.00   Vragenkwartier
20.45   Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 27 oktober 2022, 20.00 uur

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam
20.25 5. Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
20.55 6. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
21.10 7. Luchtvaartzaken
21.25 8. Reservering bespreking amendementen moties Programmabegroting 2023
22.00   Vragenkwartier
22.15   Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

– Aalsmeerderweg 436, 1432 EG, (Z22-081421), het intern verbouwen van het tuincentrum t.b.v. verplaatsing van de inpandige dierenartspraktijk

– Berkenlaan 19, 1431 JD, (Z22-080892), het plaatsen van een bijgebouw (atelier/berging)

– Dorpsstraat 11, 1431 CA, (Z22-080880), het kappen van een zieke, monumentale rode beuk op het zijerf van de Dorpskerk

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Gedempte sloot t.h.v. nr. 19 (sectie G, nr. 5696), (Z22-061637), het plaatsen van een dixi, een materiaalcontainer en een
vuilcontainer t.b.v. werkzaamheden aan een trafohuisje tot en met 21 oktober 2022. Verzonden: 17 oktober 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 407 en 409, 1432 BH, (Z22-043955), het herstellen van de fundering van beide woningen. Verzonden: 17 oktober 2022

– Oosteinderweg 410, 1432 BN, (Z22-073914), het vervangen van de bestaande houten uitbouw door een uitbouw van onderhoudsvriendelijk duurzaam materiaal. Verzonden: 12 oktober 2022

– Ambachtsheerweg (Sectie D, nr. 3051 en andere) , (Z22-041402), het aanleggen van een CO2 transportleiding voor een periode van 1 jaar. Toelichting: de aanvraag is op verzoek van de aanvrager omgezet naar een tijdelijke aanvraag en voor het inrichten van de tijdelijke werkterreinen is geen omgevingsvergunning vereist. Verzonden: 11 oktober 2022

– Oosteinderweg 189, (Z22-060525), het realiseren van een accuruimte in het bestaande gebouw. Verzonden: 10 oktober 2022

– Willem-Alexanderstraat 107, 1432 HL, (Z22-071148), het verlengen van de schuur en het bouwen van een veranda. Verzonden: 11 oktober 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Legmeerdijk 313 (Z22-066038) Trade Fair van 9 tot 11 november 2022, verleend op 13 oktober 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Op de parkeerplaats t.h.v. Raadhuisplein 17 (Z22-079888) kerstbomen verkoop op 1 december 2022 tot 24 december 2022, ontvangen op 11 oktober 2022
 • Op de parkeerplaats van het Poldermeesterplein (Z22-079898) kerstbomen verkoop op 1 december 2022 tot 24 december 2022, ontvangen op 11 oktober 2022

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Dorpsstraat 4 (Z22-012334) Indian Grill Restaurant, verleend 18 oktober 2022

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Dorpsstraat 4 (Z22-012344) Indian Grill Restaurant, verleend 18 oktober 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Kudelstaartseweg 295 (Z22-080241), Live optreden Ierse folksmuziek duo Boxin the Vox op 12 november 2022, melding akkoord 12 oktober 2022. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend. In het kader van wegwerkzaamheden, op het perceel N231 tussen de N196 en brug Vrouwenakker (Z22-065034) verzonden d.d. 12 oktober 2022. Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.
–    Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Schweitzerstraat, noordoostelijk deel
–    Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen en Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Clematisstraat, noordoostelijk deel

TER INZAGE:
t/m 11 november 2022: verleende omgevingsvergunning inclusief het besluit hogere grenswaarden met daarbij behorende stukken over Verlengde Molenvliegweg Aalsmeer en besluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8, 10 en 14 (Z20-002569)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin