Officiële mededelingen 20 juni 2024

(Foto: Archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 25 2024

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

VASTGESTELD TAM –OMGEVINGSPLAN HOOFDSTUK 22A – JAN LUNENBURG OEVER 9 – 16 (Z24-023008)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij in de vergadering van 11 juni 2024, op grond van artikel 1 lid 7 Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Aalsmeer,  het TAM – omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16 ongewijzigd hebben vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door de percelen Jan Lunenburg Oever 9, 10, 12, 13, 14, 15 en 16.

Doelstelling
Met dit TAM omgevingsplan wordt artikel 8.3.1 en artikel 16.1.3 van bestemmingsplan Nieuw Calslagen 2016 gecorrigeerd.

Participatie
Participatie ingevolge artikel 10.2 Omgevingsbesluit heeft plaatsgevonden door het ontwerp TAM –  omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16 ter inzage te leggen voor het indienen van een zienswijze. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage TAM – omgevingsplan
Het besluit tot vaststelling van het TAM – omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16  ligt met bijbehorende stukken ter inzage van 21 juni tot en met 1 augustus 2024. Voornoemde TAM – omgevingsplan ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020 – 540 49 11).
 • digitaal raadplegen TAM – omgevingsplan op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.TAMOP22a-VG01;
 • https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart /, via identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMOP22a-VG01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Beroep TAM – omgevingsplan
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 22 juni tot en met 2 augustus 2024. Belanghebbenden en belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp TAM – omgevingsplan bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp TAM – omgevingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde TAM – omgevingsplan ter inzage ligt, schriftelijk beroep instellen bij  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het TAM-omgevingsplan treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden. Dit verzoek schort niet de inwerkingtreding van het TAM – omgevingsplan op. Dat gebeurt pas als de voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige voorziening geheel of gedeeltelijk toewijst.

AANVRAGEN ONTVANGEN
– Wissel 7, het bouwen van een schuur aan de woning (legalisatie)
– Doelstraat 13, het aanleggen van een in- en uitrit
– Primulastraat 48a, het uitvoeren van hijswerkzaamheden voor de montage van de gevels
– De Muzen 4, het wijzigen van de indeling en de draagconstructie, het vernieuwen van het dak, het vernieuwen van
2 dakramen, het vernieuwen en verhogen van de kozijnen aan de voorzijde, het vervangen van de kozijnen in de
huiskamer en het verhogen en verbreden van boeidelen
– Willem-Alexanderstraat 49, het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats van 20/6 t/m 1/8/24
– Oosteinderweg 315, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. het bouwen van een appartementencomplex met 15
woningen
– Lisdoddestraat 58, het maken van een aanbouw aan de achterzijde met een kelder en het verlengen van de garage aan
de voorzijde

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Rietwijkeroordweg 52, het verplaatsen van een bestaande inrit en dam
– Touwslagerlaan 20, het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning
– Lakenblekerstraat 49 en 49A, AMR03 C 4471, het kappen van 4 bomen
– Oosteinderweg 344, het plaatsen van een dakopbouw, dakkapellen en een daklicht en het wijzigen van de indeling van de
woning en een kozijn in de voor- en achtergevel

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Lakenblekerstraat 26, het vergoten van de entree, het wijzigen van de voor- en linkerzijgevel en het veranderen van het
brandcompartiment
– Uiterweg 235a, het bouwen van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de jachthaven

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– De Muzen 7, het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats van 1/8 t/m 8/9/24
– IJsvogelstraat t.h.v. Roerdomplaan, het plaatsen van 2 puincontainers van 21/6 t/m 6/7/24
– Rietwijkeroordweg 45kwek, het vervangen van de huidige kasconstructie door een nieuw te bouwen bedrijfshal met
kantoren
– Zijdstraat 26, het plaatsen van een eco-toilet van 24/6 t/m 19/7/24
– Andorraweg 2, het plaatsen van 15 vlaggenmasten
– Kudelstaartseweg 20, het plaatsen van een opslagruimte voor Wind Surf Club Aalsmeer voor een periode van 10 jaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • op parkeerterrein bij Raadhuisplein 1 (Z2024-00002161) Tropical night op 20 juli 2024, ontvangen 11 juni 2024
 • Raadhuisplein 16, openbare parkeerplaatsen (Z2024-00002225), Aalsmeerse zomer avond op 24 augustus 2024,
  ontvangen 13 juni 2024
 • Dreef 7, Evenemententerrein (Z2024-00002277), Nationaal circus Barani van 25 t/m 29 september 2024, ontvangen 17 juni 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

LOTERIJVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Dreef 1 (Z2024-00001700) Fundraising Lions Aalsmeer voor de Kinderboerderij Boerenvreugd op 29 juni 2024, verzonden
  18 juni 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Schoorsteen 58 (Z2024-00001891), Verjaardag dochter op 22 juni 2024
 • Op het pannaveldje tussen Snoekbaarsstraat en Brasemstraat (Z2024-00002183), BBQ op 13 juli 2024

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 5 juli 2024: verlening omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z2023-00003681)

– t/m 5 juli 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘landelijk gebied oost’ voor het
legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a
ten behoeve van perifere detailhandel. (hz_wabo-2019-3500) (met bijbehorende stukken)

– t/m 11 juli 2024: vastgesteld bestemmingsplan ‘Waterfront’, wijziging begrenzing beschermd dorpsgezicht (Z23-005162)

– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024’ met bijbehorende stukken
(Z23-102101)

– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024’
met bijbehorende stukken (Z23-102096)

– t/m 19 juli 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
permanent overkluizen van een watergang op Oosteinderweg 357a te Aalsmeer met bijbehorende stukken
(HZ_WABO-2023-0445)

– t/m 17 juli 2024: concept-woonvisie 2024 – 2030 (Z24-060597)

– t/m 25 juli 2024: verleende omgevingsvergunning Hornweg 246 te Aalsmeer (Z2023-00002943) en het besluit hogere
grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken

– t/m 1 augustus 2024: vastgesteld TAM –omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16 (Z24-023008) met
bijbehorende stukken

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  AalsmeerT 0297 – 387575E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

-DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde Omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.
Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Pertsovyi V.I. 11-10-1988 14-06-2024
  Sereda A. 10-03-2001 14-06-2024
  Sikacki G.M. 30-05-2000 14-06-2024
  Wójtowicz K.M. 05-02-1991 14-06-2024
  Yarova Y. 26-07-1999 14-06-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJ HOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Hryshchenko V. 07-02-1972 14-06-2024
  Kolibarov M.S. 01-08-1984 14-06-2024
  Podrzycki M.M. 16-12-1988 14-06-2024
  Rifadov S.A. 02-04-2000 14-06-2024
  Skurdelis I. 07-08-1989 14-06-2024
  Subotina V. 06-09-1999 14-06-2024
  Ugarenko S. 14-12-1974 14-06-2024

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.
U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin