Officiële mededelingen 2 maart 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 9 2023

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis                 
ma, di, do               08.30 – 14.00 uur
Woensdag               08.30 – 19.30 uur
vrijdag                    08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do               08.30 – 17.00 uur
vrijdag                    08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout.
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OM BIJHOUDING VAN PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Águas de Sousa M.A. 06-06-1994 22-02-2023
  Hammouti A. 17-08-2015 20-02-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

WOENSDAG 15 MAART: VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN
Op 15 maart 2023 kunt u weer stemmen. U mag deze keer zelfs twee keer stemmen: voor de Provinciale Staten van Noord-Holland én voor het waterschap. In Aalsmeer en Kudelstaart is dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht of het Hoogheemraadschap Rijnland. Laat uw stem niet verloren gaan. Elke stem telt!

Geen stempas ontvangen?
U ontvangt de stempassen de laatste week van februari. Begin maart ontvangt u de kandidaten-lijsten voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een vervangende stempas aan. Dat kan op het raadhuis tot uiterlijk dinsdag 14 maart tot 12.00 uur. Vergeet niet een identiteitsbewijs mee te nemen. U kunt via onze website ook schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. Uw aan-vraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Vergeet uw identiteitsbewijs niet!
De stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Voor beide verkiezingen kunt in alle stembu-reaus in Aalsmeer stemmen. Naast uw stempassen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bij de verkiezingen mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op 15 maart 2023 maximaal 5 jaar is verlopen, dus waar op staat ‘geldig tot 16 maart 2018’ of elke latere datum.

Kunt u zelf niet stemmen?
Geef een volmacht af. Bij een volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kan alleen als de persoon die namens u gaat stemmen ook in Aalsmeer stemt. U kunt dit doen tot op de dag van de verkiezingen. Geef de gemachtigde uw ingevulde stempas en (een kopie van) uw identiteitsbe-wijs mee. Een kopie van een identiteitsbewijs kan ook via een smartphone worden getoond.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. U kunt zelf iemand mee-nemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking
Dit jaar heeft de gemeente in het stembureau in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 een specia-le stemmal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking. Met behulp van deze stemmal kunnen deze kiezers zelfstandig stemmen. In alle stembureaus hangt een vergrote kan-didatenlijst en een leesloep. Mensen die de kandidatenlijsten niet kunnen lezen, kunnen een gesproken vorm ontvangen. Neem contact op met de gemeente via verkiezingen@aalsmeer.nl. Voor meer informatie zie www.aalsmeer.nl/verkiezingen.

GEMEENTE AALSMEER – VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN GELUID DORPSSTRAAT 133 AALSMEER (Z22-030843)
De eigenaar van Dorpsstraat 133 heeft een bouwplan ingediend voor 1 woning. De nieuwe woning zal via een bestaande brug van de bestaande woning Dorpsstraat 135 gebruik maken. Het bouwplan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting zal worden overschreden vanwege het gezoneerde industrieterrein de Scheepswerf. Vanwege de grote afstand is het niet mogelijk of wenselijk om bron- en overdrachtsmaatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Er is daarom een besluit hogere grenswaarden noodzakelijk.

Ter inzage
Met ingang van 3 maart 2023 ligt de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
–    in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVHB16xD -VG01, en via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
–    de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te
worden gemaakt via tel. 0297-387575; de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan
Nieuwer-Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via telefoon 020 – 540 49 11.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 4 maart 2023 tot en met 14 april 2023. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

W
ET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Zijdstraat 54, 1431 EE, (Z23-017650), het bouwen van 9 appartementen

– Korfstraat 136, 1433 DD, (Z23-017553), het plaatsen van een nieuw gevelkozijn in de zijgevel

– Pieter van Lisselaan 16, 1431 MM, (Z23-017500), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

– Oosteinderweg 509 (Sectie A, nr. 3264), 1432 BK, (Z23-017494), het plaatsen van een damwand met leuning (legalisatie)

– Kudelstaartseweg 259, 1433 GH, (Z23-017240), het maken van een uitbouw op de eerste verdieping bovenop de bestaande
uitbouw aan de achterzijde van de woning

– Zandoogjestraat 7, 1432 NK, (Z23-016313), het plaatsen van een airco buitenunit op de uitbouw van de woonkamer aan de
achterzijde van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Hornweg t.h.v. nr. 51 (Sectie B, nrs. 10619 en 10620), (Z23-013434), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een uitbreiding
van de fust- en karrenopslag. Verzonden: 24 februari 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Bilderdammerweg naast 120A (Sectie D, nr. 5194), (Z23-001899), het plaatsen van een gasreduceerstation en hekwerk en het aanleggen van een in- en uitrit met dam en duiker. Toelichting: Uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag tevens betrekking heeft op het plaatsen van een hekwerk en aanleggen van een dam met duiker. Verzonden: 23 februari 2023.

– Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z22-099240), het wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning voor een kantoorvergaderruimte door het toevoegen van een kelder.  Toelichting: Uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het toevoegen van een kelder ten opzichte van de eerder verleende omgevingsvergunning. Verzonden: 20 februari 2023.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Mr. Jac. Takkade 15A, 1432 CA, (Z22-057726), het vervangen van de bestaande gebouwen. Verzonden: 24 februari 2023

– Koningsstraat 207, 1432 PM, (Z23-004774), het plaatsen van een container in een parkeervak van 20 maart t/m 7 april 2023. Verzonden: 23 februari 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 417 (Sectie A, nr. 3137), 1432 BH, (Z22-095456), het uitbreiden van de voorgevel/entree. Verzonden: 24 februari 2023

– Ophelialaan 107a en 107b, 1431 HC, (Z22-084395), het bouwkundig splitsen van het appartement. Verzonden: 21 februari 2023

– Vlinderweg 27, 1432 MZ, (Z23-009859), het plaatsen van een nieuw kozijn. Verzonden: 21 februari 2023

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Schweitzerstraat 5, 1433 AC, (Z23-012083), het plaatsen van een tuinhuis in de achtertuin

– Baanvak 54, 1431 LL, (Z22-090227), het uitbreiden van de woning aan de zijgevel

– Edisonstraat 11, 1433 KE, (Z23-006668), het aanleggen van een in- en uitrit

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Surfeiland en westeinderplassen (Z23-017158) Poeloversteek 6 km en recreatieve zwemtochten 3, 2, 1 en 0,5 km op 12 juli 2023,
  ontvangen 23 februari 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Einsteinstraat 103/Plein voor Albert Heijn en in het Winkelcentrum zelf (Z23-015624) Paaswake op 31 maart 2023, melding
  ontvangen 18 februari 2023
 • Kanaalstraat 12/ op het grasveldje achter de kerk (Z23-015588) Replica van het passionkruis neerzetten op 15 maart 2023, melding ontvangen 17 februari 2023. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

 • Route door Aalsmeer (Z23-012038) Ronde van de Stelling van Amsterdam 2023 op 11 juni 2023, verzonden 28 februari 2023. De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Uithoorn neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag.

INZAGE
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.

BEZWAAR/BEROEP
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

–    Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – 1e J.C. Mensinglaan, ter hoogte van huisnummers 31-01 t/m 31-35

–    Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – 2e J.C. Mensinglaan, ter hoogte van huisnummers 49 t/m 59

–    Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Einsteinstraat, bij winkelcentrum Kudelstaart, ter hoogte van huisnummers 111 t/m
115

TER INZAGE:

 • t/m 28 maart 2023: beleidsvoorstel opkoopbescherming Aalsmeer (Z23-005740)
 • t/m 30 maart 2023: ontwerpbestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Royal Floraholland centrum, oost en olv (Z23-005851)
 • t/m 30 maart 2023: omgevingsvergunning Middenweg Aalsmeer (Z22-031175) met bijbehorende stukken
 • t/m 30 maart 2023: herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ (Oosteinderweg 66a) (Z-2017/052407) met bijbehorende stukken
 • t/m 14 april 2023: verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid met daarbij behorende stukken Dorpsstraat 133 Aalsmeer (Z22-030843

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575  E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel