Officiële mededelingen 19 mei 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 20 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
 • VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Şendroiu D.P. 08-03-1991 13-05-2022
  Gilroy B.R. 23-02-1946 13-05-2022
  Li C. 08-08-1984 12-05-2022
  Macura M.G. 04-04-1982 13-05-2022
  Martyniuk A. 29-11-1989 12-05-2022
  Maziarczuk B.M. 23-09-1976 13-05-2022
  Olszewska J. 15-02-1990 13-05-2022
  Vid I. 15-07-1991 13-05-2022
  Łysy S.T. 08-01-1983 13-05-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Łaski P.S. 01-04-1979 12-05-2022
  Flower L.V. 03-03-1997 12-05-2022
  Huseen W. 01-07-1979 12-05-2022
  Kasrioui S. 18-08-1997 12-05-2022
  Król S. 12-09-1990 12-05-2022
  Kucharska Z. 28-05-2002 12-05-2022
  Kuczka U.Z. 23-11-1981 12-05-2022
  Lisikiewicz A.P. 27-04-1988 12-05-2022
  Madej A.A. 17-04-1975 12-05-2022
  Marzyński P.A. 04-03-1998 12-05-2022
  Migoń A.M. 25-12-1970 12-05-2022
  Mleczko J.M. 17-05-1995 12-05-2022
  Murawski M. 18-02-1997 13-05-2022
  Najder P. 19-05-2002 13-05-2022
  Narkevitsj O.V. 08-08-1965 13-05-2022
  Naumiuk G. 09-02-2002 13-05-2022
  Niewójt E.Z. 11-07-1965 13-05-2022
  Niewójt M.S. 08-05-1996 13-05-2022
  Pudelko T.P. 27-04-1979 12-05-2022
  Walczak I.E. 30-10-1964 12-05-2022

BEZWAAR INDIENEN
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 26 EN 27 MEI
Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) en 27 mei is het raadhuis gesloten. Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) is Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

VASTSTELLEN WIJZIGINGSPLAN ‘NIEUW OOSTEINDE, ORANJESTRAAT NAAST 3’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 10 mei 2022 het wijzigingsplan ‘Nieuw Oosteinde, Oranjestraat naast 3’ hebben vastgesteld.

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een perceel aan de Oranjestraat naast nummer 3 in Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in artikel 12.4.1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 20 mei 2022 tot en met 30 juni 2022 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.03H-VG01;
 • via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak: 020-5404911).

Beroep en inwerkingtreding:
Tegen het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Binnen de beroepstermijn kunnen zij die beroep hebben ingesteld een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Nicolaas Walensdreef 3, 1431 ML, (Z22-035150), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Stommeerweg 72 (kad. perc. H 2610), (Z22-035136), het plaatsen van een nieuwe woonark
– Weteringstraat 2, 1431 BC, (Z22-034609), het plaatsen van een mobiel toilet op de stoep tot en met 8 juli 2022
– Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-034409), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning
– Dorpsstraat 20, 1431 CD, (Z22-034403), het kappen van een boom (Fagus Sylvatica) op het achtererf van de woning
– Aalsmeerderweg 259a, 1432 CN, (Z22-034280), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van voormalige
bloemenschuur als kantoor met atelierruimte
– Verlengde Lijnbaan 12, 1431 DG, (Z22-033658), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Gloxiniastraat 22, 1431 VG, (Z22-033796), het plaatsen van een dakopbouw
– Stommeerweg 111 , 1431 EV, (Z22-033704), het maken van een aanbouw en plaatsen van een dakopbouw

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:
– Samoaweg, kad. perc. B nrs. 4401, 4402, 10454 en 3870, (Z22-030254), het bouwen van twee geschakelde bedrijfspanden met
kantoren, het plaatsen van erfafscheiding en aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 12 mei 2022
– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-024194), het kappen van een aantal bomen die het beton van de monumentale kazematten
van het Fort Kudelstaart aantasten. Verzonden: 11 mei 2022
– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-024188), het kappen van 25 zieke essen op en rond het eiland van Fort Kudelstaart.
Verzonden: 11 mei 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Haydnstraat 11, 1431 ZA, (Z22-018993), het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Verzonden: 16 mei 2022
– Ophelialaan 104, 1431 HM, (Z22-021165), het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de winkel en het wijzigen van
het gebruik van de verdieping.  Toelichting: De omschrijving van het project wijkt af ten opzichte van de eerder gepubliceerde
aanvraag. Uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het uitbreiden van de bestaande winkel en
tevens betrekking heeft op het wijzigen van het gebruik van de verdieping. Verzonden: 16 mei 2022
– Kudelstaartseweg achter 150 (Sectie D, nr. 6088), (Z22-016503), het bouwen van een woning   Verzonden: 16 mei 2022
– Koolwitjestraat 59, 1432 NN, (Z22-021027), het plaatsen van een woonunit op gemeentegrond (tijdelijk) en het verlengen van de
woning t.b.v. mantelzorg. Verzonden: 16 mei 2022
– Uiterweg achter 188-196 (kad.perc. H 4296 e.a.), (Z22-020355), het verplaatsen van twee botenhuizen, het legaliseren van een
botenhuis en steigers, het plaatsen van een botenoverkapping, het graven van water en het plaatsen van beschoeiing.
Verzonden: 12 mei 2022
– Noordpolderweg 18, 1432 JH, (Z22-020169), het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een
logistiek dienstverleningsbedrijf voor een periode van 10 jaar.  Verzonden: 12 mei 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Dreef 5, 1431 WC, (Z22-020873), het plaatsen van brug nr. 9 t.b.v. de herinrichting van het voormalig voetbalterrein naar
recreatiepark. Verzonden: 13 mei 2022
– Rozenhof 41, 1431 RT, (Z22-030855), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Verzonden: 13 mei 2022
– Pieter van Lisselaan 7, 1431 MM, (Z22-030364), het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak. Verzonden: 13 mei 2022
– Kudelstaartseweg 100, 1433 GL, (Z22-010584), het vervangen en plaatsen van steigers en vlonders, het vervangen van een boothelling en het plaatsen van golfbrekers en een bootlift.  Toelichting: Uit de ingediende tekeningen blijkt dat de aanvraag tevens betrekking heeft op het plaatsen van steigers en vlonders, het vervangen van de boothelling en het plaatsen van een bootlift en meer dan één golfbreker. Verzonden: 12 mei 2022
– Meervalstraat 37, 1431 WE, (Z22-032627), het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 12 mei 2022
– Kudelstaartseweg 248, 1433 GR, (Z22-003316), het plaatsen van een aanbouw en het verbouwen van de woning. Verzonden: 11 mei 2022
– Zoete Veenstraat 1, 1432 LG, (Z22-028429), het plaatsen van een dakkapel aan de linker zijgevel van de woning. Verzonden: 12 mei 2022
– Verlengde Lijnbaan 12, 1431 DG, (Z22-033658), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 12 mei 2022
– Hortensialaan, nabij 53-01 t/m 53-17 en Hortensialaan 55, 55-01 tm 55-03, (Z22-013486), het inrichten van een bouwplaats i.v.m. nutswerkzaamheden en de voortgang van bouwwerkzaamheden tot juni 2022. Verzonden: 09 mei 2022
– Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-026258), het vervangen/vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:  09 mei 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

-Apollostraat 66, 1431 WT, (Z21-084660), brandveilig gebruik KDC De Lotusbloem. Verzonden: 12 mei 2022

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, OMGEVINGSVERGUNNING ***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z21-095097), brandveilig gebruik KDV Kindkoers
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 mei 2022 gedurende zes weken ter
inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Poldermeesterplein, noordwestelijk deel van het zuidelijke parkeerterrein

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Einsteinstraat (Z22-033838) Braderie Feestweek Kudelstaart op 22 juni 2022, ontvangen 10 mei 2022
 • Linnaeuslaan 2 (Z22-033840) Reünie mbo Aalsmeer 125 jaar op 1 oktober 2022, ontvangen 10 mei 2022
 • Sportlaan 43A (Z22-034129) 40- Toernooi op 6 augustus 2022, ontvangen 11 mei 2022
 • Kudelstaartseweg 96 (Z22-034212) Zeilfortzandrace op 1, 2 en 3 juli 2022, ontvangen 11 mei 2022
 • Kudelstaartseweg 96 (Z22-034218) VSRP platbodem reunie op 22 juli 2022 tot 25 juli 2022, ontvangen 11 mei 2022
 • Kudelstaartseweg 295 (Z22-034490) Foodtruckfestival op 17 juni 2022, ontvangen 12 mei 2022
 • Kudelstaartseweg 96 (Z22-034486) SterkWater in de periode van 17 november t/m 11 december 2022, ontvangen 12 mei 2022
 • Kudelstaartseweg 96 (Z22-034854) Zomerdag / zomerkamp 2022 op 19 juli 2022, ontvangen 13 mei 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie. Dreef 1B (Z22-020632) Sportkamp Aalsmeer van 18 t/m 22 juli 2022, verzonden 13 mei 2022

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie. Beethovenlaan 120 (Z22-029895) Kindervakantieweek, datum gebruikmaking: 25 juli 2022 tot 29 juli 2022, periode geldigheid vergunning: 25 juli 2022 tot 24 juli 2027, verzonden 13 mei 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd: Westeinderplassen (Z22-033440) Plaspop op 2 juli 2022, melding akkoord Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van Frees en asfaltwerkzaamheden op 15 juni 2022, op het perceel Bachlaan tussen Mozartlaan en Kudelstaartseweg  (Z22-035157), ontvangen d.d. 16 mei 2022Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:
t/m 2 juni 2022: besluit met de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen gronden vestiging voorlopig voorkeursrecht toekomstig Oosteindedriehoek
t/m 10 juni 2022: ontwerp omgevingsvergunning Stommeerkade Alsmeer (z21-075784) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
t/m 30 juni 2022: vastgestelde wijzigingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjestraat naast 3’
t/m 1 juli 2022: De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken, b randveilig gebruik KDV, Dreef 7A, 1431 WC  (Z21-095097),

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin