Officiële mededelingen 19 januari 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 3 2023

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis                 
ma, di, do 08.30 – 14.00 uur Woensdag 08.30 – 19.30 uur vrijdag 08.30 – 12.30 uur Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 08.30 – 17.00 uur vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Ciesielska L.E. 08-02-1972 11-01-2023
  Ciesielski G.Z. 19-11-1962 11-01-2023

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Nesen I. 26-09-1988 10-01-2023
  Nesen D.M. 16-08-2016 10-01-2023
  Nesen V.M. 06-10-2014 10-01-2023
  Połowinko K.M. 30-08-1988 10-01-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VAARTUIGEN/ VERBOD
De gemeente Aalsmeer constateert al enige jaren dat er gedurende de wintermaanden steeds meer kajuitboten (motorboten en zeilboten) in het plassengebied onbeheerd blijven liggen aan diverse eilanden en oevers. Op grond van artikel 5:26a van de APV is het ook voor rechthebbenden van de oever in de periode van 15 oktober tot 1 april verboden om met kajuitboten langer dan 48 uur achtereenvolgens aan of nabij de oevers ligplaats in te nemen, of te doen innemen, of toe te laten dat ligplaats wordt ingenomen.Dit verbod geldt niet voor kajuitboten die ligplaats hebben in jachthavens en jachtwerven gedurende die periode.  Voor rechthebbenden van de oever waaraan de kajuitboot ligt geldt dit verbod eveneens niet in de periode van 1 april tot 15 oktober. Daarbuiten wel.

HANDHAVING
De gemeentelijke handhavers zijn gestart met een controletraject op te lang afgemeerde kajuitboten. In eerste instantie delen zij waarschuwingen uit, die door middel van een brief op de boten wordt achtergelaten. De booteigenaren wordt dan de gelegenheid gegeven om hun boot weg te halen en af te meren op een legale plek. Mocht bij een tweede controle blijken dat de boot er nog ligt of op een andere illegale plek afgemeerd ligt, wordt een voornemen tot last onder dwangsom opgesteld. Mocht dat nog niet voldoende blijken, zal de last onder dwangsom opgesteld worden. Voor meer informatie over dit handhavingstraject voor te lang afgemeerde kajuitboten kunt u, bij voorkeur per email, contact opnemen met handhaving.buitenruimte@amstelveen.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Aalsmeer 0297-387575.

Indien de eigenaar rechthebbende niet binnen twee weken reageert op het artikel in de Nieuwe Meerbode zal de gemeente Aalsmeer de onvoldoende technische staat verkeerde vaartuig verwijderen op de aangetroffen locatie. En vernietigen aangezien de opslag kosten en de in bewaringstelling de waarde van dit vaartuig ruim overstijgen.

Aangetroffen kajuitboot ter hoogte van de Helling num.64 Aalsmeer. Deze boot is voorzien van een waarschuwing in het kader 5:26a op grond van artikel 5:26a van de APV.

Onderstaande boten liggen al meer dan 91 dagen in bewaring in het opslagdepot van de gemeente Aalsmeer locatie Uiterweg27A. Indien de eigenaar/rechthebbende niet binnen twee weken reageert op het artikel in de Nieuwe Meerbode zal verwijdert de gemeente Aalsmeer onderstaande boten en biedt die ter vernietiging aan bij NV De Meerlanden..

– Bm zeilboot rood met een witte bovendek

– sportzeilboot wit

– kleine blauwe zeilboot blauw wit genaamd Via Maris

– stalen kajuit boot blauw wit zondermast

– witte zeilboot met mast aluminium

– polyester boot laag model

– en een grijze rubberboot lek en half gezonken
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT / RECTIFICATIE OMGEVINGSVERGUNNING, AANVRAAG ONTVANGEN

– Burgemeester Hoffscholteweg naast nr. 3-022 (sectie C, nr. 7836), (Z22-101363), het bouwen van een bedrijfshal voor opslag van
bloemen en planten en handel voor interieur beplanting  . Toelichting:de aanvraag betreft geen verwerking (chemische
verrichtingen) van bloemen en planten.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Koningsstraat 207, 1432 PM, (Z23-004774), het plaatsen van een container in een parkeervak van 20 maart t/m 7 april 2023

– Kudelstaartseweg 156, 1433 GN, (Z23-003817), het wijzigen van de bestaande steigers

– Herenweg 80a (Sectie D, nr. 7525), 1433 HB, (Z23-003472), het plaatsen van een 3 meter hoge geluidswerende schutting om de
geluidbelasting op de woning te verlagen en het daarvoor kappen van een 30 jaar oude coniferenhaag

– Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z23-003390), het plaatsen van een koelcel aan de achterzijde van het hotel

– Cyclamenstraat 47, 1431 RZ, (Z23-003297), het plaatsen van een container op een parkeerplaats voor de woning tot 30 maart
2023

– Oosteinderweg 178, 1432 AR, (Z23-002681), het aanleggen van een brug t.b.v. het parkeren van de auto in de tuin

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Kudelstaartseweg 115, 1433 GB, (Z22-078655), het bouwen van een (vergunningvrije) aanbouw aan de zijkant van de woning.
Verzonden: 11 januari 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Meervalstraat (Sectie C, nrs. 7879 en 7881), (Z22-092037), het bouwen van 31 appartementen (De Tuinen van Hornmeer).
Verzonden: 16 januari 2023

– Aalsmeerderweg 283a en 283b (sectie B, nr. 9072), (Z22-090668), het afwijken van het bestemmingsplan naar de bestemming
Maatschappelijk voor een periode van maximaal 10 jaar ten behoeve van het openen van een tijdelijk(e) kantoor/praktijkruimte.
Verzonden: 10 januari 2023

– Baanvak 54, 1431 LL, (Z22-090227), het uitbreiden van de woning aan de zijgevel. Verzonden: 27 december 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 32 en 40 en achter Uiterweg 54, 1432 AL, (Z22-074199), het dempen en compenseren van water, het verwijderen
van een brug en het plaatsen van een nieuwe brug en in- en uitrit. Verzonden: 12 januari 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 19, 1431 AA, (Z22-093289), het kappen van een bijna dode beuk in de voortuin. Verzonden: 16 januari 2023

– Sierteeltstraat 113  t/m 125 (Sectie B, nr. 9945, 9662, 5067, 10174, 7715, 7717, 7719, 6659 en 10545), (Z22-068716), het
bouwen van een productstraat tweede fase en bedrijfshallen (Royal FloraHolland doorontwikkeling Oost). Verzonden: 12 januari
2023

– Oranjestraat 1 (voorheen Oranjestraat naast 3, Sectie B, nr. 6924), (Z22-075480), het bouwen van een woning. Verzonden:
10 januari 2023

– Karekietstraat 6, 1431 WP, (Z23-001679), het plaatsen van een container op een parkeerplaats voor de woning tot 10 april 2023.
Verzonden: 11 januari 2023

– Kamerlingh Onnesweg 124, 1433 LK, (Z23-000743), het plaatsen van een puincontainer voor de deur van 1 maart tot en met
1 mei 2023. Verzonden: 11 januari 2023

– Uiterweg 227 en 229, 1431 AG, (Z22-049395), het verbouwen en uitbreiden van een dubbel woonhuis. Verzonden: 10 januari
2023

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Ambachtsheerweg (Sectie D, nr. 5194), (Z22-093252), het inrichten van een tijdelijk werkterrein voor een periode van
18 maanden ten behoeve van het aanleggen van een CO2 transportleiding.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • De Waterlelie (Z23-003994) Beroepenfeest Veen en Amstelland op 4 april 2023, ontvangen 12 januari 2023
 • Hoek Weteringstraat/ Chrysantenstraat (Z23-005039) Koningsdag met springkussens, dj en als het lukt een zanger(es) op
  27 april 2023, ontvangen 16 januari 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Oosteinderweg 387 (Z23-002478) Indian Hut, ontvangen 7 januari 2023

LOTERIJVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Stommeerweg 35 (Z22-095267) Ter financiële ondersteuning van clubactiviteiten op 26 mei 2023, verzonden 17 januari 2023

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van het Straatwerk van 28 februari t/m 3 maart 2023, op het perceel de kruising van de Uiterweg en de Grundelweg (Z23-004864), ontvangen 12 januari 2023.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in elders op deze pagina..

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

–    Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Molenpad, noordoostelijk deel nabij kruising met Kanaalstraat

TER INZAGE:

 • t/m 23 februari 2023: ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Dorpsstraat 133, Aalsmeer (Z22-030843)
 • t/m 23 februari 2023: verzoek tot geluidhinder ontheffing (met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van het Straatwerk van 28 februari t/m 3 maart 2023, op het perceel de kruising van de Uiterweg en de Grundelweg (Z23-004864), ontvangen 12 januari 2023.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575  E info@aalsmeer.nl www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin