Officiële mededelingen 18 mei 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 19 2023

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer

Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis
Openingstijden raadhuis ma, di, do 08.30 – 14.00 uur; woensdag 08.30 – 19.30 uur; vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid ma t/m do 08.30 – 17.00 uur, vrijdag 08.30 – 12.30 uur.

Calamiteitentelefoon

Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis. Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout. Maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur.
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
· Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. · Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
· Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
· De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
· Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen

Wijnholds          R.                  15-08-2000        08-05-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) en 19 mei is het raadhuis gesloten.
Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) is Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Er wordt geen afval ingezameld. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

Op maandag 29 mei (2e Pinksterdag) is het raadhuis gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

Op donderdag 8 juni is het Klant Contact Centrum telefonisch bereikbaar tot 15.30uur. Gebruikt u eventueel het contactformulier op de website voor het stellen van uw vraag.
Vrijdag 9 juni zijn wij zoals gewoonlijk bereikbaar van 8.30-12.30 uur.

AGENDA VOOR DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 25 MEI 2023, 20.00 UUR

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Opkoopbescherming en Huisvestingsverordening Aalsmeer 2023
20.35 6. Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 Amstelland Meerlanden overleg
21.05 7. Plan van Aanpak Masterplan Energie
21.35 8. Luchtvaartzaken
21.50 9. Regionale samenwerking
22.00 10. Vragenkwartier
22.15 11. Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
Geijlwijckerweg 6, 1431 EN, (Z2023-00000162), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van het bestaande poldergemaal. Toelichting: tijdens de behandeling is gebleken dat de locatie Geijlwijckerweg 6 betreft in plaats van Geijlwijckerweg 8 zoals eerder gepubliceerd.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Fortsluishof 1, 2 en 3 en Kudelstaartseweg 88 a, 88 b, 90 en 92, 1433 GM, (Z2023-00000190), het realiseren van kelder, plaatsen dakkapel en wijzigen kleuren en materialen
– Linnaeuslaan 32, 1431 JV, (Z2023-00000209), het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde en dakkapel aan de voorzijde
– Apollostraat 30, 1431 WS, (Z2023-00000206), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u aan de onderkant van deze advertentie:
– Kudelstaartseweg (sectie D, nr. 7777), (Z23-023270), het kappen van 3 bomen (witte paardekastanje, veldesdoorn en beuk) i.v.m. versterking van de dijk tot en met de kruising met de Herenweg. Verzonden: 10 mei 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u aan de onderkant van deze advertentie:
– Vlasakkerlaan 6, 1431 DJ, (Z2023-00000127), het plaatsen van een dakopbouw op de woning. Verzonden: 10 mei 2023
– Rietwijkeroordweg 35, 1432 JG, (Z2023-00000088), het plaatsen van een WKK in buitenomkasting warmwater opslagtank (WOT) en trafo. Verzonden: 10 mei 2023
– Burgemeester Kasteleinweg, AMR03 G 6215, (Z2023-00000075), het plaatsen van 2 cameramasten en uitvoeren van graafwerkzaamheden. Verzonden: 11 mei 2023
– Raadhuisplein naast nr. 1, 1431 EH, (Z2023-00000072), het plaatsen van een tijdelijke fietsenstalling tot en met juli 2026. Verzonden: 10 mei 2023
– Aalsmeerderweg 253, 1432 CN, (Z2023-00000010), het vervangen en verbreden van het raam in de voorgevel. Verzonden: 10 mei 2023
– Uiterweg 245 ws2, 1431 AG, (Z23-008390), het vervangen van de bestaande damwandbeschoeiing en vlonders rondom de woonark. Verzonden: 10 mei 2023
– Oosteinderweg 178, 1432 AR, (Z23-002681), het aanleggen van een brug t.b.v. het parkeren van de auto in de tuin. Verzonden: 09 mei 2023
– Pieter van Lisselaan 16, 1431 MM, (Z23-017500), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 09 mei 2023
– Zijdstraat 12, 1431 EC, (Z2023-00000116), het plaatsen van een gevelsteiger t.b.v. schilderwerkzaamheden tot 22 juni 2023. Verzonden: 08 mei 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
• Dorpsstraat 93 (Z23-041576) Legends Exploitatie B.V., ontvangen 7 mei 2023

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:
• Dorpsstraat 93 (Z23-041572) Legends Exploitatie B.V., ontvangen 7 mei 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
• grasveld Apollostraat (Z23-043112) verjaardag zoons op 25 juni 2023, melding ontvangen 10 mei 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 7 juni 2023: ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder (z23-007375)”met bijbehorende stukken
– t/m 23 juni 2023: de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen voor een periode van 10 jaar Legmeerdijk 161, 1432 KA (Z23-005924)

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253 – 1430 AG Aalsmeer
T 0297 – 387575
E info@aalsmeer.nl
W www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin