Officiële mededelingen 18 augustus 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 33 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie
personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze
personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Wilczyńska J.A. 14-11-1985 11-08-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.  Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Baszcz K. 12-08-2000 11-08-2022
  Bem K.S. 31-12-1993 11-08-2022
  Gaieva O. 04-06-1970 11-08-2022
  Garbala J.K. 18-06-1999 11-08-2022
  Harkot E. 04-06-1972 11-08-2022
  Lenart B.B. 29-10-1977 11-08-2022
  Obłoza A.T. 05-10-2001 11-08-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE

– Oosteinderweg 189, (Z22-060525), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het realiseren van een accuruimte in het
bestaande gebouw. Toelichting: de aanvraag heeft geen betrekking op het bouwen van een technische ruimte in de
Waterwolftunnel, maar op het realiseren van een accuruimte in het bestaande gebouw op het adres Oosteinderweg 189

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Ophelialaan 102, 1431 HM, (Z22-063410), het gewijzigd uitvoeren van de bouw van een serre (legalisatie)

– Archimedeslaan 17, 1433 ME, (Z22-063349), het plaatsen van een dakkapel in afwijking van de reeds verleende vergunning
(legalisatie)

– Mijnsherenweg 23, 1433 AP, (OD-11311937), Maatwerkvoorschriften – het verlengen van bestaande maatwerkvoorschriften voor het lozen van brijn in de bodem.  Toelichting: deze aanvraag maatwerkvoorschriften wordt behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (zaaknummer: 11311937). Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-062554), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van de aanduiding van het
boothuis i.v.m. de vervanging van het bestaande boothuis

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Kudelstaartseweg 259, 1433 GH, (Z22-054000), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de eerste verdieping.
Verzonden: 11 augustus 2022.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Uiterweg 227 en 229, 1431 AG, (Z22-049395), het verbouwen en uitbreiden van een dubbel woonhuis. Verzonden: 11 augustus
2022

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Ophelialaan 124, 1431 HN, (Z22-014753), het vervangen van een condensor en het plaatsen van een WTW-unit op het dak. Toelichting: de omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 12 augustus 2022

– Wilgenlaan voor nr. 13 en Kudelstaartseweg nabij nr. 100, (Z22-054382), het kappen van twee bomen welke een verhoogde kans op stambreuk hebben. Verzonden: 12 augustus 2022

– Uiterweg achter 188-196 (kad.perc. H 4296 e.a.), (Z22-020355), het verplaatsen van twee boothuizen, het legaliseren van vlonders en het graven van water en het plaatsen van beschoeiing.  Toelichting: het legaliseren van een boothuis en steigers en het plaatsen van een bootoverkapping is komen te vervallen en uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag tevens betrekking heeft op het legaliseren van vlonders. Verzonden: 10 augustus 2022

– Koolwitjestraat 59, 1432 NN, (Z22-021027), het plaatsen van een woonunit op gemeentegrond (tijdelijk) en het verlengen van de woning t.b.v. mantelzorg. Verzonden: 08 augustus 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Hornweg 187 (Z22-047407) concert Jostiband op 19 november 2022, verzonden 9 augustus 2022
 • Middencirkelstraat (Z22-053963) Straatfeest op 24 september, verzonden 10 augustus 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Middencirkelstraat (Z22-053963) Straatfeest op 24 september, verzonden 10 augustus 2022

INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

 • Dreef 7, op parkeerterrein (Z22-040026) Kermis Aalsmeer van 30 augustus t/m 4 september 2022, ingetrokken 9 augustus 2022

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING STOMMEERKADE 45 (TE AALSMEER Z21-079624)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 3.10 van de Wabo, bekend dat zij voornemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Stommeerkade-oost’ een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van één vrijstaande woning met aangebouwde berging op het perceel gelegen aan de Stommeerkade 45, kadastraal perceel C 7584, te Aalsmeer. De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bovengenoemd plan te realiseren. Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken eveneens bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid in verband met het voornoemde ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Ter inzage
Met ingang van 19 augustus 2022 ligt de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB07xT-OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Stommeerkade 45, Z21-079624”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ANDORRAWEG 2 AALSMEER (Z22-030838)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Andorraweg 2 (deelgebied 4) te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z22-030838. Omdat de ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) niet past binnen de voor het plangebied geldende beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

Ter inzage
Met ingang van 19 augustus 2022 ligt de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVDB15xD-OW01, EN
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden
  gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Andorraweg 2, Z22 – 030838”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Frans de Bieslaan, noordoostelijk deel
 • Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Hortensialaan, nabij kruising 1e J.C. Mensinglaan

TER INZAGE:
t/m 26 augustus 2022: verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw met 17 wooneenheden geschikt voor starters aan de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer 2021’ en het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken

t/m 26 augustus 2022: de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbehorende stukken voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Hornweg 242A te Aalsmeer.

t/m 8 september 2022: de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken Oosteinderweg 49 ten behoeve van de legalisatie van een bestaand parkeerterrein en de uitbreiding daarvan met een aantal nieuwe parkeerplekken, om voldoende parkeerruimte te kunnen bieden aan de werknemers van de op deze locatie aanwezige scheepswerf.

t/m 30 september 2022: ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken m.b.t. het perceel gelegen aan de Stommeerkade 45, kadastraal perceel C 7584, te Aalsmeer

t/m 30 september 2022: ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Andorraweg 2 (deelgebied 4)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin