Officiële mededelingen 18 april 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 16 2024

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP DINSDAG 23 APRIL 2024, 20.00 UUR

BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Presentatie projecten
20.35 6. Vaststellen bestemmingsplan Uiterweg 358
21.05 7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Veeg- en Herstelplan Aalsmeer 2024’.
21.35 8. Vaststellen bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024’
22.05 9. Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 25 APRIL 2024, 20.00 UUR
BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Presentatie aanbevelingen rekenkameronderzoek klachtbehandeling gemeente Aalsmeer
20.35 6. Gedragscode integriteit wethouders en gedragscode integriteit burgemeester
21.05 7. Concept voorstel wijziging Centrumregeling Aalsmeer en Amstelveen
21.35 8. 13e Wijziging van de gemeenschappelijk regeling Vervoerregio Amsterdam
21.55 9. Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 Amstelland Meerlanden Overleg
22.15 10. Regionale samenwerking
22.25 11. Sluiting

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– Atalantalaan 41, het plaatsen van een puincontainer voor de woning van 2 t/m 8 mei 2024
– Aalsmeerderweg 316, het plaatsen van een dakopbouw

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Kudelstaartseweg 240, het realiseren van een dakterras op het dak van de bestaande aanbouw

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Lakenblekerstraat 13, het uitbreiden van het bestaande datacenter aan de zuidoostzijde (technisch)
– Lakenblekerstraat 13, het aanleggen van een in- en uitrit

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD
– Kudelstaartseweg 182, het wijzigen van een in- en uitrit

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Middenweg 5, het aanleggen van een in- en uitrit
– Oosteinderweg 310, het bouwen van een woning, aanleggen van 2 in- en uitritten en kappen van 1 boom
– Lisdoddestraat 122, het plaatsen van een garagedeur in de carport
– Mendelstraat 21, het aanbouwen van een erker aan de voorzijde van de woning. Toelichting: aanvankelijk is op 20 februari 2024 een omgevingsvergunning geweigerd voor het aanbouwen van een erker aan de voorzijde van de woning. Naar aanleiding van ingediende bezwaren heeft het college conform het advies van de bezwarencommissie de omgevingsvergunning alsnog verleend.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd: Op en vanaf het terrein van Watersportvereniging Schiphol (Z2024-00001337), Optimist on Tour van 22 t/m 25 mei 2024, ontvangen 15 april 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in elders op deze pagina.

Zijdstraat 83A (Z2024-00003669) Switi Suri B.V., verzonden 16 april 2024

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Einsteinstraat 79B (Z2024-00001233) plaatsen tappunt t.b.v. jaarmarkt Kudelstaart op 19 juni 2024, ontvangen op 9 april
  2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Ad Verscheurenplein tussen de flats in (Z2024-00001221), Ouderenmiddag Kudelstaart op 20 juni 2024.
 • Buitenbad zwembad de Waterlelie en Hornmeerpark (Z2024-00001345), Aalsmeer-Actief Scholieren Zwemloop Challenge
  op 4 juli 2024.

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

 • Route door Aalsmeer (Z2024-00000763 ) Fietstoertocht Bollenstreek op 21 april 2024, verzonden 16 april 2024

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag

Inzage
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

TER INZAGE:
– t/m 18 april 2024: (ter inzage via het Omgevingsloket) TAM VOORBEREIDINGSBESLUIT BODEM (Z23-085923) met de
bijbehorende verbeelding (met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01)

– t/m 25 april 2024: vastgestelde wijzigingsplan “Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497”
(IDN: NL.IMRO.0358.02Z-VG01) met bijbehorende stukken

– t/m 2 mei 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost” en het besluit hogere
grenswaarde met de bijbehorende stukken (Z21-086390)

– t/m 2 mei 2024: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ (Z23-093765) met de bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024 (9 mei is een feestdag en daarom wordt de termijn van 6 weken verlengd tot en met de volgende
werkdag): ontwerp omgevingsvergunning Thailandlaan 14 Aalsmeer (Z2023-00002664) met bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024 (9 mei is een feestdag en daarom wordt de termijn van 6 weken verlengd tot en met de volgende
werkdag): ontwerp omgevingsvergunning Japanlaan 6 Aalsmeer (Z2023-00002666) met bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024 (9 mei is een feestdag en daarom wordt de termijn van 6 weken verlengd tot en met de volgende
werkdag): ontwerp omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer (Z2023-00003681) met bijbehorende stukken

– t/m 10 mei 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor
het permanent overkluizen van een watergang op Oosteinderweg 357a te Aalsmeer (z_wabo-2023-0445) met
bijbehorende stukken

– t/m 16 mei 2024: ontwerp ‘TAM – omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16’ met bijbehorende stukken

– t/m 23 mei 2024: ontwerpomgevingsvergunning Hornweg 246 (Z2023-00002943) en het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukke

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten.
Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

GEEN AANVRAGEN OF MELDINGEN KONINGSDAG- EN NACHT MEER MOGELIJK
Aangezien de indieningstermijn voorbij is, is het niet meer mogelijk om een standplaats aan te vragen of een evenement aan te melden voor Koningsnacht op 26 april 2024 of Koningsdag op 27 april. De gemeente verstrekt ook geen alcoholontheffing (tapontheffing) meer voor die data.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Arotile E.O. 17-11-1977 12-04-2024
  Hatıpoğlu M. 19-11-1987 12-04-2024
  Lin C.H. 09-04-1988 12-04-2024
  Lytvynova D.A. 12-08-2007 12-04-2024
  Maliarchuk Y. 22-06-1976 12-04-2024
  Sandaal J.C.O. 15-05-1976 12-04-2024
  Tentua L. 09-10-1963 12-04-2024

BEZWAAR INDIENEN
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Khurana G.K. 12-04-2006 11-04-2024
  Khurana N.S. 21-03-1972 11-04-2024
  Khurana B.S. 09-08-2007 11-04-2024
  Khurana B.K. 13-12-1983 11-04-2024
  Peker H. 01-08-1983 08-04-2024
  Ukbamariam Habtom Gebreselasse 01-07-2001 11-04-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel