Officiële mededelingen 17 augustus 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 33 2023

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Makowski P., geboren 04-07-1980, datum beschikking 08-08-2023

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
· uw naam en adres;
· de datum van uw bezwaarschrift;
· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
· waarom u het niet eens bent met ons besluit;
· uw handtekening;
· zo mogelijk uw e-mailadres;
· het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Mohammadi M.H., geboren 11-02-1973, datum voornemen 09-08-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN ‘UITERWEG PLASOEVERS 2021’ VOOR HET MAKEN VAN BESCHOEIING EN HET REALISEREN VAN EEN WATERLICHAAM AAN DE UITERWEG 311 (HZ_WABO-2022-3935)
Let op, deze publicatie betreft een herhaling. De oorspronkelijke publicatie dateert van 27 juli 2023. Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan voor het maken van beschoeiing en het realiseren van een waterlichaam aan de Uiterweg 311. Het plan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Namelijk, het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2021’ laat deze ontwikkeling niet toe, omdat de gronden in hoofdzaak zijn bestemd voor ‘Wonen – Lintbebouwing’.

Er heeft een systeemconversie bij de gemeente plaatsgevonden. Dat betekent dat het nummer van het dossier is veranderd. Het oude dossiernummer was: Z22-075521 en het nieuwe dossiernummer is HZ_WABO_2022-3935. Houd hier rekening mee in uw contact met de gemeente.

TER INZAGE
Met ingang van 28 juli 2023 ligt de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
• in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB19xD-OW01, en
• via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
• de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
• de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

ZIENSWIJZE
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Uiterweg 311, HZ_WABO-2022-3935”.

Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Aalsmeerderweg 297, 1432 CP, (Z2023-00001749), het kappen van een dode berk
– Zwitserlandstraat 4, 1432 DC, (Z2023-00001731 ), het uitbreiden van de bedrijfsruimte
– Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z2023-00001720), het maken van een aanbouw aan de zij- en achterkant van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:
– Aalsmeerderweg 239A, 1432 CM, (Z2023-00000545), het plaatsen van een tijdelijke woon- en vergaderunit en tijdelijke opslagunit. Verzonden: 09 augustus 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u onderaan deze advertentie:
– Kudelstaartseweg 207, 1433 GG, (Z2023-00000593), het aanleggen van een in- en uitrit Verzonden: 09 augustus 2023
– Hornweg 327, 1432 GL, (Z2023-00000144), het vergroten van bestaande erker aan de zijkant van de woning over twee lagen. Verzonden: 08 augustus 2023
– Kudelstaartseweg 124, 148A en 166, 1433 GL, (Z2023-00000178), het kappen van bomen, waarvan 4 waardevolle, i.v.m. dijkversterking. Verzonden: 08 augustus 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.
– Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Korfstraat, ter hoogte van huisnummers 130 t/m 136
– Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Vlinderweg, ter hoogte van het parkeerterrein achter huisnummers 152 t/m 158
– Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – De Muzen, ter hoogte van huisnummers 14 t\m 18
– Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Nicolaas Walensdreef, ter hoogte van parkeerterrein tussen huisnummers 12 t/m 15
– Parkeerplaats voor opladen elektrische motorvoertuigen – Van Cleeffkade, ter hoogte van huisnummers 12 t/m 14A

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VENTVERGUNNING (AANVRAGEN)
• Gehele gemeente Aalsmeer (Z2023-00001744) verkoop van ijs en frisdranken op het water met een boot, ontvangen 14 augustus 2023

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
• Dorpsstraat 93 (Z23-041576) Legends Exploitatie B.V., verzonden 9 augustus 2023

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
• Dorpsstraat 93 (Z23-041572) Legends Exploitatie B.V., verzonden 9 augustus 2023
• Ophelialaan 116 (Z2023-00000308) Wittebol Wine & Spirits B.V., verzonden 9 augustus 2023

ALCOHOLWET ONTHEFFING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
• Legmeerdijk 313, Bloemenveiling Royal FloraHolland (Z2023-00001296) Plaatsen van 1 tappunt tijdens Trade Fair Royal FloraHolland van 7 t/m 9 november 2023, verleend 14 augustus 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
• Copernicusstraat, Kudelstaart/Speelplaats (Z2023-00001594) Feestelijke opening van de draaimolen op 1 september 2023, melding ontvangen 2 augustus 2023
• Picknick bankje in het veld naast parkeerplaats Schinkelbos (Z2023-00001694) BBQ op 7 september 2023, melding ontvangen 8 augustus 2023
• Legmeerdijk 313, Bloemenveiling Royal FloraHolland (Z2023-00001294) Plantenbeurs Trade Fair Royal FloraHolland op 7 t/m 9 november 2023, melding ontvangen 20 juli 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 7 augustus 2023, ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2021’ voor het maken van beschoeiing en het realiseren van een waterlichaam aan de Uiterweg 311 (HZ_WABO-2022-3935)
– t/m 18 augustus 2023, ontwerp-omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken) voet- en fietspad Bilderdammerweg (HZ_WABO-2022-2408)
– t/m 24 augustus 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’ met bijbehorende stukken (Z23-055649)
– t/m 31 augustus 2023: besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ (Z23-005851) met bijbehorende stukken
– t/m 31 augustus 2023: besluit tot vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan ‘green park aalsmeer dg2 west’ en besluit hogere grenswaarde (Z21-086390)
– t/m 1 september 2023: bestemmingsplan Oosteindedriehoek, Exploitatieplan, besluit wet geluidhinder en beeldkwaliteitplan (Z22-011581)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis.

Openingstijden raadhuis
ma, di, do 08.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 – 19.30 uur
vrijdag 08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 08.30 – 17.00 uur
vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis. Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag: 09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play. De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’. Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin