Officiële mededelingen 16 maart 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 11 2023

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis                 
ma, di, do 08.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 – 19.30 uur
Vrijdag 08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 08.30 – 17.00 uur
vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OM BIJHOUDING VAN PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Hammouti C. 05-05-1980 06-03-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BEPERKTE DIENSTVERLENING I.V.M VERKIEZINGEN
Donderdag 16 maart is het gemeentehuis gesloten in verband met de afhandeling van de verkiezingen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE AANVRAAG ONTVANGEN

– Oosteinderweg 311 (sectie G, nrs. 6377 en 5123), 1432 AW, (Z23-016056), het dempen van een sloot en het aanbrengen van beschoeiing t.b.v. tuinaanleg.  Toelichting: In de eerder gepubliceerde aanvraag staat als locatie “Oosteinderweg 311 (sectie A, nrs. 6377 en 5123)” vermeld. De juiste locatie moet echter “Oosteinderweg 311 (sectie G, nrs. 6377 en 5123)” zijn.

– Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z23-003390), het plaatsen van een koelcel aan de achterzijde en een airco unit aan de zijgevel van het hotel. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de aanvrager de airco unit heeft verplaatst van de aanbouw van de koelcel. De airco unit komt nu op de grond aan de zijgevel van het hotel.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Molenvlietweg t.h.v. nr. 8, (Z23-023811), het plaatsen van een derde vlaggenstok in de groenstrook

– Lakenblekerstraat 24A, 1431 GG, (Z23-023286), het uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw met showrooms

– Kudelstaartseweg (sectie D, nr. 7777), (Z23-023270), het kappen van 3 bomen (witte paardekastanje, veldesdoorn en beuk) i.v.m. versterking van de dijk tot en met de kruising met de Herenweg

– Kudelstaartseweg 248, 1433 GR, (Z23-023255), het aanbrengen van een permanente grondopstelling van 21 pv panelen

– Berkenlaan 19, 1431 JD, (Z23-023080), het bouwen van een bijgebouw (atelier/berging)

– Kudelstaartseweg 142, 1433 GN, (Z23-022830), het vervangen van een bestaande steiger en het aanbrengen van een golfbreker en bootlift

– Schweitzerstraat 67 , 1433 AH, (Z23-022249), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Herenweg 30, 1433 HA, (Z23-022205), het uitbreiden van twee bouwlagen met 4 meter aan de achterzijde van de woning

– Zeemanhof 7, 1433 LM, (Z23-021647), het aanleggen van een in – en uitrit

– Ophelialaan 28, 1431 HJ, (Z23-021545), het omzetten van enkele woningen naar studio’s

– Mozartlaan 51, 1431 ZL, (Z23-021519), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Mozartlaan 49, 1431 ZL, (Z23-021512), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Rietwijkeroordweg 59 kwek, 1432 JG, (Z22-088074), het bouwen van een bedrijfsgebouw voor een verwerkingsbedrijf van bloemen en planten. Verzonden: 07 maart 2023.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Zijdstraat 33 en 33a t/m d, 1431 EA, (Z23-005719), het realiseren van 5 appartementen boven en achter de winkel/kantoorruimte (legalisatie). Verzonden: 08 maart 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in elders op deze pagina.

– Legmeerdijk 324 (voorheen Legmeerdijk naast 326 traf, Sectie C, nr. 4061, 4062 en 4063), (Z22-057284), het inrichten van een mobiliteitsplein behorende bij het tankstation en het plaatsen van een reclamezuil.Toelichting: uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het inrichten van een mobiliteitsplein behorende bij het tankstation, tevens blijkt de aanvraag betrekking te hebben op het plaatsen van een reclamezuil. Verzonden: 08 maart 2023

– Bilderdammerweg 122 gas (voorheen Bilderdammerweg naast 120A, Sectie D, nr. 5194), (Z23-001899), het plaatsen van een gasreduceerstation en hekwerk en het aanleggen van een in- en uitrit met dam en duiker. Verzonden: 10 maart 2023

– Uiterweg 169, 1431 AE, (Z23-014990), het bouwen van een brug en aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 13 maart 2023

– Oosteinderweg 312, 1432 BD, (Z22-081936), het vervangen van de bestaande toegangsbrug. Verzonden: 13 maart 2023

– Korfstraat 136, 1433 DD, (Z23-017553), het plaatsen van een nieuw gevelkozijn in de zijgevel. Verzonden: 08 maart 2023

– Apollostraat 27, 1431 WS, (Z23-008274),  het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 07 maart 2023

– Stommeerkade 85 (voorheen Stommeerkade, kavel 6), (Z22-044158), het bouwen van een woning. Verzonden: 06 maart 2023

– Stommeerkade 81 (voorheen Stommeerkade naast nr. 82), (Z22-099236), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 maart 2023
WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Het surfeiland (Z23-019841) Live on the Rock 10 en 11 juni 2023, ontvangen 4 maart 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:

 • t/m 28 maart 2023: beleidsvoorstel opkoopbescherming Aalsmeer (Z23-005740)
 • t/m 30 maart 2023: ontwerpbestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Royal Floraholland centrum, oost en olv (Z23-005851)
 • t/m 30 maart 2023: omgevingsvergunning Middenweg Aalsmeer (Z22-031175) met bijbehorende stukken
 • t/m 30 maart 2023: herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ (Oosteinderweg 66a) (Z-2017/052407) met bijbehorende stukken
 • t/m 14 april 2023: verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid met daarbij behorende stukken Dorpsstraat 133 Aalsmeer (Z22-030843
 • t/m 21 april 2023: aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden geluid en de overige daarop betrekking hebbende stukken Stommeerkade 45 (Z21-079624)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel