Officiële mededelingen 16 juni 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 24 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Wilczyńska J.A. 14-11-1985 09-06-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE

– Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-030000), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van de bestaande
dakopbouw en het vergroten van de aanbouw.  Toelichting: De vergunningsaanvraag is gewijzigd, waarbij het vervangen van de
dakopbouw bij de aanvraag wordt meegenomen.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Copierstraat 36, 1433 NT, (Z22-044711), het maken van een aanbouw aan de zij- en achtergevel van de woning

– Berkenlaan 33, 1431 JD, (Z22-044571), het uitbreiden van de woning t.p.v. van de zij- en achtergevel op de begane grond

– Uiterweg 108 ws1, 1431 AR, (Z22-044163), het innemen van een ligplaats met een woonark voor permanente bewoning

– Stommeerkade, kavel 6, Project Parkmeer (kad. perc. C 7572), (Z22-044158), het bouwen van een woning

– Mr. Jac. Takkade 40, 1432 CB, (Z22-044030), het realiseren van een B&B in een bijgebouw (legalisatie)

– Oosteinderweg 407 en 409, 1432 BH, (Z22-043955), het herstellen van de fundering van beide woningen

– Maarse & Kroon Hof 35, 1431 PC, (Z22-043952), het wijzigen en vervangen van een gevelkozijn en het afsluiten van de
bestaande vide d.m.v. een houten vloer

– Stommeerkade, kavel 3, Project Parkmeer (kad. perc. C 7576), (Z22-043431), het bouwen van een woning

– Uiterweg naast nr. 215 (kad.perc. H 4562), (Z22-042788), het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw, botenhuis,
brug en toegangspoort en het aanleggen van een in- en uitrit

– Burgmeester Hoffscholteweg/Bielzenpad (kad.perc. C 7826), (Z22-042424), het bouwen van een bedrijfspand met werkplaats en
showroom en het aanleggen van een in- en uitrit

– Hornweg 67, 1432 GD, (Z22-042411), het legaliseren van ca. 215 m2 aan erfbebouwing (volières, schuurtjes en afdaken) op
de achterzijde van het perceel

– Hortensialaan 18, 1431 VC, (Z22-042409), het vervangen/vergroten van de aanbouw aan de achterzijde van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Weteringstraat nabij nr. 2k, (Z22-030248), het plaatsen van een container op een parkeerplaats voor het appartementencomplex tot 6 mei 2022. Verzonden: 09 juni 2022

– Roerdomplaan tegenover nrs. 48-78 (kad. perc. C 7555), (Z21-092859), het bouwen van 61 woningen verdeeld over 3
appartementengebouwen met stalling/garage en gezondheidscentrum op de begane grond en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 08 juni 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Hortensialaan 94, 1431 VD, (Z22-015877), het plaatsen van een dakopbouw op de zolderverdieping en op de uitbreiding aan de
achterzijde van de woning en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 13 juni 2022

– Mijnsherenweg 48, 1433 AT, (Z22-026843), het bouwen van een veranda. Verzonden: 08 juni 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Copierstraat 36, 1433 NT, (Z22-024198), het maken van een aanbouw. Verzonden: 10 juni 2022

– Burgemeester Hoffscholteweg naast nr. 301 t/m 3022 (kad. perc. C nr. 7836), (Z22-020832), het bouwen van een bedrijfshal t.b.v. opslag van bloemen en planten. Verzonden: 10 juni 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAAKT BEKEND DAT OP GROND VAN ARTIKEL 3.9 VAN DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLOTEN IS DE VOLGENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) TE VERLENEN.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Nicolaas Walensdreef 3, 1431 ML, (Z22-035150), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
13 juni 2022

– Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE, (Z22-027336), het plaatsen van een stretch tent (open tent zonder zijwanden) t.b.v. extra
overdekte ruimte op het schoolplein voor een periode van 8 jaar. Verzonden: 13 juni 2022

– Uiterweg 282 ws4, 1431 AW, (Z22-026851), het verplaatsen van de woonark. Verzonden: 10 juni 2022

– Stommeerweg 72 ws14, (Z22-036550), het plaatsen van een nieuwe woonark (uit andere gemeente). Verzonden: 10 juni 2022

– Haydnstraat 11, 1431 ZA, (Z22-018993), het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Verzonden: 09 juni 2022

– Midvoordreef naast nr. 45 en Linksbuitenstraat, (Z22-027810), het plaatsen van een hoogwerker en schaft-/toiletwagen op
parkeerplaatsen tot 1 juli 2022. Verzonden: 09 juni 2022

– Ampèrestraat 53, 1433 KX, (Z22-027947), het plaatsen van een afvalcontainer voor de woning op de straat  i.v.m. een
tuinrenovatie van 29 april  t/m 6 mei 2022. Verzonden: 09 juni 2022

– Copierstraat 46, 1433 NT, (Z22-026044), het verhogen van de bestaande beschoeiing. Verzonden: 08 juni 2022

– Ophelialaan 124, 1431 HN, (Z22-023227), het wijzigen van de bestaande gevelreclame. Toelichting: Tijdens de behandeling van
de aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals eerder gepubliceerd niet meer juist is, omdat het bouwplan gewijzigd is; het
betreft het wijzigen van de bestaande gevelreclame. Verzonden: 07 juni 2022

VERGUNNING INGETROKKEN*

 • Primulastraat 41, 1431 TG, (Gedeeltelijke intrekking) het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (Z22-035453), Toelichting: omgevingsvergunning bekend onder kenmerk: Z21-039486. Het gedeelte dat wordt ingetrokken is een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
 • Uiterweg 214 B, 1431 AT (Gedeeltelijke intrekking) het plaatsen van twee bergingen (blokhut) op de kavels 596 en 599 van Recreatiepark Aalsmeer (Z22-028936). Toelichting: omgevingsvergunning bekend onder kenmerk: Z21-019781. Het gedeelte dat wordt ingetrokken is het plaatsen van een berging op kavel 599. VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Columbiahof, centraal gelegen deel
 • Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Baccaratraat, zuidwestelijk deel
 • Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen – Oosteinderweg, zuidwestelijk deel

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • verharde parkeerplaats achter het dorpshuis, Kudelstaartseweg 239 (Z22-028246) Feest op het plein op 25 juni 2022, verleend 8 juni 2022
 • Nobelhof 1 (Z22-027343) Feest voor ouderen op 23 juni 2022, verleend 18 mei 2022

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Kudelstaartseweg 295, op de parkeerplaats naast Cafe Op de Hoek (Z22-034490) Foodtruckfestival op 17 juni 2022, Periode geldigheid vergunning 17 juni 2022 tot en met 16 juni 2027, verleend 8 juni 2022.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Kudelstaartseweg 20 (Z22-044476) het plaatsen van een tappunt t.b.v. Oude Deuren SurfCup op 10 juli 2022, ontvangen
  10 juli 2022.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • JeugdVISevent (Z22-028870) op 17 augustus 2022, Edisonstraat 6, gazon aan VISvijver Schweitzerstraat te Kudelstaart.
 • Wim Kan Dreef 2 (Z22-042496) slotdag Korfbalseizoen 2021-2022 op 25 juni 2022
 • Surfeiland Aalsmeer (Z22-044588) Verjaardag op 23 juli 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van het elektriciteit kabelaanleg op het perceel Oosteinderweg ter hoogte van nr. 32.(Z22-043729), ontvangen
d.d.9 juni 2022.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:
t/m 30 juni 2022: vastgestelde wijzigingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjestraat naast 3’
t/m 1 juli 2022: De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken, brandveilig gebruik KDV, Dreef 7A, 1431 WC  (Z21-095097),
t/m 7 juli 2022: ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Hornweg 242A TE AALSMEER (Z20-089013)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin