Officiële mededelingen 15 juni 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 24 2023

BANENMARKT WERKPLEIN AA
Werkplein AA organiseert tijdens De Kegel Family Fair een banenmarkt voor iedereen die op zoek is naar een leuke nieuwe baan of meer werkuren. Je bent van harte welkom op zaterdag 24 juni, 12.00-17.00, Bovenkerkerweg 81, Amstelveen. Diverse werkgevers zijn hierbij aanwezig. Niet alleen De Kegel zelf, maar ook werkgevers uit de retail, facility, kinderopvang, taxi-leerlingenvervoer en zorg. Zit jouw gewenste nieuwe werkgever er niet tussen? Medewerkers van het Werkplein kijken graag met je verder waar jouw talent het beste past.

RECTIFICATIE
1e J.C. Mensinglaan 1, 1431 RV, (Z2023-00000281), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het dicht bouwen van het balkon en het plaatsen van een buitentrap. Toelichting: tijdens de intake blijkt uit de bouwkundige tekeningen een buitentrap die ook nieuw wordt geplaatst.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderweg 247B, 1432 AT, (Z2023-00000517), het bouwen van een datacenter

– Uiterweg 27-ws35, 1431 AA, (Z2023-00000508), het vervangen van de bestaande woonark door een nieuwe 2-laagse woonark

– Wissel 27, 1431 LN, (Z2023-00000513), het plaatsen van een bouwcontainer op het trottoir t/m 10 juli 2023

– Linnaeuslaan, AMR03C7536, (Z2023-00000500), het inrichten van een bouwplaats tbv vervanging poldergemaal Horn- en Stommeer

– Jac. P. Thijsselaan 57, 1431 KD, (Z2023-00000473), tijdelijke ontheffing voor de huidige kantoorfunctie naar wonen t.b.v. kamerverhuur voor daklozen en het verbouwen tot tot 6 onzelfstandige woonruimtes voor een periode van 5 jaar met de optie tot verlenging met 5 jaar

– Waterhoenstraat 6 t/m 28, 1431 VZ, (Z2023-00000414), het verduurzamen van 12 seniorenwoningen

– Rastraat 16, 1433 SM, (Z2023-00000420), het plaatsen van een opslagcontainer naast de woning t/m 21-07-2023

– Waterhoenstraat 54, 1431 WB, (Z2023-00000385), het vervangen/vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z2023-00000164), het vervangen van 2 tennisbanen voor een leisure concept BounceValley. Verzonden: 07 juni 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Hornweg 92, 1432 GN, (Z2023-00000124), het vervangen van de beschoeiing in de voortuin. Verzonden: 08 juni 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Atalantalaan 29, 1432 NH, (Z2023-00000064), het plaatsen van een pergola in de achtertuin en een carport. Verzonden: 09 juni 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Snoekbaarsstraat 34, 1432 PE, (Z2023-00000357), het plaatsen van een bouwcontainer op een parkeerplaats van 26/6 t/m
7/8/2023. Verzonden: 12 juni 2023

– Oosteinderweg 520, 1432 BS, (Z2023-00000060), het vervangen van de bestaande garage. Verzonden: 12 juni 2023

– Stommeerkade 30, 1431 EK, (Z2023-00000150), het maken van een terrasoverkapping en het aanpassen van de gevelbekleding.Verzonden: 06 juni 2023

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

– Gerberastraat 2, 1431 SG, (Z2023-00000009), brandveilig gebruik Jozefschool.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Evenemententerrein Hornmeer, bij De Waterlelie (Z23-043122), inclusieve buitenspeeldag op 14 juni 2023, verzonden 7 juni 2023
 • Bilderdammerweg 123 (Z2023-00000294), 1-daags tennistoernooi (Warsteinder toernooi) op 1 juli 2023, ontvangen 28 mei 2023.

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:

 • t/m 23 juni 2023: de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen voor een periode van 10 jaar Legmeerdijk 161, 1432 KA (Z23-005924)
 • t/m 20 juli 2023: het ontwerpbestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan’ en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘De Hoeksteen’ met bijbehorende stukken
 • t/m 20 juli 2023: aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Mr. Jac. Takkade 40 (Z22-044030

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  AalsmeerT 0297 – 387575E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

  Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
  Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

  Openingstijden raadhuis           
  ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
  Woensdag                08.30 – 19.30 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
  Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

  Telefonische bereikbaarheid
  ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

  Calamiteitentelefoon
  Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

  Plan uw afspraak
  Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

  Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

  AFVAL
  Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
  maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
  zaterdag:                            09.00-16.00 uur
  Meer informatie: www.meerlanden.nl

  SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
  Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

  WIJKINFORMATIE
  Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

  AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

  INSPREKEN IN DE COMMISSIE
  Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

  De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

  WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
  De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

  * Bezwaar
  Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

  ** Beroep
  De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

  Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

  *** Zienswijze
  Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

  BEKENDMAKINGEN
  Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
   In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
   Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin