Officiële mededelingen 14 maart 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 11 2024

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten.
Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer.
Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

VACCINATIES KINDEREN, VOORJAAR 2024
Op woensdag 3 april van 11.30-19.00 uur is er een vaccinatieronde voor kinderen uit Aalsmeer. De vaccinaties vinden plaats in Sportcentrum de Waterlelie, Dreef 7 in Aalsmeer. Kinderen die zijn geboren in 2010, 2014 en 2015 krijgen hiervoor in de derde week van maart een oproep. Heeft u de oproep eind maart nog niet ontvangen of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.ggd.amsterdam.nl/vaccineren of neem contact op met de GGD.

GEEN AANVRAGEN OF MELDINGEN KONINGSDAG- EN NACHT MEER MOGELIJK
Aangezien de indieningstermijn voorbij is, is het niet meer mogelijk om een standplaats aan te vragen of een evenement aan te melden voor Koningsnacht op 26 april 2024 of Koningsdag op 27 april. De gemeente verstrekt ook geen alcoholontheffing (tapontheffing) meer voor die data.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 14 MAART 2024, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.

RAAD
Raadzaal
    Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt een In Memoriam plaats voor oud-raadslid en oud-wethouder, mevrouw G.A.M. Heemskerk-van den Broek
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 1 februari 2024

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Actieve informatie uit het college

6.     Mededelingen vanuit de fracties

    AKKOORDSTUKKEN
20.05 R-2 Toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlanden

Overleg (GR AM overleg)

  R-3 Vaststellen bestemmingsplan Hoofdweg 192
  R-4 Eerste wijziging op de legesverordening Aalsmeer 2024
    BEHANDELSTUK
20.10 R-5 Vaststellen bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 Oost
20.40 R-6 Gedragscode raads- en commissieleden 2024 en Convenant omgangsvormen Aalsmeer 2024
21.00 R-8. Vragenkwartier
  R-9 Besloten deel
     
                                             SLUITING                                                                  

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP DINSDAG 19 MAART 2024, 20.00 UUR

BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel. 

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Actieve informatie uit het college
  4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Presentatie voortgang toekomstvisie Zwembad in Aalsmeer
21.35 6. Vaststellen bestemmingsplan ‘Verzamelplan Lintwoningen’
22.05 7. Vaststellen bestemmingsplan Oosteinderweg 357 ws, 359 ws, 365 ws1 en 365 ws 2
22.30 8. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Aalsmeer
23.00 9. Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 21 MAART 2024, 20.00 UUR

BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Actieve informatie uit het college
  4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Presentatie Veiligheidsbeeld 2023
21.05 6. Vaststellen Participatievisie Aalsmeer 2024
21.30 7. Advisering aan het Commissariaat voor de Media over de aanwijzing van de lokale omroep
22.00 8. Vaststellen Verordening bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2024
22.25 9. Conceptregeling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzee-kanaalgebied (GR OD NZKG)
22.45 10. Regionale samenwerking
22.55 11. Sluiting

Wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497’ (Z23-100762)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij op 12 maart 2024 het wijzigingsplan “Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” met de daarop betrekking hebbende stukken ongewijzigd hebben vastgesteld en daarbij hebben afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan. Het vastgestelde wijzigingsplan maakt deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan.

Doelstelling en plangebied wijzigingsplan
Het wijzigingsplan betreft het perceel aan de Aalsmeerderweg 497. Het wijzigingsplan geeft toepassing aan de wijzigingsbevoegdheid van artikel 4.6.4 van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” op grond waarvan voor de betreffende gronden de huidige bestemming “Agrarisch-Tuinbouw” kan worden gewijzigd in de bestemming “Bedrijf – Verzamelterrein”. Dit is ook de bestemming van de omringende gronden.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan “Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” (IDN: NL.IMRO.0358.02Z-VG01) met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 15 maart 2024 tot en met 25 april 2024. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecodes:

  NL.IMRO.0358.02Z-VG01

 • via de gemeentelijke website http://ro0358.ropubliceer.nl;
 • in papieren vorm, de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  0297-387575);
 • in papieren vorm, de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen
  mogelijk op afspraak: 020-5404911). 

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is gepubliceerd kunnen belanghebbenden en degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via de link: http://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– Schweitzerstraat 29, het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde
– Kudelstaartseweg 240, het realiseren van een dakterras op het dak van de bestaande aanbouw
– Uiterweg 4b, het plaatsen van een rolsteiger van 18 t/m 20 maart 2024
– Uiterweg 417a, het plaatsen van bootoverkappingen voor 4 ligplaatsen
– Bilderdammerweg 62, het kappen van een zieke boom (salix)
– Oosteinderweg 125A, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. het verruimen van het geldende plan
– Krabbescheerhof 1, het plaatsen van een raamkozijn in een zijgevel

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Sierteelstraat, AMR03 B 9662, het bouwen van een bedrijfshal met kantoor (Sering)

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Van Cleeffkade 2 en Gedempte Sloot 30 t/m 40 (even), het verbouwen en uitbreiden van de bestaande winkelruimte tot zeven appartementen. De vergunning is van rechtswege verleend. Toelichting: als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te weten HZ_WABO-2021-3472.
– Helling 50, het slopen van een woning in gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen
– Algemene Gehandicaptenparkeerplaats – Ophelialaan, ter hoogte van kruising met Primulastraat
– Instellen parkeerverbodzone Kudelstaartseweg – Gedeelte tussen Bachlaan en bocht bij Fort Kudelstaart
– Instellen voorrangsregeling fietsstraat Wissel en aanwijzen verplicht fietspad Spoorlijnpad en Bielzenpad
– Instellen verplicht fietspad – ventweg Burgemeester Hoffscholteweg, noordelijk gedeelte tot Stommeerkade

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Braziliëlaan 8 (Z2024-00000778) GSNL Navratri 2024 op 5 oktober 2024, ontvangen 6 maart 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Dorpsstraat 15 (Z2023-00002018) Restaurant Wapen van Aalsmeer B.V., verleend 7 maart 2024
 • Kudelstaartseweg 64C (Z2023-00002977) Zeilschool Aalsmeer, verleend 12 maart 2024

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Kudelstaartseweg 64C (Z2023-00002978) Zeilschool Aalsmeer, verleend 12 maart 2024

TER INZAGE:
– t/m 29 maart 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291a te Aalsmeer met de daarbij behorende stukken (hz_wabo-2022-4672) (oude dossiernummer was: Z22-092807 )

– t/m 18 april 2024: (ter inzage via het Omgevingsloket) TAM VOORBEREIDINGSBESLUIT BODEM (Z23-085923) met de bijbehorende verbeelding (met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01)
– t/m 25 april 2024: vastgestelde wijzigingsplan “Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” (IDN: NL.IMRO.0358.02Z-VG01) met bijbehorende stukken

 

 

 

 

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

 

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer

Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur

Woensdag                08.30 – 19.30 uur

vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid

ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur

vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon

Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak

Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

 Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

 

AFVAL

Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur

zaterdag:                            09.00-16.00 uur

Meer informatie: www.meerlanden.nl

 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

 

WIJKINFORMATIE

Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

 

DE BOUWAPP

Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.


AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.


INSPREKEN IN DE COMMISSIE

Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.


BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN

De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.


BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

 

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Bajkowska D. 06-03-1968 08-03-2024
  Hamer M.J. 17-10-1967 08-03-2024
  Jurkiewicz M.G. 08-12-1997 08-03-2024
  Kotliarevska M. 27-03-1990 08-03-2024
  Maj M. 09-06-1972 08-03-2024
  Maślej P. 26-09-1991 08-03-2024
  Marinov I.Y. 29-04-1993 08-03-2024
  Mykhailyk O. 14-07-1973 08-03-2024
  Perez Sanchez F.J. 30-10-2001 08-03-2024
  Piłatowska E.B. 23-08-1970 08-03-2024
  Pliszczyński G.A. 21-10-1980 08-03-2024
  Sanchez Varela P. 25-03-2001 08-03-2024
  Semenovych O. 28-10-1976 08-03-2024
  Sluchak L.A. 26-05-2022 08-03-2024
  Szemberg R.J. 01-03-1983 08-03-2024
  Szulc T. 25-09-1970 08-03-2024

 

BEZWAAR INDIENEN

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.

U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

 

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.

Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Arotile E.O. 17-11-1977 08-03-2024
  Blijleven B. 11-03-1997 08-03-2024
  Chruściel A.J. 17-06-1994 08-03-2024
  Gels R. 02-04-1979 08-03-2024
  Hatıpoğlu M. 19-11-1987 08-03-2024
  Immerzeel K. 29-12-1989 08-03-2024
  Lin C.H. 09-04-1988 08-03-2024
  Lytvynova D.A. 12-08-2007 08-03-2024
  Maliarchuk Y. 22-06-1976 08-03-2024
  Oszoli F. 03-04-1996 07-03-2024
  Piszton A. 12-10-1988 07-03-2024
  Post C.M. 12-02-1956 08-03-2024
  Sandaal J.C.O. 15-05-1976 08-03-2024
  Tentua L. 09-10-1963 08-03-2024
  Tokovicz E. 13-05-1984 07-03-2024
  Verhaar M.C.A. 18-05-2013 08-03-2024
  Verhaar G.L.E. 30-08-2014 08-03-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin