Officiële mededelingen 14 juli 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 28 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden. Als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING PERSOONSLIJST
  Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.

Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Brożyna P.K. 28-01-2002 07-07-2022
  Kokot P.J. 14-05-1983 07-07-2022
  Kuczyński M. 02-09-2000 07-07-2022
  Kulik M. 29-06-2000 07-07-2022
  Pietrasik Z. 07-01-2002 07-07-2022
  Wnęk P.J. 05-08-1982 04-07-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING STOMMEERKADE AALSMEER (Z21-075784)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ een omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van een appartementengebouw met 17 wooneenheden geschikt voor starters aan de Stommeerkade te Aalsmeer. De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken wordt ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken eveneens bekend dat het college heeft besloten hogere grenswaarden geluid vast te stellen in verband met het voornoemde besluit omgevingsvergunning en dat het besluit hogere grenswaarden geluid ter inzage wordt gelegd.

Ter inzage
Met ingang van 15 juli 2022 ligt de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB07xS-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 15 juli 2022 tot en met 25 augustus 2022. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING HORNWEG 242A TE AALSMEER (Z20-089013)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ een omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Hornweg 242A te Aalsmeer. De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken wordt ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken eveneens bekend dat het college heeft besloten hogere grenswaarden geluid vast te stellen in verband met het voornoemde besluit omgevingsvergunning en dat het besluit hogere grenswaarden geluid ter inzage wordt gelegd.

Ter inzage
Met ingang van 15 juli 2022 ligt de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB02xU-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 15 juli 2022 tot en met 25 augustus 2022. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Zijdstraat 43a, 1431 EA, (Z22-053103), het transformeren van het bestaande pand in winkel en appartementen en het bouwen
van appartementen aan de achterzijde

– Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-053082), het bouwen van een bedrijfsloods van 2 verdiepingen

– Dreef nabij nr. 1A en Wilgenlaan nabij nr. 13 en Kudelstaartseweg nabij nr. 100, (Z22-052144), het kappen van 2 bomen met
verhoogd risico op stambreuk en 3 zieke iepen

– Machineweg 33, 1432 EL, (Z22-052015), het plaatsen van een afzuigpijp op het dak

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Copierstraat 36, 1433 NT, (Z22-044711), het maken van een aanbouw aan de zij- en achtergevel van de woning. Verzonden:
08 juli 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 395 A (voorheen Uiterweg 395, Sectie H, nr. 2182, 2423, 2426 en 3412), 1431 AL, (Z22-016333), het verplaatsen van
de bestaande kassen en het bouwen van drie bedrijfsgebouwen. Verzonden: 08 juli 2022

– Van Cleeffkade 5b en 5c (voorheen van Cleeffkade 5), 1431 BA, (Z22-032040), het voormalige restaurant op de begane grond
ombouwen tot twee studio’s. Verzonden: 08 juli 2022

– Uiterweg 255 (voorheen Uiterweg 253 en 255), 1431 AG, (Z22-037879), het realiseren van een constructieve doorbraak tussen
twee villa’s (legalisatie). Verzonden: 08 juli 2022

– Sportlaan 22, 1431 HZ, (Z22-038763), het plaatsen van 1 dakkapel over 2 woningen aan de voorzijde samen met huisnr. 24.
Verzonden: 07 juli 2022

– Sportlaan 24, 1431 HZ, (Z22-038774), het plaatsen van 1 dakkapel over 2 woningen aan de voorzijde samen met huisnr. 22.
Verzonden: 07 juli 2022

– Herenweg 60, 1433 HB, (Z22-029435), het aanleggen van een in- en uitrit en toegangsweg op het perceel. Verzonden:
08 juli 2022

– Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z22-022858), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 05 juli 2022

– Stommeerweg 72 ws17, 1431 EX, (Z22-046547), het vervangen van de bestaande recreatieark. Verzonden: 05 juli 2022

– Uiterweg 363 ws3, 1431 AK, (Z22-028034), het vervangen van de recreatieark. Verzonden: 05 juli 2022

– Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-041426), het aanbrengen van verlichte bedrijfsreclame op de voor- en zijgevel. Verzonden: 04 juli
2022

– Dorpsstraat 20, 1431 CD, (Z22-034403), het kappen van een boom (Fagus Sylvatica) op het achtererf van de woning.
Verzonden: 04 juli 2022

– Archimedeslaan 30, 1433 MG, (Z22-036762), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het isoleren en uitbreiden van
de woning aan de achterzijde. Verzonden: 04 juli 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Kudelstaartseweg 96 (Z22-034218) VSRP platbodem reunie, van 22 juli 2022 t/m 25 juli 2022 , verzonden 7 juli 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Bilderdammerweg 123 (Z22-050801) Verlichtingstijden aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudelstaart op 23 juli
  2022, melding akkoord 6 juli 2022
 • Bilderdammerweg 123 (Z22-050802) Verlichtingstijden aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudelstaart op 24 juli
  2022, melding akkoord 6 juli 2022
 • Bilderdammerweg 123 (Z22-050803) Verlichtingstijden aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudelstaart op 25 juli
  2022, melding akkoord 7 juli 2022
 • Bilderdammerweg 123 (Z22-050806) Verlichtingstijden aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudelstaart op 26 juli
  2022, melding akkoord 7 juli 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend:

 • in het kader van elektriciteit kabelaanleg 16 en 17 juli 2022, op het perceel ter hoogte van Oosteinderweg 32 (Z22-043729), verzonden d.d. 7 juli 2022

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:
t/m 4 augustus 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken

t/m 11 augustus 2022: Omgevingsvergunning 1e fase reconstructie Machineweg met bijbehorende stukken (Z21-025925)

t/m 26 augustus 2022: verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw met 17 wooneenheden geschikt voor starters aan de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer 2021’ en het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken

t/m 26 augustus 2022: de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbehorende stukken voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Hornweg 242A te Aalsmeer.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin