Officiële mededelingen 14 december

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week  50 2023

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN RAADHUIS
1e en 2e kerstdag Het raadhuis is 25 en 26 december (Kerst) gesloten.
1 januari 2024 Op maandag 1 januari is het raadhuis gesloten.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 21 DECEMBER 2023, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.

RAAD
Raadzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt een In Memoriam plaats voor
oud-raadslid, mevrouw T.J. de Jong
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 2, 9 en 16 november 2023

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Actieve informatie uit het college

6.     Mededelingen vanuit de fracties

AKKOORDSTUKKEN
20.05 R-2 Vaststellen belastingverordeningen 2024
R-3 Controleverordening gemeente Aalsmeer 2023
R-4 Controleprotocol 2023 inclusief normenkader
R-5 Vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland
R-6 Vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg Amstelland
R-7 Het beleidsneutraal bijwerken van diverse verordeningen gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet
R-8 Vaststelling 1e herziening Exploitatieplan Polderzoom fase 2
R-9 Rekenkameronderzoek Inkoop en Aanbesteding
R-10 Wijziging nota bodembeheer Amstelland en Meerlanden 2019
R-11 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Aalsmeer
R-12 Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2023.
R-13 Vaststellen Nota Verbonden Partijen 2023
R-14 Vaststellen bestemmingsplan Zijdstraat
R-15 Nota ‘Omzien naar elkaar, verbinden en versterken, Strategienota Sociaal

Domein 2024-2027’

BESPREEKSTUKKEN
20.15 R-16 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
20.30 R-17 Motie Vreemd aan de orde van de dag
20.45 R-18 Vragenkwartier
Besloten deel raadsvergadering
21.00 R-19 De gemeenteraad vergadert in beslotenheid
Vervolg openbaar deel raadsvergadering
n.n.b. R-20 Fort Kudelstaart
                                         SLUITING

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten. Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “VEEG- EN HERSTELPLAN AALSMEER 2024” (IDN: NL.IMRO.0358.BP01-OW01)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp bestemmingsplan “Veeg- en Herstelplan Aalsmeer 2024” met bijbehorende stukken (IDN: NL.IMRO.0358.BP01-OW01). Middels dit bestemmingsplan worden enkele onjuistheden in de onderliggende bestemmingsplannen hersteld.

TER INZAGE
Met ingang van 15 december 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan “Veeg- en Herstelplan Aalsmeer 2024” met bijbehorende stukken gedurende 6 weken op volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BP01-OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt
  via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak
  te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien. 

ZIENSWIJZE
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze over de inhoud van de stukken naar voren brengen. U kunt uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van ‘zienswijze Veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024’. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

TAM VOORBEREIDINGSBESLUIT STAALSLAKKEN EN GRONDSTABILISATIE (Z23-085921)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.14 Omgevingswet bekend dat het college in zijn vergadering van 12 december 2023 heeft besloten, op grond van het Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Aalsmeer, dat een nieuw omgevingsplan wordt voorbereid waarbij het nieuwe TAM voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB01-VG01 beschikbaar wordt gesteld op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

DOELSTELLING
Onder de Omgevingswet is het toepassen van IBC-bouwstoffen (behoudens een overgangsperiode van 6 maanden) niet meer toegestaan. Er zijn echter meer bouwstoffen met mogelijke milieu- en gezondheidsgevolgen bij onjuiste toepassing. De toepassing van bouwstoffen met een hoge pH-waarde (lage zuurgraad) zoals staalslakken en grondstabilisatie is landelijk onvoldoende gereguleerd. Bij staalslakken en grondstabilisatie gaat het om zeer grote hoeveelheden. Het huidige wettelijk kader biedt geen mogelijkheid tot een meldplicht vooraf. De Omgevingswet maakt het opleggen van deze meldplicht wel mogelijk. Om deze meldplicht zo snel mogelijk inwerking te laten treden is er gekozen voor een TAM voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit wijzigt het omgevingsplan met voorbeschermingsregels en treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking.

In paragraaf 4.123 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna Bal) zijn diverse regels opgenomen over het toepassen van bouwstoffen. Deze paragraaf van het Bal is ook van toepassing op het toepassen van staalslakken en grondstabilisatie. Onjuiste toepassing van staalslakken of grondstabilisatie kan schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Een meldingsplicht voor het toepassen van staalslakken of grondstabilisatie ontbreekt echter in het Bal. Om te voorkomen dat ongewenste nadelige effecten pas na toepassing van staalslakken of grondstabilisatie naar voren komen, is het nodig om hiervoor in het omgevingsplan een voorafgaande meldplicht op te nemen in aanvulling op de algemene regels in het Bal voor het toepassen van bouwstoffen. Het is dan verboden om zonder tijdige melding staalslakken en grondstabilisatie toe te passen. Op deze manier is het bevoegd gezag in de gelegenheid om vooraf te toetsen of aan de toepassingsvoorwaarden en aan de zorgplicht wordt voldaan en de gevolgen voor het milieu en de gezondheid te beoordelen. Om ervoor te zorgen dat deze meldplicht per 1-1-2024 gaat gelden is het noodzakelijk om een TAM voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie vast te stellen. Dit besluit moet dan nog in 2023 plaatsvinden, zodat de inwerkingtreding op 1-1-2024 mogelijk is.

INWERKINGTREDING
Het voorbereidingsbesluit met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB01-VG01 treedt in werking vanaf 1 januari 2024 en heeft een werkingsduur van 1,5 jaar.

GEBIED VOORBEREIDINGSBESLUIT
Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Aalsmeer, zoals aangeduid op de verbeelding met kenmerk NL.IMRO.0358.TAMVB01-VG01. Deze verbeelding is met het voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.

TER INZAGE
Het TAM voorbereidingsbesluit met de bijbehorende verbeelding liggen met ingang van 1 januari 2024 tot en met 11 februari 2024 (6 weken) op de volgende wijzen ter inzage:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen TAM voorbereidingsbesluit op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.TAMVB01-VG01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. TAM voorbereidingsbesluiten zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het TAM voorbereidingsbesluit inzien.

RECHTSBESCHERMING
Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

TAM VOORBEREIDINGSBESLUIT BODEM (Z23-085923)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.14 Omgevingswet bekend dat het college in zijn vergadering van 12 december 2023 heeft besloten, op grond van het Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Aalsmeer, dat een nieuw omgevingsplan wordt voorbereid waarbij het nieuwe TAM voorbereidingsbesluit bodem met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01 beschikbaar wordt gesteld op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

DOELSTELLING
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet treden bodemregels in werking. De bodemregels bestaan uit generieke regels uit het Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) die direct in werking treden. Andere regels volgen uit het Omgevingsplan, zoals die voor bouwen op verontreinigde grond. De gemeente heeft per 1-1-2024 nog geen Omgevingsplan vastgesteld. Dit is door het Rijk voorzien en het beleidstekort wordt tijdelijk ingevuld met de “Bruidsschat”, zoals opgenomen in het invoeringsbesluit Omgevingswet. De regels uit de Bruidsschat maken onderdeel uit van het tijdelijk omgevingsplan per 1-1-24. Maar de bodemregelgeving in de bruidsschat en het Bal, komt niet geheel overeen met de huidige regionale invulling/ toepassing van bodemregels in de regio. Om de bestaande praktijk bij inwerkingtreding van de Omgevingswet te kunnen voortzetten (zo beleidsneutraal mogelijk, maar wel passend binnen de verbeterdoelen van de Omgevingswet) moeten er zo snel mogelijk aanvullende bodemregels inwerking treden. De snelste manier is dan het nemen van een TAM voorbereidingsbesluit, waarmee vooruitlopend op een reguliere wijziging van het tijdelijke omgevingsplan alvast aanvullende eisen aan activiteiten kunnen worden gesteld. Het TAM voorbereidingsbesluit bodem zorgt er dus voor dat alle bodemregels zoals beschreven en nader ingevuld in het op 31 oktober 2023 vastgestelde beleidskader bodem ook daadwerkelijk van kracht worden per 1 januari 2024.

INWERKINGTREDING
Het voorbereidingsbesluit met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01 treedt in werking vanaf 1 januari 2024 en heeft een werkingsduur van 1,5 jaar.

GEBIED VOORBEREIDINGSBESLUIT
Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Aalsmeer, zoals aangeduid op de verbeelding met kenmerk NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01. Deze verbeelding is met het voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.

TER INZAGE
Het TAM voorbereidingsbesluit met de bijbehorende verbeelding liggen met ingang van 1 januari 2024 tot en met 11 februari 2024 (6 weken) op de volgende wijzen ter inzage:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen TAM voorbereidingsbesluit op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. TAM voorbereidingsbesluiten zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het TAM voorbereidingsbesluit inzien.

RECHTSBESCHERMING
Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HORNWEG TUSSEN 293 EN 309’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE (Z23-021697)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 15 december tot en met donderdag 25 januari 2024 het ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg tussen 293 en 309’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied
Het plangebied ligt tussen Hornweg 293 en 309.

Doelstelling
Het bestemmingsplan heeft als doel om 3 woningen mogelijk te maken op het perceel gelegen tussen Hornweg 293 en Hornweg 309.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 15 december tot en met donderdag 25 januari 2024.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan (met ontwerpbesluit hogere grenswaarde als bijlage) op de landelijke
  website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.03J-OW01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Op 3 woningen aan de Hornweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden op de voor- en zijgevels. De maximale hogere grenswaarde van Lden = 63 dB (na aftrek ex. artikel 110g van de Wet geluidhinder) wordt niet overschreden. De voorkeurgrenswaarde wordt op de achtergevel van de woningen niet overschreden, daardoor kan de achtergevel aangemerkt worden als een geluidluwe gevel. Er kan daarom ontheffing verleend worden van de voorkeurgrenswaarde.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg tussen 293 en 309’ en/of onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde Hornweg tussen 293 en 309’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene telefoonnummer 0297-387575.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE AALSMEERDERWEG 339A, AALSMEERDERWEG 339B EN OOSTEINDERWEG 276B (Z23-093348)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat vanaf vrijdag 15 december tot en met donderdag 25 januari 2024 het ontwerpbesluit Aalsmeerderweg 339a, Aalsmeerderweg 339b en Oosteinderweg 276b met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde is noodzakelijk in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan lintwoningen. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 december 6 weken ter inzage en is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en ligt ook fysiek ter inzage op het raadhuis van Aalsmeer en Amstelveen.

Procedure
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 15 december tot en met 25 januari 2024.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Voornoemde ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).

Indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende het ontwerpbesluit hogere grenswaarde  (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde Verzamelplan lintwoningen’. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN “LANDELIJK GEBIED OOST – AALSMEERDERWEG 497” (Z23-100762)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan “Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” in procedure wordt gebracht. Het ontwerp wijzigingsplan (IDN: NL.IMRO.0358.02Z-OW01) wordt, met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken, vanaf 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024, ter inzage gelegd.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN
Het genoemde wijzigingsplan beoogt toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid van artikel 4.6.4 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost op grond waarvan voor de betreffende gronden de huidige bestemming “Agrarisch-Tuinbouw” kan worden gewijzigd in de bestemming “Bedrijf – Verzamelterrein”. Dit is ook de bestemming van de omringende gronden.

Alvorens het wijzigingsplan kan worden vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het wijzigingsplan ter inzage gelegd voor de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

TERINZAGELEGGING
Het ontwerp wijzigingsplan “Landelijk Gebied Oost – Aalsmeerderweg 497”  met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024.
De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecodes:

  NL.IMRO.0358.02Z-OW01

 • via de gemeentelijke website http://ro0358.ropubliceer.nl;
 • in papieren vorm, de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  0297-387575);
 • in papieren vorm, de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 (alleen
  mogelijk op afspraak: 020-5404911).

ZIENSWIJZEN
Gedurende voornoemde termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, betreffende het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer.

Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) De zienswijze dient ten minste te zijn voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Eventueel kan een zienswijze mondeling naar voren worden gebracht, waarvoor via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak kan worden gemaakt.

WABO AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– van Swietenstraat 10, 1433 NL, (Z2023-00003505), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Hoofdweg 192, 1433 XJ, (Z2023-00003481), het bouwen van een bewaarplaats voor agrarische producten

– Visserstraat 6-8, 1431 GJ, (Z2023-00003417), het slopen van een pand op grond van ruimtelijke regels

– Oosteinderweg 232, 1432 BA, (Z2023-00003432), het bouwen van een bijgebouw

– Legmeerdijk naast nr. 318, AMR03 C 4061, 4062 en 4063, 1431 GC, (Z2023-00003433), het plaatsen van een prefab keerwand bij de erfgrens

– Hornweg 177A, 1432 GH, (Z2023-00003428), het plaatsen van een reclamebord aan de achterzijde van het pand

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Chrysantenstraat 29, 1431 BM, (Z2023-00002165), het plaatsen van een afvalcontainer bij de woning. Verzonden:
08 december 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Hadleystraat 1c en 1d en Oosteinderweg 246, (Z2023-00002722), het gebruiken van 3 woningen voor kamergewijze
verhuur (legalisatie). Verzonden: 11 december 2023

– Schweitzerstraat 55, 1433 AG, (Z2023-00003108), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verzonden: 07 december 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Andorraweg 2, 1432 DB, (Z2023-00003339), het plaatsen van twee verlichte gevelreclames aan de buitengevel van het pand. Verzonden: 11 december 2023

– Gaffelstraat 2, 1433 SJ, (Z2023-00003016), het bouwen van een carport met berging en veranda. Verzonden:
11 december 2023

– Lakenblekerstraat 21a-1 t/m 21c-6 (voorheen Lakenblekerstraat, Sectie C, nr. 4307), (Z2023-00001990), het bouwen van drie bedrijfsverzamelgebouwen en het aanleggen van uitwegen. Verzonden: 06 december 2023

– Zijdstraat 55, 1431 EB, (Z2023-00002556), het plaatsen van 116 zonnepanelen op een dakvlak van de kerk
(rijksmonument). Verzonden: 07 december 2023

– Robend 32, 1433 JK, (Z2023-00003217), het vervangen van de kozijnen in de voorgevel door kunststof kozijnen.
Verzonden: 06 december 2023

– Robend 30, 1433 JK, (Z2023-00002894), het veranderen van de kozijnen beide aan voorgevel. Verzonden: 06 december 2023

– Kudelstaartseweg 211, 1433 KG, (Z2023-00000885), het na-isoleren van het dak. Verzonden: 06 december 2023

– Apollostraat 30, 1431 WS, (Z2023-00001989), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 04 december 2023

– Samoaweg 2 en 4, (Z2023-00001484), het bouwen van een dubbel bedrijfspand (warehouse) met erfafscheiding en 4 in- en uitritten. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is de omschrijving, zoals eerder gepubliceerd, gewijzigd. Verzonden: 01 december 2023

– Oosteinderweg 21, 1432 AC, (Z2023-00002627), het verlengen van een dakvlak. Verzonden: 01 december 2023

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 591, 1432 BM, (Z2023-00002064), het kappen van een koningslinde i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Verzonden: 11 december 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

 • Instellen van voetpaden en fietspaden – Recreatieterrein Hornmeer, ter hoogte van heringericht voormalig VVA-terrein

Wet Algemene bepalingen APV en Drank en Horeca-evenementen
meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Start dorpshuis Kudelstaat (Z2023-00003398), Kindercarnavalsoptocht Poelgilderdam op 10 februari 2024; ontvangen 4 december 2023
 • Start dorpshuis Kudelstaat (Z2023-00003399), Carnavalsoptocht Poelgilderdam op 11 februari 2024; ontvangen 4 december 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Café op de Hoek, Kudelstaartseweg 295 (Z2023-00003406), Christmas Dance Party met DJ Kees Markman,
  verleend 4 december 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:

– t/m 28 december 2023: ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ met de bijbehorende stukken

– t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan en  beeldkwaliteitsplan De Hoeksteen (Z23-021697)

– t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z23-055649)

– t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘verzamelplan lintwoningen’ met bijbehorende stukken (Z23-093348)

– t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan “Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365 ws 1 en 365ws2”, ontwerpbesluit hogere grenswaarden woonarken Oosteinderweg 365ws1 en 365ws2” met bijbehorende stukken (Z23-098081)

– t/m 11 januari 2024: vastgestelde herstelbesluit bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’
(planid: NL.IMRO.0358.19-VG02) met bijbehorende stukken

– t/m 11 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024” (IDN: NL.IMRO.0358.PP05-OW01)

– t/m 25 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg tussen 293 en 309’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde met bijbehorende stukken (Z23-021697)

– t/m 25 januari 2024: ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 339a, Aalsmeerderweg 339b en Oosteinderweg 276b met bijbehorende stukken (Z23-093348)

– t/m 25 januari 2024: ontwerpwijzigingsplan “landelijk gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” (Z23-100762) met bijbehorende stukken

– t/m 26 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024” met bijhorende stukken
(IDN: NL.IMRO.0358.BP01-OW01)

– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie(Z23-085921) met
bijbehorende verbeelding

– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit bodem (Z23-085923) met bijbehorende verbeelding

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer
T 0297 – 387575
E info@aalsmeer.nl
W www.aalsmeer.nl 

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het raadhuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 – 540 49 11.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Bido Sanchez M.C.R. 01-12-1980 05-12-2023
  Kolakowski J. 12-07-1980 07-12-2023
  Woźniak P. 23-03-1980 07-12-2023
  van der Bilt L.A. 11-03-1963 05-12-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin