Officiële mededelingen 14 april 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 15 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
 • VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.

Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Marica R. 09-01-1985 08-04-2022
  Neagu E. 13-10-1977 08-04-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING PASEN GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag (2 april) is het raadhuis op afspraak geopend.

PASEN
Maandag 18 april (2e paasdag) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

KONINGSDAG
Op Koningsdag (woensdag 27 april) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE
– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-006828), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen); het stabiliseren van verouderde
steigers in de jachthaven door het aanbrengen van extra palen en jukken en het gedeeltelijk vervangen van de beschoeiingen.
Toelichting: de omschrijving van de aanvraag is aangepast omdat een nieuwe activiteit “artikel 2.1, lid 1 onder b van de Wabo” is
aan de aanvraag toegevoegd, namelijk, het gedeeltelijk vervangen van de beschoeiingen (aanlegvergunning)

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderweg achter nr. 243 (kad.perc. G 5836), (Z22-026363), het realiseren van een trailerhelling in Aalsmeer Oost voor
particulier gebruik en de brandweer

– Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW, (Z22-026259), het plaatsen van een tien meter hoge vlaggenmast aan de noordwestelijke
punt van het perceel

– Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-026258), het vervangen/vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Vlinderweg 68, 1432 MK, (Z22-026053), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

– Pieter van Lisselaan 35, 1431 MM, (Z22-026049), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Copierstraat 46, 1433 NT, (Z22-026044), het verhogen van de bestaande beschoeiing

– Vlasakkerlaan 31, 1431 DJ, (Z22-025332), het plaatsen van een schuurtje aan de zijgevel van de woning

– Rietwijkeroordweg 6B (kad.perc. A 3321), 1432 JE, (Z22-025248), het tijdelijk aanbrengen van stelconplaten op een grasland
naast de oprit van het bedrijventerrein i.v.m. het vervangen van de bestaande houtopslag

– IJsvogelstraat 26, 1431 VS, (Z22-024565), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken: – Schweitzerstraat 28, 1433 AE, (Z22-023544), het plaatsen van een kachelpijp tegen de zijgevel   Verzonden: 11 april 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Christinastraat 15, 1432 HN, (Z22-011848), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning.
Verzonden: 08 april 2022

– Oosteinderweg 409, 1432 BH, (Z21-095072), het maken van een tweelaagse uitbreiding aan de achterzijde van de woning en het
vervangen van de dakpannen en de dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 07 april 2022

– Oosteinderweg 307, 1432 AW, (Z22-008350), het uitbreiden van de woning aan de zijgevel. Verzonden: 07 april 2022

– Willem-Alexanderstraat 33, 1432 HK, (Z22-017142), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
06 april 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Cyclamenstraat 46, 1431 SC, (Z22-004308), het maken van een opbouw op de bestaande aanbouw. Verzonden: 07 april 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– 1e J.C. Mensinglaan 26, 1431 RW, (Z21-088136), het verbouwen van de garage en het plaatsen van een kap tot maximaal
4 meter hoog. Verzonden: 08 april 2022

– Schweitzerstraat 69, 1433 AJ, (Z22-009694), het vervangen/vergroten van de schuur. Verzonden: 07 april 2022

– Thailandlaan 6, 1432 DJ, (Z22-019446), het wijzigen van de entree van het kantoorgebouw. Verzonden: 07 april 2022

– Dreef 5, 1431 WC, (Z22-020868), het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit t.b.v. de herinrichting van het voormalig
voetbalterrein naar recreatiepark. Verzonden: 07 april 2022

– Kerkweg 50, 1432 EJ, (Z22-018225), het vervangen van de erker aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 07 april 2022

– Braziliëlaan 8 traf (voorheen Hornweg nabij 187A, Sectie B, nr. 10576) , (Z22-013552), het plaatsen van een middenspannings-
ruimte voor Green Park Aalsmeer. Verzonden: 04 april 2022

– Dreef nabij nr. 5, (Z22-010775), het bouwen van een damwandconstructie t.b.v. de herinrichting van het voormalige VVA-terrein.
Verzonden: 07 april 2022

– Sportlaan 23, 1431 HW, (Z21-080558), het bouwen van een aanbouw over twee verdiepingen. Verzonden: 06 april 2022

– Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK, (Z18-006075), het oprichten van een berging behorende bij een woonark. Verzonden:
06 april 2022

– Oosteinderweg 236, 1432 BB, (Z21-095102), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur voor maximaal
8 personen en het plaatsen van een extra kozijn in de linkerzijgevel van de woning. Verzonden: 05 april 2022

– Stommeerkade 84 (kad. perc. C 7567), 1431 EL, (Z21-092682), het bouwen van een woning. Toelichting: de omgevings-
vergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 04 april 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl . Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Legmeerdijk 313 (Z22-024609) Dag van de Cooperatie op 16 juni 2022, ontvangen 5 april 2022
 • Praamplein (Z22-025365) Feestweek Aalsmeer van 4 t/m 10 september 2022, ontvangen 6 april 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Legmeerdijk 313 (Z22-024609), Dag van de coöperatie op 16 juni 2022, verzonden 12 april 2022)

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • naast bloemenwinkel t.h.v. Einsteinstraat 85A (Z22-022605) m.b.t. de Promotie gezondheidscheck op 7 april 2022,
  verleend op 5 april 2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Winkelcentrum Kudelstaart (Z22-024960) het plaatsen van een tappunt t.b.v. jaarmarkt met feest op het plein op
  22 juni 2022, ontvangen 6 april 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Kudelstaartseweg 295 (Z22-024743), Dance avond ter ere van Koningsdag op 26 april 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend:
In het kader van sloopwerkzaamheden 23 en 24 april 2022, op het perceel Jumbo Ophelialaan 124 (Z22-016168 ) verzonden d.d.
7 april 2022. Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:
t/m 15 april 2022: De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. de (nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e in Kudelstaart (Z20-061559).

t/m 22 april 2022: ontwerp omgevingsvergunning reconstructie machineweg omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken

t/m 28 april 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ ,  ontwerp exploitatieplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde

t/m 28 april 2022: het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016

t/m 12 mei 2022: Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022 (Z22-009609

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676. De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

 

 

 

 

Lees vorig bericht

Paasconcert met Oekraïens tintje

Lees volgend bericht

Na twee jaar weer NK Beachvolleybal


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *