Officiële mededelingen 13 juli 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 28 2023

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN PARAPLUBESTEMMINGSPLAN DATACENTER AALSMEER (Z23-055649)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 14 juli tot en met donderdag 24 augustus 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

PLANGEBIED
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’ omvat het gehele gemeentelijke grondgebied, met uitzondering van een tweetal percelen aan de Lakenblekerstraat. Daar is  reeds een datacenter gevestigd.

DOELSTELLING
Om de vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Aalsmeer in overstemming te brengen met de Omgevingsverordening, is dit parapluplan opgesteld. Met dit plan wordt juridisch-planologisch gewaarborgd dat het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van een datacenter met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 en een elektrisch aansluitvermogen van meer dan 5 MVA als strijdig gebruik geldt.

PROCEDURE
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 14 juli tot en met donderdag 24 augustus 2023.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.PP04-OW01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

INDIENEN ZIENSWIJZE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

RECTIFICATIE

– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-075521), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het maken van beschoeiing en het
wijzigen van het gebruik ten behoeve van het realiseren van een waterlichaam. Toelichting: door het toevoegen van de
bouwactiviteit voor het maken van beschoeiing en het benoemen van de gebruikswijziging is de nieuwe project-
omschrijving allesomvattend.

– Jac. P. Thijsselaan 57, 1431 KD, (Z2023-00000473), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) tijdelijke ontheffing
voor een periode van 5 jaar ten behoeve van kamerverhuur voor economisch daklozen en het verbouwen tot
6 onzelfstandige woonruimtes. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals
eerder gepubliceerd is niet geheel juist is

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Legmeerdijk 313, (sectie B nrs. 5013, 4432 en 4978 en sectie C nr. 4352), 1431 GB, (Z2023-00001079), het bouwen van een voetgangersbrug

– Bilderdammerweg 16, 32, 64 en 70, 1433 KH, (Z2023-00000966), het kappen van 5 waardevolle bomen t.b.v. de aanleg van een nieuw fietspad

– Andorraweg 1, 1432 DB, (Z2023-00001009), het maken van een extra inrit en plaatsen van een fietsenstalling met  rookruimte

– Aalsmeerderweg 221, 1432 CM, (Z2023-00000996), het kappen van een boom (Salix sepulcralis Chrysocoma)

– Meervalstraat 11, 1431 WE, (Z2023-00000994), het verwijderen van een draagmuur en aanbrengen van een staalconstructie

– Waterhoenstraat, t.h.v. nr. 6, AMR03 C 7772, (Z2023-00000946), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. het renoveren van 12 woningen

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Fortsluishof 1, 2 en 3 en Kudelstaartseweg 88 a, 88 b, 90 en 92, 1433 GM, (Z2023-00000190), het realiseren van kelder,
plaatsen dakkapel en wijzigen kleuren en materialen. Verzonden: 07 juli 2023

– Hornweg 219, 1432 GJ, (Z2023-00000198), het bouwen van een woning. Verzonden: 07 juli 2023

– Kudelstaartseweg 124, 148A en 166, 1433 GL, (Z2023-00000178), het kappen van bomen, waarvan 4 waardevolle, i.v.m.
dijkversterking. Verzonden: 27 juni 2023

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina:

– Linnaeuslaan 32, 1431 JV, (Z2023-00000209), het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde en dakkapel aan de voorzijde. Verzonden: 04 juli 2023

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 466, 1432 BP, (Z2023-00000197), het plaatsen van een brug en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 juli 2023

– Copernicusstraat 24, 1433 MD, (Z2023-00000167), het bouwen van een entreeportaal in de voortuin. Verzonden: 05 juli 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • het evenemententerrein aan de Dreef (Z2023-00000353) Sportkamp Aalsmeer 24 juli tot 28 juli 2023, verzonden 6 juli 2023
 • Rietwijkeroordweg 28A (Z23-046088) Pop up restaurant Parfum Flower Company van 6 t/m 10 november 2023, verzonden 10 juli 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Bilderdammerweg 123 (Z2023-00000976) verlichtingstijden aanpassen in verband met Open toernooi op 24 juli 2023,
  ontvangen 4 juli 2023
 • Bilderdammerweg 123 (Z2023-00000977) verlichtingstijden aanpassen in verband met Open toernooi op 25 juli 2023,
  ontvangen 4 juli 2023
 • Bilderdammerweg 123 (Z2023-00000978) verlichtingstijden aanpassen in verband met Open toernooi op 26 juli 2023,
  ontvangen 4 juli 2023
 • Bilderdammerweg 123 (Z2023-00000979) verlichtingstijden aanpassen in verband met Open toernooi op 27 juli 2023,
  ontvangen 4 juli 2023
 • Bilderdammerweg 123 (Z2023-00000980) verlichtingstijden aanpassen in verband met Open toernooi op 28 juli 2023,
  ontvangen 4 juli 2023
 • Kudelstaartseweg 20 (Z2023-00000756) BBQ seizoensafsluiting WSCA op 26 augustus 2023, ontvangen 22 juni 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:

 • t/m 20 juli 2023: het ontwerpbestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan’ en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘De Hoeksteen’ met bijbehorende stukken
 • t/m 20 juli 2023: aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Mr. Jac. Takkade 40 (Z22-044030)
 • t/m 3 augustus 2023, het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ (IDN : NL.IMRO.0358.07K-OW02) met de bijbehorende stukken zoals een ontwerp beeldkwaliteitskader en een ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift en een ontwerp exploitatieplan
 • t/m 18 augustus 2023, ontwerp-omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken) voet- en fietspad Bilderdammerweg (HZ_WABO-2022-2408)
 • t/m 24 augustus 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’ met bijbehorende stukken (Z23-055649
  ==========================================================

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

  Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
  Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

  Openingstijden raadhuis           
  ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
  Woensdag                08.30 – 19.30 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
  Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

  Telefonische bereikbaarheid
  ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

  Calamiteitentelefoon
  Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

  Plan uw afspraak
  Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

  Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

                                                                                                                                    AFVAL
  Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

  SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
  Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

  WIJKINFORMATIE
  Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

  AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

  INSPREKEN IN DE COMMISSIE
  Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

  WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
  De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

  * Bezwaar
  Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

  ** Beroep
  De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

  Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

  *** Zienswijze
  Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

  BEKENDMAKINGEN
  Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin