Officiële mededelingen 13 januari 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 2 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
  VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Jędrzejewska B. 19-05-1981 05-01-2022
  Karbowski L.J. 16-02-1983 04-01-2022
  Reneke L. 08-10-1973 04-01-2022
  van Rooijen M.R. 23-03-1975 04-01-2022
  van Rooijen S.F. 22-01-2006 04-01-2022
  van Rooijen S.C.N. 11-06-2007 04-01-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERWIJDERING UIT LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG (Z22-001929)
Op grond van art. 8 Besluit registers kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang maken wij bekend dat de kinderopvangvoorzieningen ‘KindKoers B.V.’ op het adres Meervalstraat 27A, 1431 WE in Aalsmeer met het kinderdagverblijf (registratienummer 215489469) en de buitenschoolse opvang (registratienummer 298544921) met ingang van 7 januari 2022 uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn verwijderd in verband met het beëindigen van de exploitatie. Procedure: Bezwaar, van 7 januari 2022 t/m 18 februari 2022.

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘UITERWEG-PLASOEVERS 2021’ (Z19-006733)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 14 januari tot en met 24 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ met de bijbehorende stukken ter inzage ligt. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft het bestemmingsplan op 2 december 2021 gewijzigd vastgesteld. Het plangebied van dit plan beslaat de gronden aan weerszijde van de Uiterweg, de Westeinderplas inclusief de eilanden en de oevers van de Westeinderplas langs de Stommeerweg, Kudelstaartseweg en Herenweg. Uitgezonderd zijn de gebieden van de ontwikkelingslocaties Fort Kudelstaart, Nieuw-Calslagen (Jan Lunenburg Oever), Royal Terra Nova (percelen achter Uiterweg 222), Marinapark Aalsmeer (percelen achter Uiterweg 116a) en Uiterweg 223-225 en de gronden van het Waterfront (tussen Stommeerweg 120 en Kudelstaartseweg 30). Het bestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ en een beperkt aantal nog geldende delen van ‘Uiterweg 1985’. Het geeft een actueel beheerkader voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is conserverend van aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan hierin een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangebracht. Voor de precieze inhoud van de wijzigingen en amendementen wordt verwezen naar het vaststellingsbesluit en de daarbij horende ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen & Staat van Wijzigingen’.

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 14 januari tot en met 24 februari 2022. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

Digitaal
U kunt de digitale (rechtsgeldige) versie van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2021” raadplegen op:

 • de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode NL.IMRO.0358.19-VG01;
 • en op de gemeentelijke viewer onder: http://0358.ropubliceer.nl

Papier
Het papieren bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoever 2021” met behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:

 • de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1;
 • de balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

Voor een fysiek bezoek aan een van beide locaties wordt in verband met de geldende coronamaatregelen verzocht hiervoor vóóraf telefonisch een afspraak te maken.

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen is mogelijk van 15 januari 2022 t/m 25 februari 2022. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden en eenieder die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z22-002608), het plaatsen van een zeecontainer op een parkeerplaats voor de woning tot
28 februari 2022

– Oosteinderweg 523 (kad. perc. A 3010), 1432 BK, (Z22-001939), het uitbreiden van de bestaande in- en uitrit

– Azaleastraat 18 en 19, 1431 SJ, (Z22-001243), het plaatsen van twee dakopbouwen

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 174, 1432 AR, (Z21-080378), het kappen (2) en snoeien (2) van drie rode beuken en een kastanjeboom naast de
woning. Verzonden: 04 januari 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Aalsmeerderweg 390, 1432 EG, (Z21-065157), het bouwen van een erker aan de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan
de zijgevel. Verzonden: 10 januari 2022

– Corellihof 2-16 en 7-33, Vivaldihof 2-18 en 7-33, Tartinihof 2-18 en 7-33, Locatellihof 2-18 en 7-33, (Z21-082458), het omkleuren
van draaiende delen en kozijnpanelen aan de voorgevel van de woningen. Verzonden: 06 januari 2022

– Beethovenlaan, naast Jupiterstraat 1, (Z21-081755), het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats nabij de woning
van 17 december 2021 tot en met 29 januari 2022. Verzonden: 06 januari 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • tegenover Stommeerweg 97 op het ijs van de Westeinderplassen (Z22-001643) Koek-en-zopie van 1 november 2022
  tot 15 maart 2027, ontvangen 5 januari 2022

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Zijdstraat 47 (Z21-084666) Meat This, verzonden 11 januari 2022

TER INZAGE:
t/m 14 januari 2022: vastgesteld parapubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer met de bijbehorende stukken (Z21-020283)
t/m 27 januari 2022: ontwerpwijzigingsplan met de bijbehorende stukken van‘NIEUW-OOSTEINDE, Oranjestraat naast 3’
t/m 27 januari 2022: het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpexploitatieplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het concept beeldkwaliteitplan “Kudelstaart- Westeinderhage” met bijbehorende stukken.
t/m 3 februari 2022: herstelbesluit bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’ met de daarop betrekking hebbende stukken
t/m 10 februari 2022: verlening omgevingsvergunning Dorpsstraat naast 135 Aalsmeer (z21-042638) met de daarbij behorende stukken
t/m 24 februari 2022: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ (z19-006733) met de bijbehorende stukken

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Supermarkt Hoofdweg Zuid zo goed als zeker van de baan

Lees volgend bericht

Centrumwinkeliers maken statement: ‘Het kan zo niet langer’


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *