Officiële mededelingen 12 januari 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 2 2023

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. =]]]]]]]][U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout. maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op AalsmeerVandaag plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

GEMEENTE AALSMEER IN 2023 OP VRIJDAGEN BEREIKBAAR TOT 12.30 UUR
Vanaf vrijdag 6 januari 2023 is de gemeente Aalsmeer op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur bereikbaar. Van maandag tot en met donderdag blijft de gemeente bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Voor het antwoord op uw vraag of het online regelen van zaken kunt u terecht op www.aalsmeer.nl.
Komt u liever persoonlijk langs? Maak dan eerst een afspraak. Dat kan online of telefonisch via
(0297) 38 75 75. Wilt u doorgeven dat iets in de openbare ruimte gemaakt of opgeruimd moet worden? Een melding openbare ruimte maakt u online via www.aalsmeer.nl/fixi of in de Fixi-app. Voor een spoedmelding kunt u bellen naar (0297) 38 75 75 (keuze 1). U kunt 24 uur per dag een spoedmelding doorgeven.

AGENDA VOOR DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DINSDAG 17 JANUARI 2023, 20.00 UUR

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’
20.35 5. Second opinion verkeersonderzoek ontsluiting Westeinderhage
21.35 6. Luchtvaartzaken

 

22.35 7. Vragenkwartier
22.50 8. Sluiting

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN GELUID DORPSSTRAAT 133 AALSMEER (Z22-030843)
De eigenaar van Dorpsstraat 133 heeft een bouwplan ingediend voor 1 woning. De nieuwe woning zal via een bestaande brug van de bestaande woning Dorpsstraat 135 gebruik maken. Het bouwplan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting zal worden overschreden vanwege het gezoneerde industrieterrein de Scheepswerf. Vanwege de grote afstand is het niet mogelijk of wenselijk om bron- en overdrachtsmaatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Er is daarom een besluit hogere grenswaarden noodzakelijk.

Ter inzage
Met ingang van 13 januari 2023 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB16xD -OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak
  te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Er dient hiervoor eerst
  een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning  (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Dorpsstraat 133, Z22-030843”.

Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Dorpsstraat 133, Z22-030843” of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl.

Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE
Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-075521), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het realiseren van een waterlichaam en het aanleggen van een damwand.  Toelichting: Uit de meest recente stukken is gebleken dat de aanvraag alleen het realiseren van een waterlichaam en het aanleggen van een damwand betreft. De in de projectomschrijving vervallen onderdelen (het aanleggen van een steiger en het bouwen van een boothuis) zijn al in een eerdere vergunningsaanvraag vergund.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Uiterweg 417 ws12, 1431 AM, (Z23-002732), het wijzigen van de gevelindeling en deels vergroten van de opbouw
– Bilderdammerweg naast 120A (Sectie D, nr. 5194), (Z23-001899), het plaatsen van een gasreduceerstation en het aanleggen van een in- en uitrit.
– Karekietstraat 6, 1431 WP, (Z23-001679), het plaatsen van een container op een parkeerplaats voor de woning tot 10 april 2023

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:
– Uiterweg 186 ws, 1431 AT, (Z22-093549), het bouwen van een mantelzorgwoning. Verzonden: 06 januari 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-Rietwijkeroordweg 45 kwek, 1432 JG, (Z22-090644), het vervangen van de huidige kasconstructie door een nieuw te bouwen bedrijfshal en het aanleggen van een laaddock. Verzonden: 09 januari 2023.
-Oranjestraat naast nr. 3 (sectie B, nr. 6924), (Z22-075480), het bouwen van een woning .Verzonden: 09 januari 2023.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Clauslaan 9, 1432 JL, (Z22-087706), het aanleggen van een in- en uitrit t.b.v. een tweede parkeerplaats in de voortuin. Verzonden: 06 januari 2023
– Madame Curiestraat 27, 1433 AA, (Z22-085155), het vervangen van de beukenhaag door een open schutting met hederabeplanting. Verzonden: 06 januari 2023
– Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z22-075095), het bouwen van een hobbyruimte aan de zijkant van de woning (legalisatie). Verzonden: 06 januari 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Stommeerkade 87 (voorheen Project Parkmeer kavel 8 (Sectie C, nr. 7582), (Z22-070184), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 04 januari 2023
– Schweitzerstraat 8, 1433 AC, (Z22-092795), het plaatsen van een bouwafvalcontainer vanaf 7 april tot en met 14 april 2023. Verzonden: 04 januari 2023

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ
 *Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.
– Legmeerdijk nabij 326 traf (Sectie G, nr. 5509, 5510 en 7734), (Z22-061737), het verbreden van de bestaande in- en afrit naar het toekomstige mobiliteitsplein Avia Marees.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd: ter hoogte van Chrysantenstraat 43 (Z23-001872) Koningsdag 2023, het plaatsen van drie tappunten, ontvangen 4 januari 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

TER INZAGE: t/m 23 februari 2023: ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Dorpsstraat 133 Aalsmeer (z22-030843).

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin