Officiële mededelingen 11 november 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 45 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
de Grave P.C.G. 24-05-1988 01-11-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
Aydin T. 31-12-1985 02-11-2022
Crăciunescu G.R. 22-06-2000 02-11-2022
Popek D.J. 31-10-1994 02-11-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE op dinsdag 15 NOVEMBER 2022, 20.00 uur BEELDVORMEND

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte,

de heer D.G. van der Zwaag

20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Presentatie Kerkenvisie
20.35 5. Presentatie Woningbouwprogramma Oosteindedriehoek
21.05 6. Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022
21.35 7. Verordening nadeelcompensatie
22.05 8. Actualisering regelgeving gelet op de inwerkingtreding Omgevingswet
22.25 9. Paraplubestemmingsplan CO2 transportleiding ‘De Kwakel’ te Aalsmeer
22.55 10. Regionale samenwerking
23.05 11. Sluiting

===================================================================================================

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 17 NOVEMBER 2022, 20.00 uur BEELDVORMEND

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Toelichting op de stand van zaken door Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV)
20.35 5. Presentatie over de rapportage van Sensornet naar geluidsmetingen vliegverkeer in de gemeente
21.05 6. Presentatie uitkomsten rekenkameronderzoek Verbonden Partijen
21.35 7. Presentatie procesnotitie Strategienota Sociaal Domein
22.05 8. Gewijzigde begroting Amstelland-Meerlanden overleg 2023
22.35 9. 2e Bestuursrapportage 2022
23.00   Luchtvaartzaken
23.05   Regionale samenwerking
23.10   Sluiting

SNOEIBOOT VAART 19 NOVEMBER 2022 UIT
De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar zet de gemeente de snoeiboot in. Op zaterdag 19 november 2022 vaart de snoeiboot voor de laatste keer dit jaar weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren.

DE BOOT LIGT WEER OP DE VERTROUWDE LOCATIES:
09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

OVERHANGEND GROEN
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de mogelijkheid om op zaterdag 19 november 2022 hun snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. Hij komt dan zo snel mogelijk weer terug.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer via telefoonnummer (0297) 387575 (vraag naar afdeling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/ boswachter) of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarwegbeheer/ boswachter).

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Uiterweg tussen nr. 9 en 24 (sectie G, nr. 6892), (Z22-087269), het verlengen van een stalen damwand langs de oostzijde van de weg

– Uiterweg 223, 1431 AG, (Z22-086552), het aanleggen van een dam met duiker bestemd als tijdelijke op- en afrit van en naar de bouwplaats van een woning

– Herenweg 66A, 1433 HB, (Z22-086516), het plaatsen van extra steigers bij de jachthaven

– Aalsmeerderweg 459, 1432 ED, (Z22-086400), het bouwen van een garage/berging, het bestaand metselwerk voorzien van stucwerk, het vervangen/vergroten van de dakkapel en het plaatsen van een hekwerk met poort aan de voorzijde

– Aalsmeerderweg 254a, 1432 CW, (Z22-086394), het vervangen/vergroten van de aanbouw aan de achterzijde van de woning

– Uiterweg 93 ws6 (sectie H, nr. 3967), 1431 AC, (Z22-085860), het plaatsen van zonnepanelen

– Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW, (Z22-085777), het plaatsen van een carport met fietsenberging (legalisatie)

– Madame Curiestraat 27, 1433 AA, (Z22-085155), het vervangen van de beukenhaag door een open schutting met hederabeplanting

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Oosteinderweg 583 t/m 589A, 1432 BM, (Z22-072701), het aanleggen van een in- en uitrit naar het Schinkeldijkje.Toelichting: uit de ingediende gegevens blijkt dat de gevraagde uitweg tevens aansluit op de adressen Oosteinderweg 583, 589 en 589A. Verzonden: 07 november 2022

– Meervalstraat (Project De Tuinen van Hornmeer), (Z22-072853), het bouwen van 49 grondgebonden woningen en het aanleggen van parkeerplaatsen (De Tuinen van Hornmeer). Verzonden: 07 november 2022

– Sierteeltstraat (sectie B, nrs. 9945, 9662, 5067, 10174, 7715, 7717, 7719, 6659 en 10545), (Z22-068716), het bouwen van een productstraat tweede fase en bedrijfshallen (Royal FloraHolland doorontwikkeling Oost). Verzonden: 03 november 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Darwinstraat 2, 1433 BV, (Z22-079614), het plaatsen van een bouwcontainer op de openbare weg van 17 november tot en met 31 december 2022. Verzonden: 07 november 2022

– Geerland 52, 1433 JS, (Z22-079012), het wijzigen van het kozijn in de voorgevel door het verlagen van de borstwering en het wijzigen van de latei constructie t.p.v. de bijkeuken. Verzonden: 02 november 2022

– Uiterweg 223, 1431 AG, (Z22-042788), het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw, botenhuis, brug en toegangspoort en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 31 oktober 2022

– Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z22-079648), het vervangen/vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 01 november 2022

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Oosteinderweg 509 (kad. perc. A 3264), 1432 BK, (Z22-046049), het plaatsen van een damwand met leuning (legalisatie). Verzonden: 04 november 2022

– Kastanjelaan 14, 1431 JC, (Z22-050004), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 02 november 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Ad Verschuerenplein, Kudelstaart (Z22-083368) Kerstbomenverkoop van 3 t/m 16 december 2022, verzonden 2 november 2022
 • Parkeerplaats Raadhuisplein (Z22-079888) Kerstbomenverkoop van 1 t/m 24 december 2022; verzonden 7 november 2022
 • Parkeerplaats Poldermeesterplein (Z22-079898) Kerstbomenverkoop van 1 t/m 24 december 2022; verzonden 7 november 2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Zijdstraat en Molenplein (Z22-086107) plaatsen van een tappunt ten behoeve van de Wintermarkt op 17 december 2022, ontvangen 3 november 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Herenweg (Loswal) (Z22-078514) Sinterklaasintocht Kudelstaart op 19 november 2022, verzonden 3 november 2022
 • Hoofdweg 54 (Z22-086297) Kerstbrocante op 26 november 2022, verzonden 7 november 2022
 • Hoofdweg 54 (Z22-086299) Kerstbrocante op 27 november 2022, verzonden 7 november 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend.

 • In het kader van het Frees en asfaltwerkzaamheden op 9 november 2022, op het perceel Oosteinderweg ( Z22-080429 ) verzonden 3 november 2022
 • In het kader van het Frees en asfaltwerkzaamheden van 7 november t/m 23 december 2022, op het perceel Rietwijkeroord- en Noordpolderweg ( Z22-084118) verzonden 3 november 2022

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE: t/m 11 november 2022: verleende omgevingsvergunning inclusief het besluit hogere grenswaarden met daarbij behorende stukken over Verlengde Molenvliegweg Aalsmeer en besluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8, 10 en 14 (Z20-002569)

t/m 8 december 2022: aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik KDV Kindkoers,.Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-066343),
t/m 8 december 2022: aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik kinderopvang Solidoe, Machineweg 12, 1432 ET, (Z22-066111).
t/m 15 december 2022: omgevingsvergunning Andorraweg 2 Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z22-030838)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin