Officiële mededelingen 11 november 2021

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 45 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Burchardt J.J. 06-08-1988 02-11-2021
  Gieżek S.S. 08-03-1973 02-11-2021
  Lu J. 07-06-1981 02-11-2021
  Parada N.A. 28-11-1991 02-11-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Opruimen herfstbladeren
Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor gladheid. De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens twee bladrondes. Deze vinden plaats in de weken van 15 en 22 november 2021 en in de weken van 6 en 13 december 2021. De rondes kunnen langer duren als er veel blad op de straten ligt. Voor urgente meldingen en informatie kunt u contact opnemen met Meerlanden via telefoonnummer (0297) – 381 717.  U kunt ook een melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

SNOEIBOOT VAART 20 NOVEMBER UIT
Op zaterdag 20 november ligt de snoeiboot voor de laatste keer dit jaar op de vertrouwde locaties: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug Eilandeigenaren kunnen hun snoeiafval gratis door de snoeiboot laten afvoeren. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 11 NOVEMBER 2021, IN DE BURGERZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.

 

RAAD
Burgerzaal
TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 R-1. 1.     Opening door de plaatsvervangend voorzitter, de heer R.P. Fransen

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Bekrachtigen geheimhouding

    BEHANDELSTUK
20.10 R-2 Programmabegroting 2022
    SLUITING

===================================================================================================
AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE OP DINSDAG 16 NOVEMBER 2021, 20.00 UUR IN DE RAADZAAL

 

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte en Economie,

mevrouw N. Hauet

20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Vaststellen startnotitie Hoofdweg-Zuid
20.45 5. Herstelbesluit Bestemmingsplan Fort Kudelstaart
21.15 6. Vaststellen paraplubestemmingsplan kamerverhuurbedrijven Aalsmeer
21.45 7. Vaststellen Bomenplan Aalsmeer 2021
22.25 8. Vaststellen Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers
23.05   Vragenkwartier
23.25   Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG
18 NOVEMBER 2021, 20.00 UUR IN DE RAADZAAL

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
20.45 5. Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2021
21.15 6. Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)
21.30 7. Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2022
22.00 8. Indicatoren Sociaal Domein
22.30 9. Plan van aanpak Aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp
23.00   Regionale samenwerking
23.05   Vragenkwartier
23.15   Sluiting

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING AALSMEERDERWEG 333 AALSMEER (Z20-063772)
Het aannemingsbedrijf aan de Aalsmeerderweg 333 in Aalsmeer is zodanig gegroeid dat de huidige kantoorruimte te klein is geworden. Het bedrijf heeft daarom een vergroting aan van het bestaande kantoor aangevraagd. Het huidige kantoor is een bedrijf aan huis van de voormalige bedrijfswoning. De gevraagde vergroting van het kantoor past niet binnen de regels behorende bij een bedrijf aan huis. De vergroting van het kantoor kan worden toegestaan via een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 12 november 2021 ligt de verleende omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB02xT-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het
  kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. In verband met
  maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via
  telelefoonnummer:  020-5404911.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 12 november 2021 tot en met 23 december 2021. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING DORPSSTRAAT NAAST 135 AALSMEER (Z21-042638)
Op het perceel Dorpsstraat naast 135 staan 2 schuren en een kas. De eigenaar heeft een bouwplan ingediend voor
1 woning waarbij 1 schuur, de kas en een gedeelte van de 2e schuur gesloopt worden. De nieuwe woning zal via een bestaande brug van de bestaande woning Dorpsstraat 135 gebruik maken. Het bouwplan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 12 november 2021 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB16xB -OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het
  kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. In verband met
  maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via telefoon
  020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Dorpsstraat naast 135, Z21-042638”.

Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Jac. P. Thijsselaan 39, 1431 KD, (Z21-081200), het kappen van een Cipres

– Oosteinderweg 224, 1432 BA, (Z21-081161), het doorbreken van de draagmuur tussen keuken en woonkamer

– Kudelstaartseweg 75, 1433 GB, (Z21-081052), het vervangen van de bestaande natuurlijke erfafscheiding rondom het erf door
Kokowall en tuinschermen (buitenzijde hedera/klimop begroeiing) en het plaatsen van een overkapping in de hoek

– Sportlaan 23, 1431 HW, (Z21-080558), het maken van een aanbouw over twee verdiepingen

– Kudelstaartseweg 240, 1433 GR, (Z21-080554), het aanleggen van een dakterras op het dak van de bestaande aanbouw

– Karekietstraat 2, 1431 WP, (Z21-080542), het legaliseren van een reeds geplaatste schuur op het voorerf

– Stommeerweg t.h.v. Waterfront (kad.perc. H1964), (Z21-080422), het plaatsen van 15 displays in het kader van een tijdelijke
expositie van 1 januari tot en met 1 februari 2022 over huiselijk geweld

– Oosteinderweg 174, 1432 AR, (Z21-080378), het kappen (2) en snoeien (2) van drie rode beuken en een kastanjeboom naast de
woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Linnaeuslaan 2, 1431 JV, (Z21-061809), het plaatsen van een stretchtent zonder zijwanden. Verzonden: 27 oktober 2021

– Gemaalstraat 2, 1432 JX, (Z21-058223), het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 02 november
2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS, (Z21-062210), het herbouwen van een deel van de tuinbouwkas. Verzonden: 08 november
2021

– Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z21-049655), het legaliseren van een aanbouw. Verzonden: 05 november 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Veilingtocht, tussen de Hornweg en Legmeerdijk (kad.perc. B 5011, (Z21-060542), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v.
de aanleg van een dam met duiker. Verzonden: 05 november 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Fortsluishof 1, 2 en 3 en Kudelstaartseweg 88 a, 88 b, 90 en 92 (voorheen Kudelstaartseweg nabij 92, 1433 GL, (Z20-090136),
het bouwen van 5 vrijstaande woningen en 1 twee-onder-een-kapwoning (project Vrouwentroost). Verzonden: 05 november 2021

– Stommeerkade 11A, 1431 EJ, (Z21-047129), het plaatsen van dakkapellen op het atelier. Verzonden: 04 november 2021

– Helling 24, 1431 BS, (Z21-063165), het uitbreiden van de woning en het bouwen van een berging.  De omgevingsvergunning is
van rechtswege toegekend. Verzonden: 04 november 2021

– Uiterweg 120 en 122 (kad. percelen H 3115 en H 3116), 1431 AR, (Z20-087897), het bouwen van een twee-onder-een-
kapwoning met onderheid terras. Verzonden: 02 november 2021

– Oosteinderweg 59a, 1432 AD, (Z21-047017), het bouwen van twee tweelaagse erkers, twee dakkapellen en een veranda en het
wijzigen van de pui in de linker zijgevel. Verzonden: 04 november 2021

– Legmeerdijk naast 326 traf (kad. perceel C4062 en C4063, voorheen Legmeerdijk 322), (Z21-047789), het vergroten van de
reeds vergunde afgiftezuilen voor brandstof, het plaatsen van 2 extra afgiftezuilen voor brandstof en het vergroten van de luifel.
Verzonden: 03 november 2021

– Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z21-043772), het wijzigen en intact brengen van de brandcompartimentering. Verzonden:
03 november 2021

– Vlinderweg 10, 1432 MH, (Z21-061117), het legaliseren van een reeds geplaatste rookgasafvoer op de dakkapel aan de
achterzijde van de woning. Verzonden: 03 november 2021

– Vrouwentroostpad 6, 1433 GW, (Z21-073833), het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
02 november 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 32, 1432 AL, (Z20-061388), het uitbreiden van de bestaande lak- en verffabriek. Verzonden: 03 november 2021

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z20-086370), het plaatsen van nieuwe steigers (Waterfront). Toelichting: Aanvankelijk is op
9 april 2021 een vergunning verleend voor dit project. Naar aanleiding van ingediende bezwaren heeft het college op advies van
de bezwarencommissie de vergunning alsnog geweigerd. Tegen dit herziene besluit kan geen bezwaar worden ingediend.
Verzonden: 02 november 2021

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z21-075029), het plaatsen van handboringen

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Chrysantenstraat 43 (Z21-080663) Het plaatsen van twee tappunten t.b.v. laatste werkdag op 30 december 2021, ontvangen
  3 november 2021

LOTTERIJVERGUNNING (AANVRAGEN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen de volgende lotterijvergunning is aangevraagd:

 • Oosteinderweg 223 (Z21-080919) Decemberkalender 2021, ontvangen 4 november 2021

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE RUIMTE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is verleend.

 • Akkers van Ravenstein, Westeinderplassen (Z21-075003) Daddy Weekend van 20 t/m 22 mei en van 16 t/m 18 september
  2022, verzonden 5 november 2021

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend.

 • In het kader van bouw- en sloopwerkzaamheden van 12 t/m 26 november 2021, op het perceel Molenpad 19, verzonden
  9 november 2021.

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend.

 • In het kader van werkzaamheden op 16 november 2021, op het perceel Witteweg, tussen de Zwarteweg en de
 • 2e Mensinglaan, verzonden 3 november 2021.

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend.

 • In het kader van asfaltwerkzaamheden van 22 t/m 26 november en van 29 november t/m 2 december 2021, op het perceel aan het fietspad langs de Aalsmeerderweg, verzonden 3 november 2021.

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

VERKEERSBESLUITEN
– Parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen – Rozenhof, oostelijk deel

– Parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen – Schoorsteen, westelijk deel

– Parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen – Dagpauwoogstraat, zuidelijk deel

– Parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen – Edisonstraat, zuidwestelijk deel

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

TER INZAGE:
t/m 23 december 2021:

 • verleende omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 333 AALSMEER (Z20-063772) met de daarbij behorende stukken

t/m 23 december 2021:

 • ontwerp omgevingsvergunning dorpsstraat naast 135 AALSMEER (Z21-042638) met de daarbij behorende stukkenGEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel