Officiële mededelingen 11 mei 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 19 2023

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis.
Openingstijden raadhuis ma, di, do 08.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 – 19.30 uur
vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do 08.30 – 17.00 uur, vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis. Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout, maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

· Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. · Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.

· Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.

· De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

· Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) en 19 mei is het raadhuis gesloten.
Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) is Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

Op maandag 29 mei (2e Pinksterdag) is het raadhuis gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

Raadhuis 8 juni telefonisch niet meer bereikbaar na 15.30 uur

Telefonisch is de gemeente alleen voor noodgevallen bereikbaar op het reguliere nummer: 0297 – 38 75 75. Vrijdag 9 juni zijn wij zoals gewoonlijk bereikbaar van 8.30-12.30.

FAIRTRADEWEEK
Als Fairtrade gemeente streeft Aalsmeer naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Van 6 tot en met 14 mei is het Fairtradeweek, met als thema: ‘leefbaar loon, leefbaar inkomen’. Meer informatie is te vinden op: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl. Wij danken de werkgroep hartelijk voor hun continue inzet.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Hornweg 219, 1432 GJ, (Z2023-00000198), het bouwen van een woning
– Oosteinderweg 466-468 (AMR03 B 10607), 1432 BP, (Z2023-00000197), het aanleggen van een in- en uitrit d.m.v. een brug
– Zijdstraat 32-43, Praamplein 4-32 Punterstraat 11-33, (Z2023-00000193), het plaatsen van een mobiel toilet, hoogwerker en rolsteiger tot 22 mei 2023
– Machineweg, AMR03 B 9361 en B 8461, (Z2023-00000189), het aanleggen van een brug en in- en uitrit (project reconstructie Machineweg)
– Oosteinderweg 305, 1432 AW, (Z2023-00000185), het verhogen en verlengen van de kap
– Kudelstaartseweg, AMR03 D 7445, (Z2023-00000184), het versterken van de dijk
– Kudelstaartseweg 124, 148A en 166, 1433 GL, (Z2023-00000178), het kappen van bomen, waarvan 3 waardevolle, i.v.m. dijkversterking
– Oosteinderweg achter nr. 521 AMR03 A 3180, (Z2023-00000177), het bouwen van een loods
– Linnaeuslaan 14, 1431 JV, (Z2023-00000173), het kappen van een boom ( betula pendula) en herplanten van een gouden regen
– Elzenlaantje 1, 1431 JG, (Z2023-00000172), het plaatsen van een dakopbouw

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:
– Zijdstraat 12b, 1431 EC, (Z2023-00000107), het plaatsen van een gevelsteiger t.b.v schilderwerkzaamheden. Verzonden: 04 mei 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:
– nabij Meervalstraat ‘De Tuinen van Hornmeer’ (Sectie C, nr. 7902, (Z23-024936), het kappen van 16 bomen ten behoeve van woningbouw ‘De Tuinen van Hornmeer’. Verzonden: 05 mei 2023
– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z23-024914), het aanleggen van tijdelijke drijvende aanlegsteigers voor een periode van 5 jaar in verband met herstelwerkzaamheden aan bestaande steigers en het vervangen van beschoeiing. Verzonden: 05 mei 2023
– Uiterweg 245 ws2, 1431 AG, (Z23-008390), het vervangen van de bestaande damwandbeschoeiing en vlonders rondom de woonark. Verzonden: 03 mei 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Herenweg 78, 1433 HB, (Z2023-00000020), het plaatsen van een schuurtje (legalisatie) Verzonden: 04 mei 2023

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
– Legmeerdijk 161, 1432 KA, (Z23-005924), brandveilig gebruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen voor een periode van 10 jaar. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 mei 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
• Parkeerterrein Raadhuisplein (Z23-038752), Bandjesavond op 24 juni 2023, ontvangen 28 april 2023

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
• Hornweg 187/sporthal Bloemhof Aalsmeer (Z23-025699), GSNL Navratri 2023 op 14 oktober 2023, verzonden 3 mei 2023
• Surfstrand Aalsmeer (Z23-035922) ONK Wingfoil op 17 of 18 juni 2023, verzonden 4 mei 2023
• Voetbalvereniging Aalsmeer (Z23-031595), Kindervakantieweek van 31 juli tot 4 augustus 2023, verzonden 4 mei 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:
• parkeerplaats naast Cafe Op de Hoek, Kudelstaartseweg 295 (Z23-038890), 2 tappunten t.b.v. Foodtruck festival op 16 juni 2023, ontvangen 29 april 2023

TER INZAGE:
– t/m 7 juni 2023: ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder (z23-007375)”met bijbehorende stukken
– t/m 23 juni 2023: de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen voor een periode van 10 jaar Legmeerdijk 161, 1432 KA (Z23-005924)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin