Officiële mededelingen 11 juli 2024

(Foto: Archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 28  2024

AANVRAGEN ONTVANGEN
– Mozartlaan 51, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde
– Koningsstraat 5, het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
– Legmeerdijk 247, het bouwen van een garage/schuur aan de zijkant van de woning
– Aalsmeerderweg 368, AMR03 B 6651, het aanleggen van 2 in- en uitritten i.v.m. project Oosteindedriehoek/Buitenveen
– Einthovenhof 14, het aanleggen van een in- en uitrit in de voortuin
– Hornweg 185A, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur arbeidsmigranten
– Aalsmeerderweg 157A, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. vestigen brouwerij Butcher’s Tears
– Aalsmeerderweg, het bouwen van een supermarkt en drie dagwinkels
– Herenweg naast nr. 30, AMR03D2597, het bouwen van een woning met bijgebouw

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Aalsmeerderweg, het bouwen van een supermarkt en drie dagwinkels

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Ophelialaan 93a, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Uiterweg 248, het wijzigen van de in- en uitrit

VERGUNNING TOEGEKEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Mozartlaan t.h.v. Haydnstraat 52, het plaatsen van een materiaal- en afvalcontainer en toilet van 8/7 t/m 20/12/24
– Middenweg-Machineweg t.h.v. nr. 143, AMR03 B 5063, het langer in stand houden van een tijdelijke hulpbrug voor
voetgangers en fiets

VERGUNNING AFGEWEZEN (REGULIERE PROCEDURE)
– IJsvogelstraat 29, het uitbreiden van de eerste verdieping aan de voorzijde van de woning
– Oosteinderweg 547a, het afwijken van het omgevingsplan ten behoeve van het vestigen van een hondenopvang voor een
periode van 2 jaar (legalisatie)
– Oosteinderweg achter nr. 286, het plaatsen van een loopbrug aan de achterzijde van het perceel (legalisatie)

BESLUIT VERGUNNINGVRIJ
– De Muzen 30, het plaatsen van een schuur in de zij-/voortuin voor plaatsen van hulpmiddelen

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

  • Sportlaan 44 (Z2024-00002554) Feestje met zanger op 19 juli 2024
  • Sportlaan 44 (Z2024-00002555) Laatste werkdag met zanger op 30 december 2024
  • Kudelstaartseweg 20 (Z2023-00000756) BBQ seizoensafsluiting WSCA op 26 augustus 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

  • Verkeersbesluit instellen voorrangsregeling kruising Stommeerkade-Aalsmeerderweg-Ophelialaan-Burgemeester Hoffscholteweg

TER INZAGE
– t/m 11 juli 2024: vastgesteld bestemmingsplan ‘Waterfront’, wijziging begrenzing beschermd dorpsgezicht (Z23-005162)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024’ met bijbehorende stukken
(Z23-102101)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024’
met bijbehorende stukken (Z23-102096)
– t/m 19 juli 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
permanent overkluizen van een watergang op Oosteinderweg 357a te Aalsmeer met bijbehorende stukken
(HZ_WABO-2023-0445)
– t/m 17 juli 2024: concept-woonvisie 2024 – 2030 (Z24-060597)
– t/m 25 juli 2024: verleende omgevingsvergunning Hornweg 246 te Aalsmeer (Z2023-00002943) en het besluit hogere
grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken
– t/m 25 juli 2024: Participatieverordening 2024
– t/m 1 augustus 2024: vastgesteld TAM –omgevingsplan hoofdstuk 22a – Jan Lunenburg Oever 9 – 16 (Z24-023008) met
bijbehorende stukken
– t/m 15 augustus 2024: omgevingsvergunning Japanlaan 6 met de daarbij behorende stukken (Z2023-00002666)
– t/m 15 augustus 2024: omgevingsvergunning Thailandlaan 14 met de daarbij behorende stukken (Z2023-00002664)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.n 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde Omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Groot J.S. 27-03-2006 04-07-2024
El Yazidi M. 25-05-1979 04-07-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin