Officiële mededelingen 11 januari 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 2 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– Hornweg 208, het maken van een aanbouw
– Oosteinderweg 172A, het bouwen van een bedrijfsgebouw
– Uiterweg 106ws1, het vervangen van de huidige woonark
– Kudelstaartseweg 64C, het bouwen van een nieuwe kantine met een leszaal
– Herenweg 43, het maken van een aanbouw met twee bouwlagen aan de achterzijde van de woning

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Hortensialaan 82, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD
– Aalsmeerderweg 321, het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van de woning

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– 1e J.C. Mensinglaan 33, het plaatsen van een nokverhoging op het achterdakvlak
– Kudelstaartseweg 255, het uitbreiden en verlengen van de hoofdkap van de woning
– Hortensialaan 34, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het verhogen van de nok
– Aalsmeerderweg 91, het uitbreiden van de woning
– Uiterweg 311, het bouwen van een woning

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

  • Dreef 7/Parkeerterrein of het nieuwe evenemententerrein (Z2023-00003785) Kermis Aalsmeer van 28 februari t/m 3 maart
    2024, ontvangen 28 december 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:
– t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘verzamelplan lintwoningen’ met bijbehorende stukken (Z23-093348)
– t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan “Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365 ws 1 en 365ws2”, ontwerpbesluit
hogere grenswaarden woonarken Oosteinderweg 365ws1 en 365ws2” met bijbehorende stukken (Z23-098081)
– t/m 11 januari 2024: vastgestelde herstelbesluit bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’
(planid: NL.IMRO.0358.19-VG02) met bijbehorende stukken
– t/m 11 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024”
(IDN: NL.IMRO.0358.PP05-OW01)
– t/m 25 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg tussen 293 en 309’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde met
bijbehorende stukken (Z23-021697)
– t/m 25 januari 2024: ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 339a, Aalsmeerderweg 339b en Oosteinderweg
276b met bijbehorende stukken (Z23-093348)
– t/m 25 januari 2024: ontwerpwijzigingsplan “landelijk gebied Oost – Aalsmeerderweg 497” (Z23-100762) met bijbehorende
stukken
– t/m 25 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg 358” (Z23-105377)
– t/m 26 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024” met bijhorende stukken
(IDN: NL.IMRO.0358.BP01-OW01)
– t/m 2 februari 2024: vastgesteld bestemmingsplan “Zijdstraat’ met bijbehorende stukken(Z23-026854)
– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie(Z23-085921) met
bijbehorende verbeelding
– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit bodem (Z23-085923) met bijbehorende verbeelding

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.

Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Drużga M.F. 16-03-2003 05-01-2024
  Gryb O. 11-10-1986 05-01-2024
  Grzyb K.A. 13-10-1999 05-01-2024
  Klyta D.P. 26-11-1972 05-01-2024
  Nowakowski K.P. 27-06-1996 05-01-2024
  Pituch E.A. 21-09-1976 05-01-2024
  Volkov A. 16-03-1980 05-01-2024
  Wiśniewska J.A. 08-05-2002 05-01-2024
  Ziętek P. 26-06-1996 05-01-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Tatała H.M. 02-09-1999 05-01-2024

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
  • uw handtekening;
  • zo mogelijk uw e-mailadres;
  • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het raadhuis.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten. Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin