Officiële mededelingen 1 februari 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 05 2024

TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIE
Heeft u een laag inkomen en een hoge energierekening? Dan kunt u misschien steun van het Noodfonds Energie krijgen. Dit fonds van het rijk en de energieleveranciers helpt mensen met het betalen van hun energierekening. Op www.noodfondsenergie.nl vindt u meer informatie. U kunt hier ook kijken of u in aanmerking komt voor deze hulp en hoe u een aanvraag kunt doen.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten. Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 1 FEBRUARI 2024, IN DE RAADZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.

RAAD
Raadzaal
    Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt een In Memoriam plaats voor de heer A.J. Mulder, ereburger gemeente Aalsmeer
TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 21 december 2023

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Actieve informatie uit het college

6.     Mededelingen vanuit de fracties

    AKKOORDSTUK
20.05 R-2 Wijzigingsbesluit Verordening Wmo
    BESPREEKSTUKKEN
20.10 R-3. Procesnotitie programma arbeidsmigranten
20.40 R-4 Instellen Commissie Luchtvaartzaken Aalsmeer 2024
21.00 R-5 Motie Vreemd aan de orde van de dag
21.20 R-6 Vragenkwartier
                                            SLUITING                                                                

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VOERTUIG
Op de volgende locatie: madame Curie t.h.v. nr 7 staat al geruime tijd het onderstaande voertuig: Op 25-01-2024.te Kudelstaart ; een voertuig met kenteken DBL 7N78 . Gelet op artikel 5.4 en 5.5. (defecte voertuigen, voertuigwrakken) van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden dit voertuig op de weg te plaatsen of te hebben. De eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare Buitenruimte (HOR) van de gemeente Aalsmeer. De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 en 5.30 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang toe te passen, door dit voertuig op 9-2- 2024 van de openbare weg mee te voe-ren en op te slaan. Dit betekent dat de gemeente dit object na 13 weken mag verkopen of laten vernietigen. Artikel 5.31 van de AWB kan ook van toepassing zijn. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object van de openbare weg te verwijderen en wel tot en met 8-2-224. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team HOR van de gemeente Aalsmeer 020 – 540 49 11. Stamnummer; 71964

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN INGETROKKEN
– Wilhelminastraat 59, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Kudelstaartseweg 255, het plaatsen van een elektrische poort, screens en zonnepanelen op de schuur
– Aalsmeerderweg 321, het isoleren van de gevel aan de buitenzijde van de woning
– Linksbuitenstraat 15, het plaatsen van een container vanaf 31 januari t/m 15 maart 2024

AANVRAGEN INGETROKKEN
– van Swietenstraat 10, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTEL
– Bilderdammerweg/ Bilderdammerdijk, AMR03 D 3051, het aanleggen van een dam met duiker
– Oosteinderweg 573, het kappen van 6 zieke berkenbomen

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Legmeerdijk 324, het plaatsen van een prefab betonnen keerwand bij de erfgrens

VERGUNNING INGETROKKEN
– Apollostraat 29, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (vergunning bekend onder kenmerk: Z22-061500)
– Uiterweg 65, het vervangen van de bestaande woning (vergunning bekend onder kenmerk: Z19-067017)

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Anjerhof, ter hoogte van huisnummers 63 t/m 66

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Kudelstaartseweg 239 (start/finish, Dorpshuis Kudelstaart) en verder volgens bijgevoegde route (Z2023-00003399)
  Carnavalsoptocht Poelgilderdam op 11 februari 2024, verzonden 24 januari 2024
 • Kudelstaartseweg 239 (start/finish, Dorpshuis Kudelstaart) en verder volgens bijgevoegde route (Z2023-00003399)
  Kindercarnavalsoptocht Poelgilderdam op 10 februari 2024, verzonden 25 februari 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Op de stoep tussen supermarkt Hoogvliet en cafetaria ’t Koepeltje (Z2024-00000048) verkoop van oliebollen en
  appelbeignets op 30 en 31december 2024-2027 en 29 en 30 december 2028, verzonden 24 januari 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Beethovenlaan 120 (Z2024-00000104) Weekaatje van 17 tot 20 mei 2024, ontvangen 14 januari 2024
 • Legmeerdijk 313 (Z2024-00000172) Springfair (plantenbeurs) op 10 en 11 april 2024, ontvangen 23 januari 2024

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend.

In het kader van het Werkzaamheden aan de damwand van 5 t/m 9 februari 2024, op het perceel Uiterweg 9/ Uiterweg tussen de Grundelweg en de Dick Baardsebrug  ( Z2023-00003559 ) verzonden 26 januari 2024. Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

ONTHEFFING SLUITINGSTIJD (AANGEVRAAGD)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2:29 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is ontvangen.

 • Kudelstaartseweg 239 (Z2024-00000254) Prinsenbal / Carnaval voor de nacht van 10 op 11 februari 2024, ontvangen
  24 januari 2024

TER INZAGE:

– t/m 2 februari 2024: vastgesteld bestemmingsplan “Zijdstraat’ met bijbehorende stukken(Z23-026854)

– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit staalslakken en grondstabilisatie(Z23-085921) met
bijbehorende verbeelding

– t/m 11 februari 2024: TAM voorbereidingsbesluit bodem (Z23-085923) met bijbehorende verbeelding

– t/m 7 maart 2024: vastgestelde herziening exploitatieplan Polderzoom Fase 2, 1e  herziening 2023 met bijbehorende
stukke

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Arinin Y. 23-09-1988 23-01-2024
  Borysenko Y. 04-01-2003 26-01-2024
  Hayashi R. 23-05-2016 26-01-2024
  Hayashi W. 03-07-2014 26-01-2024
  Hayashi K. 03-06-1981 26-01-2024
  Hayashi K. 16-11-1966 26-01-2024
  Hayashi S. 23-05-2016 26-01-2024
  Kokociński A.R. 11-02-1974 23-01-2024
  Kuzovkina A. 25-09-2002 26-01-2024
  Markowski A. 11-05-1993 23-01-2024
  Vaseiko R. 25-02-1981 23-01-2024
  Zujkiewicz W. 01-07-1993 23-01-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene. 

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Bakiewicz P. 27-10-2000 25-01-2024
  Baranowska N. 12-09-2000 25-01-2024
  Czerniak L.P. 16-04-1994 25-01-2024
  Fałowska K.M. 20-03-2003 25-01-2024
  Gajda P.A. 31-12-1993 25-01-2024
  Gutowski P.T. 01-06-1981 25-01-2024
  Hnatenko K. 13-11-1995 25-01-2024
  Hodur M.A. 20-04-1997 25-01-2024
  Kabara B. 22-09-2003 25-01-2024
  Kaleta P.T. 14-01-1997 25-01-2024
  Koniówka W.A. 04-02-2002 25-01-2024
  Korpowska E.K. 19-04-2000 25-01-2024
  Kłos W.P. 14-12-1998 25-01-2024
  Kępa M.M. 03-03-1996 25-01-2024
  Leszczyńska M.W. 03-11-2002 25-01-2024
  Martini K. 29-10-1985 25-01-2024
  Matras K. 03-12-2002 25-01-2024
  Mazur S. 31-05-2000 25-01-2024
  Nowaczyk W. 15-01-2000 25-01-2024
  Pawiński B.W. 24-05-1972 25-01-2024
  Romanowski D. 23-11-2001 25-01-2024
  Stępień K.K. 30-08-1993 25-01-2024
  Tokarczyk W.K. 09-09-1989 25-01-2024
  Trofymenko T. 28-04-1990 25-01-2024
  Żuchowska M. 10-06-1973 25-01-2024

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het raadhuis.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin