Officiële mededelingen 29 april 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van 29 april 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Partridge T.M. 10-03-1987 21-04-2021

 

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.   U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Chmielecka M. 25-04-1962 21-04-2021
  Noya E.I.A. 16-06-1952 21-04-2021
  Zsiday R.K. 15-06-1998 20-04-2021
  de Bruijn M.G. 28-06-1967 21-04-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur

Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur

Woensdag 5 mei
Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het raadhuis gesloten.

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei
Op donderdag 13 mei (Hemelvaart) en 14 mei is het raadhuis gesloten.

Maandag 24 mei
Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) is het raadhuis gesloten.

Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE

– Uiterweg 214B, 1431 AT, (Z21-019781), het plaatsen van twee bergingen (blokhut) op de kavels 596 en 599 van de Recreatie Park Aalsmeer. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals eerder gepubliceerd, niet juist was. Verzonden: 09 maart 2021

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderweg 287, 1432 AW, (Z21-031931), het aanleggen van beschoeiing en het graven van water

– Hornweg 187, 1432 GH, (Z21-031919), het afwijken van het bestemmingsplan en het plaatsen en uitbreiden van nieuwe kleedkamers met krachthonk

– Kudelstaartseweg, project Women’s Eye (kad. percelen D 7674, 7679 en 7680) in Aalsmeer, (Z21-031872), het maken van een kelder onder de woning type D,E en F

– Hornweg 205, 1432 GJ, (Z21-031791), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het maken van een uitbouw aan de achterzijdeopm van de woning

– Wissel 30, 1431 LP, (Z21-031667), het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel-dakvlak

– Kudelstaartseweg 192-194, 1433 GP, (Z21-031666), het verbouwen en samenvoegen van 3 woningen tot 1 woning, het vervangen van de buitengevel, dakpannen en alle kozijnen, het maken van enkele inwendige sparingen en een (vergunningsvrije) uitbouw aan de achterzijde

– Rastraat 4, 1433 SM, (Z21-031530), het maken van een overkapping in de tuin naast de woning

– Uiterweg 134 ws8, 1431 AS, (Z21-031482), het plaatsen van de bestaande woonark op 134ws8 op vergunning 134ws10

– Aalsmeerderweg 15, 1432 CG, (Z21-031480), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

– Hortensialaan 38, 1431 VC, (Z21-031478), het maken van een dakopbouw

– Uiterweg 25, 1431 AA, (Z21-030997), het kappen van een dode beuk aan de voorkant/zijkant van de woning

– Aalsmeerderweg 283 11, 1432 CN, (Z21-030693), het maken van een verdiepingsvloer

– Vlinderweg 49, 1432 MZ, (Z21-030656), het vervangen van de huidige pui van de berging door een nieuwe pui

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Westeinderplassen, kad. perc. H 458, (Z21-019091), het plaatsen van een blokhut op een recreatie-eiland. Verzonden: 22 april 2021

– Baanvak 38, 1431 LK, (Z21-009879), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 22 april 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Primulastraat 41, 1431 TG, (Z21-003559), het vervangen van de bestaande door een nieuwe dakkapel aan de voorzijde van de
woning. Verzonden: 22 april 2021

– Linnaeuslaan 58, 1431 JW, (Z21-017219), het bouwen van een puntdak met overkapping op de bestaande schuur. Verzonden: 21 april 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Saturnusstraat 16, 1431 XM, (Z21-008819), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning.
Verzonden: 23 april 2021

– Parklaan 1 t/m 23, 1431 EM, (Z21-024267), het plaatsen van een container, eco-toilet en steigers aan de tuinzijde van het complex t.b.v. schilderwerk, reinigen stucwerk en vervangen van kitvoegen op de galerijen tot en met 21 mei 2021. Verzonden:
26 april 2021

– Karperstraat 42, 1432 PA, (Z20-087175), het maken van een uitbouw aan de kapperszaak op de begane grond waardoor erboven een dakterras ontstaat. Verzonden: 26 april 2021

– Machineweg 175, 1432 ER, (Z21-004757), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 22 april 2021

– Geniedijk 22, 1433 HC, (Z21-022999), het plaatsen van een dakopbouw, het wijzigen van de bestaande gevels naar stucwerk en het vervangen van de dakpannen door een rietenkap. Verzonden: 22 april 2021

– Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z21-003318), het kappen van een (dode) beukenboom. Verzonden: 21 april 2021

– Diverse locaties binnen Aalsmeer en Kudelstaart, (Z20-087426), het kappen van 13 risicobomen op diverse locaties in de gemeente. Toelichting: In de aanvraag was sprake van 19 bomen; na onderzoek is dit aantal teruggebracht naar 13. Verzonden: 20 april 2021

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Westeinderplassen, kad.perc. H 453, (Z21-020977), het bouwen van een speeltoestel met een hoogte van maximaal 2,3 meter op een eiland in Westeinderplassen

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:

 • t/m 30 april 2021:
  ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken m.bt. Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-9695233), (Stal Wennekers) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
 • t/m 30 april 2021:
  verzoek tot ontheffing met daarop betrekking hebbende stukken in het kader van het aanleggen van een persleiding op 1 en 6 april 2021, op het perceel Burg. Kasteleinweg – 2e Mensinglaan, terrein tussen Baanvak en Spoorlaan en Parkeerterrein A. Godinweg
 • t/m 6 mei 2021:
  het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder
 • t/m 20 mei 2021: vastgestelde wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ en een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-069090) met de bijbehorende stukken
 • t/m 20 mei 2021:
  gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘oosteinderweg 2020’ (z-2017/052407) met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
 • t/m 4 juni 2021:
  de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken b.t. Dorpsstraat 111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen van een omgevingsvergunning (aspect milieu) voor het veranderen van de inrichtingGEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Herdenking Kudelstaart opnieuw zonder publiek

Lees volgend bericht

Aalsmeer telt 260 elektrische personenauto’s


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *