Officiële mededelingen 2 december 2021

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 48 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag:09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
 • VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Visser C. 25-02-1965 24-11-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

OPRUIMEN HERFSTBLADEREN
Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor gladheid. De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens bladrondes. De tweede vindt plaats in de week van 6 en 13 december 2021. De rondes kunnen langer duren als er veel blad op de straten ligt. Voor urgente meldingen en informatie kunt u contact opnemen met Meerlanden via telefoonnummer (0297) – 381 717. U kunt ook een melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

AGENDA VOOR DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 9 DECEMBER 2021, IN DE BURGERZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.

RAAD
Burgerzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 11 november 2021

4.     Bekrachtigen geheimhouding

5.     Mededelingen van het college

BEHANDELSTUKKEN
20.05 R-2 Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2022
20.35 R-3 Indicatoren Sociaal Domein
21.05 R-4 Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)
21.35 R-5 Benoeming lid en plaatsvervangend lid MRA Raadtafel
21.50 R-6 Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
22.25 R-7 Ontbinding Tijdelijke commissie toekomstige dienstverlening
Vragenkwartier

 

SLUITING

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR INWONERS MET LAAG INKOMEN
Heeft u een laag inkomen? Of bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u via de gemeente kiezen voor een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

Korting op de premie
U krijgt korting op de premie van Zorg en Zekerheid. Ook betaalt de gemeente mee aan uw premie. Hierdoor betaalt u minder. Ook heeft het pakket extra vergoedingen voor bijvoorbeeld de tandarts, fysiotherapie en een bril.

Aanvullende verzekering
Er is een keuze tussen twee aanvullende verzekeringen: de AV-Gemeente Standaard en AV-Gemeente Top. Zo kunt u kiezen wat het beste bij u past. De AV-Gemeente Standaard is voor inwoners met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en een laag vermogen. De AV-Gemeente Top is voor inwoners met een inkomen tot 130% van het netto wettelijk minimumloon. Hierbij wordt niet gekeken naar het vermogen.

Meer informatie en aanmelden
Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u zich aanmelden? Dat kan via www.gezondverzekerd.nl/aalsmeer. Op deze website vindt u ook meer informatie over beide pakketten, vergoedingen en de premies. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het Sociaal Loket, telefoonnummer (0297) – 38 75 75 of via www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
– Stommeerweg t.h.v. 42 en 135, 1431 GA, (Z21-077330), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van de
oude vissteiger door twee nieuwe exemplaren (Waterfront). Toelichting: Tijdens de beoordeling van de aanvraag is
geconstateerd dat de vissteigers op een andere locatie zijn gesitueerd dan op het aanvraagformulier is opgegeven.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Marktstraat 16, 1431 BE, (Z21-086028), het plaatsen van een overkapping achter in de tuin

– Hornweg 201, 1432 GJ, (Z21-085715), het bouwen van een schuur

– Zuid-Afrikaweg (kad. perc. B 10375), (Z21-085793), het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, plaatsen van reclame en
aanleggen van een in- en uitrit

– Westeinderplassen (kad. perc. E 1877), (Z21-085716), het verbreden van de watergang t.b.v. waterberging

– Zijdstraat 47, 1431 EB, (Z21-085669), het aanbrengen van reclame aan de buitenzijde van het pand incl. eventuele lichtreclame,
reclameteksten op zonweringen en het plaatsen van een reclamebord

– Arthur van Schendellaan (kad.perc. B nr. 5011) , (Z21-084813), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. de aanleg van een
dam met duiker

– Oosteinderweg 573, 1432 BM, (Z21-084603), het uitbouwen van de woning

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Uiterweg 83, 1431 AC, (Z21-057337), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een dakopbouw aan de achterzijde van
de woning. Verzonden: 29 november 2021

– Snoekbaarsstraat 136, 1432 PG, (Z21-060508), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
24 november 2021

– Koningsstraat 40, 1432 JR, (Z21-071460), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 23 november 2021

– Molenpad 3, 1431 BZ, (Z21-067040), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van de winkelruimte als
supermarkt. Verzonden: 23 november 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Dreef nabij skatebaan en fitnesspark (kad.perc. C 7504), (Z21-054808), het plaatsen van een JOP (JongerenOntmoetingsPlek).
Verzonden: 25 november 2021

– Dorpsstraat 43, 1431 CA, (Z21-065052), het legaliseren van een constructieve doorbraak tussen beide woningen. Verzonden:
24 november 2021

– Ampèrestraat 37, 1433 KX, (Z21-078059), het plaatsen van een afvalcontainer i.v.m. het verbouwen van de badkamer op een
parkeerplaats voor de woning tot 31 januari 2022. Verzonden: 23 november 2021

AANVRAAG INGETROKKEN*

 • Legmeerdijk 313, 1431 GB AALSMEER, het plaatsen van een smartflower (Z21-083295). Toelichting: bekend onder Z-2015/027300WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • Zijdstraat 47 (Z21-084666) Meat This, ontvangen 18 november 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Oosteinderweg 387(Z21-074858) Indian Hut, verzonden 29 november 2021
 • Oosteinderweg 387(Z21-074864) Indian Hut, verzonden 29 november 2021

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE RUIMTE (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is verleend.

 • Westeinderplassen / Akkes van Ravenstein (Z21-083947) Zomerkamp Wildevaert, de Abeltasmanwacht en de
  Dorusrijkerswacht van 9  juli tot en met 20  augustus 2022, verzonden 30 november 2021

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • In het kader van het plaatsen verkeersmaatregelen aan Oosteinderweg, zie vkm-plan – frezen asfalt – aanbrengen van nieuw laag asfalt 6 en 7 december 2021, op het perceel kruising Van Cleeffkade/Oosteinderweg tot kruising Noordpolderweg/Oosteinderweg (Z21-084282), ontvangen 19 november 2021
 • In het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen – frezen asfalt – aanbrengen van een nieuw laag asfalt 6 en 7 december 2021, op het perceel Zwarteweg ter hoogte van Legmeerdijk (Z21-084300), ontvangen 19 november 2021

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend:

 • In het kader van het plaatsen verkeersmaatregelen aan Oosteinderweg, zie vkm-plan – frezen asfalt – aanbrengen van nieuw laag asfalt 6 en 7 december 2021, op het perceel kruising Van Cleeffkade/Oosteinderweg tot kruising Noordpolderweg/Oosteinderweg (Z21-084282), verzonden 29 november 2021
 • In het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen – frezen asfalt – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 6 en 7 december 2021, op het perceel Zwarteweg ter hoogte van Legmeerdijk (Z21-084300), verzonden 29 november 2021
 • In het kader van het plaatsen verkeersmaatregelen; – Frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuwe laag asfalt op 8 en 9 december 2021, op het perceel Ophelialaan (Z21-084301), verzonden 29 november 2021
 • In het kader van het plaatsen verkeersmaatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt van 8 t/m 9 december 2021, op het perceel Kudelstaartseweg (Z21-084313), verzonden 29 november 2021
 • In het kader van het verrichten van wegwerkzaamheden waaronder frezen van asfalt en het aanbrengen van een nieuw laag asfalt 8 en 9 december 2021, op het perceel Stommeerweg (Z21-084308), verzonden 30 november 2021

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

ONTHEFFING STOKEN VUUR IN OPEN LUCHT (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:34 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is verleend.

 • Percelen kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, sectie E nrs 1751B,1758C, 1781D en 1783E (Z21-083373). Verbranden
  van het rietafval van januari t/m maart 2022 t/m 2026, verzonden 25 november 2021

TER INZAGE:
t/m 23 december 2021:

 • verleende omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 333 AALSMEER (Z20-063772) met de daarbij behorende stukken

t/m 23 december 2021:

 • ontwerp omgevingsvergunning Dorpsstraat naast 135 AALSMEER (Z21-042638) met de daarbij behorende stukken

t/m 6 januari 2022:

 • verzoek tot ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het perceel Kudelstaartseweg.

t/m 6 januari 2022:

–             verzoek tot ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het kader van het plaatsen van verkeers-
aatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het
perceel Ophelialaan.

t/m 6 januari 2022:

–           verzoek tot ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het kader van het plaatsen van verkeers-
maatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het
perceel Stommeerweg.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Lees vorig bericht

Nieuw asfalt voor Oosteinderweg

Lees volgend bericht

Total loss na rammen paaltjes


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *