Officiële mededelingen 19 november 2020

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 47.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur, woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Mwaisaka M.E. 20-11-1992 12-11-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
 • Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Asaad J. 28-01-1998 10-11-2020
  Czech A.K. 09-03-1982 10-11-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR INWONERS MET LAAG INKOMEN
Inwoners met een laag inkomen, chronisch zieken en gehandicapten hebben de mogelijkheid via de gemeente te kiezen voor een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. Door mee te doen aan de collectiviteit betaalt u minder premie. U krijgt korting op de premie van Zorg en Zekerheid en ook de gemeente betaalt mee aan uw premie. Het pakket van de collectieve zorgverzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor bijvoorbeeld tandheelkunde, fysiotherapie en brillen.

Er is een keuze tussen twee aanvullende verzekeringen: de AV-Gemeente Standaard en AV-Gemeente Top. Voor iedereen is er een passende verzekering. De AV-Gemeente Standaard is be-doeld voor inwoners met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en een laag vermogen. Heeft u hoge zorgkosten? De AV-Gemeente Top is er voor inwoners met een inkomen tot 130% van het netto wettelijk minimumloon waarbij niet wordt gekeken naar het vermogen.

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u zich aanmelden? Dat kan op de website www.gezondverzekerd.nl/aalsmeer. Op deze website vindt u ook meer informatie over beide pak-ketten met vergoedingen en de premies. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het Sociaal loket, telefoonnummer (0297) 387575/ www.aalsmeer.nl/sociaal-loket.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderweg 457c, 1432 BJ, (Z20-079983), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de
woning en het uitbreiden van de woning aan de achterzijde

– Zijdstraat 31, 1431 EA, (Z20-079914), het plaatsen van twee nieuwe kozijnen in de bestaande sparingen van de
winkel
– Kudelstaartseweg 141, 1433 GC, (Z20-079249), het kappen van een beeldbepalende boom (Abies) in de voortuin
– Oosteinderweg 313, 1432 AW, (Z20-079078), het verplaatsen van de in- en uitrit naar de rechterkant van het perceel
– Bilderdammerweg 116, 1433 HJ, (Z20-079082), brandveilig gebruik BSO Buiten Gewoon
– Oosteinderweg 61 ws2, 1432 AE, (Z20-078486), het vervangen van de bestaande ark
– Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z20-078487), het verplaatsen en overdekken van de winkelwagenopstelling
– Japanlaan 9, 1432 DK, (Z20-078270), brandveilig gebruik van Flower Tower

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:
– Legmeerdijk naast 326 (sectie C nr. 4427), (Z20-072765), het verwijderen van een buiten gebruik gestelde DPO-
leiding (project HOVASZ-TE20184). Verzonden: 13 november 2020
– Burg. Kasteleinweg t.h.v. Legmeerdijk (sectie C nr. 4427), (Z20-070149), het verwijderen van een buiten gebruik
gestelde DPO-leiding (project HOVASZ). Verzonden: 13 november 2020

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
– Lisdoddestraat 40, 1433 WH, (Z20-064738), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 12 november 2020
– Lisdoddestraat 42, 1433 WH, (Z20-064743), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 12 november 2020
– Weteringstraat 34, 1431 BC, (Z20-064527), het betrekken van de loggia bij de woonkamer door middel van het plaatsen van kozijnen met ramen. Verzonden: 11 november 2020
– Machineweg 41-43, 1432 EL, (Z20-066331), het transformeren van het bestaande winkel/woonpand naar 8 appartementen en het legaliseren van het bestaande dakterras. Verzonden: 10 november 2020
– Machineweg 197a, 1432 ES, (Z20-066997), het plaatsen van een dakopbouw op het hoofdgebouw. Verzonden: 10 november 2020
– Ophelialaan 102, 1431 HM, (Z20-059011), het overkappen van bestaand terras. Verzonden: 06 november 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Uiterweg 417 ws4, 1431 AM, (Z20-064681), het vervangen van de schuifpui (legalisatie). Verzonden: 11 november
2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Uiterweg nabij 95 (sectie H, nr. 4289), (Z20-071842), het gewijzigd uitvoeren van de constructie (wijzigen brugdek)ten opzichte van de reeds verleende vergunning Z18-009743. Verzonden: 16 november 2020
– Pasteurstraat 18, 1433 KT, (Z20-060324), het uitbreiden van de bestaande woning aan de voorzijde.  Toelichting: Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving van het project zoals eerder is gepubliceerd niet juist was. Verzonden: 13 november 2020
– Middenweg nabij Burgemeester Brouwerweg (kad.perceel nrs. B10040, B10031 en B9785, (Z20-054400), het plaatsen van drie duikerbruggen op verschillende locaties. Verzonden: 13 november 2020
– Zandoogjestraat 19, 1432 NK, (Z20-051169), het plaatsen van een carport met garagedeur. Verzonden: 12 november 2020
– Aalsmeerderweg 47 (sectie B, percelen 10173, 6542 en 5760)  in Aalsmeer, (Z20-061744), het plaatsen van een hekwerk ter plaatse van de inrit van het terrein. Verzonden: 12 november 2020
– Dorpsstraat 40, 1431 CD, (Z20-062354), het vervangen/vergroten van de dakkapel op de mansarde kap aan de zijkant van de woning. Verzonden: 11 november 2020

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Verplaatsing parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen – Van het Manillehof naar de
  Vlasakkerlaan (zuidelijk deel)

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
– Raadhuisplein (Z20-074906) Verkoop verse en gegrilde kipproducten van 1 december 2020 t/m 30 november 2021, verzonden 10 november 2020

TER INZAGE:
t/m 26 november 2020:
het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting

t/m 10 december 2020:
Ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer”, concept welstandscriteria en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-071090 )

t/m 10 december 2020:
verlening omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront (Z19-059133)

t/m 17 december 2020:
verlening omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken

t/m 18 december 2020:
actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij behorende stukken.

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG Aalsmeer 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Lees vorig bericht

Aalsmeer wordt groener: bomen planten in plaats van kappen

Lees volgend bericht

Luchtvaartnota ‘onfatsoenlijk en onverkoopbaar’


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *