Officiële mededelingen 18 november 2021

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 46 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout

maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur

zaterdag:                            09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Opruimen herfstbladeren
Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor gladheid. De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens twee bladrondes. Deze vinden plaats in de weken van 15 en 22 november 2021 en in de weken van 6 en 13 december 2021. De rondes kunnen langer duren als er veel blad op de straten ligt. Voor urgente meldingen en informatie kunt u contact opnemen met Meerlanden via telefoonnummer (0297) – 381 717.
U kunt ook een melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

SNOEIBOOT VAART 20 NOVEMBER UIT
Op zaterdag 20 november ligt de snoeiboot voor de laatste keer dit jaar op de vertrouwde locaties: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug Eilandeigenaren kunnen hun snoeiafval gratis door de snoeiboot laten afvoeren. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen.

CONTROLEER REGELMATIG PLATTE DAKEN
Het afgelopen jaar viel er in Nederland veel neerslag en in de winter kan daar nog sneeuw bijkomen. Voor gebouwen met platte daken brengt dit extra risico’s met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 10 tot 20 platte daken in Nederland bezwijken. De gemeente Aalsmeer wil daarom inwoners en bedrijven erop attenderen hun daken regelmatig te controleren. Uit onderzoek door VROM blijkt dat er doorgaans voor plaatsing van het dak geen of geen goede wateraccumulatie berekening is gemaakt. Dit houdt in dat de te verwachten hoeveelheid regenwater op het dak (inclusief de consequenties) niet is berekend voor de constructie. Het dak buigt dan steeds verder door en kan uiteindelijk instorten.

Tips:
et is goed om uw dak en afvoeren vrij te houden van mos, algengroei, plassen en bladeren. Daarnaast is het aan te bevelen om uw dak periodiek te laten inspecteren op gebreken en lekkages. Op www.aalsmeer.nl vindt u een rapport van het ministerie van VROM naar de oorzaak van het bezwijken van platte daken.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT/ RECTIFICATIE
– Rietwijkeroordweg naast nr. 8 (kad. perc. A. 3615 en 3616), (Z21-078729), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het
bouwen van een opslaghal met kantoor en het plaatsen van erfafscheiding.  Toelichting: tijdens de behandeling/beoordeling van
de aanvraag is gebleken dat de inrit niet wordt gewijzigd.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Hornweg (kad. perc. B4878), (Z21-082676), het kappen van maximaal 17 bomen (met latere herplant) i.v.m. werkzaamheden aan
de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV)

– Gerberastraat 2, 1431 SG, (Z21-082608), het bouwen van twee lokalen met bijbehorende ruimtes en speellokaal ter vervanging
van de bestaande tijdelijke noodhuisvesting t.b.v. nieuwbouw van de Jozefschool

– Corellihof 2-16 en 7-33, Vivaldihof 2-18 en 7-33, Tartinihof 2-18 en 7-33, Locatellihof 2-18 en 7-33, (Z21-082458), het omkleuren
van draaiende delen en kozijnpanelen aan de voorgevel van de woningen

– Turfstekerstraat 43, 1431 GD, (Z21-082353), het inrichten van een werkplaats voor schadeherstel pleziervaartuigen

– Herenweg 40, 1433 HB, (Z21-082166), het plaatsen van een stacaravan voor de woning t.b.v. tijdelijke bewoning

– Westeinderplassen, kad. perc. H 445, (Z21-081964), het plaatsen van een metalen schuilhut op een recreatie-eiland

– Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z21-081833), het vervangen van een bestaand zomerhuis achter de woning

– Beethovenlaan, naast Jupiterstraat 1, (Z21-081755), het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats nabij de woning
van 17 december 2021 tot en met 29 januari 2022

– Uiterweg 141, 1431 AD, (Z21-081689), het bouwen van een woning

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Ophelialaan 162, 1431 HP, (Z21-070025),  het bouwen van een gezondheidscentrum met daarboven 6 appartementen.
Verzonden: 15 november 2021

– Zijdstraat 31 en 31a t/m 31g, 1431 EA, (Z21-068828), het legaliseren van (indelings)wijziging. Verzonden: 09 november 2021

– Zuid-Afrikaweg, Greenpark kavel 3.3 (kad.perc. B10385), (Z21-069015), het bouwen van 32 bedrijfsunits en het aanleggen van
een in- en uitrit. Verzonden: 10 november 2021

– Marconistraat 10, 1433 KK, (Z21-068173), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
09 november 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Zijdstraat achter nrs. 26-26H (kad.perc. G6425), (Z21-061592), het plaatsen van een tweede schuur op een omheinde
parkeerplaats naast de bestaande schuur. Verzonden: 12 november 2021

– Aalsmeerderweg tussen 235 en 245 (kad.perc. B 9895, 9896 en 9897), (Z21-060623), het bouwen van twee tijdelijke woningen in
afwachting van de bouw van twee permanente woningen op de percelen. Verzonden: 12 november 2021

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Dreef 5, 1431 WC, (Z21-064797), het aanleggen van een in- en uitrit t.b.v. de herinrichting van het voormalig voetbalterrein als
recreatiepark. Verzonden: 12 november 2021

– Zwarteweg 55, 1431 VJ, (Z21-069083), het plaatsen van een vuilcontainer op het gras vóór het perceel tot en met 1 juni 2022
t.b.v. afval voor een te realiseren zorgwoning. Verzonden: 12 november 2021

– Zwarteweg 96, 1431 VM, (Z21-071709), het aanbrengen van handelsreclame op de gevel (verlicht) en de entreeluifel (onverlicht)
Verzonden: 11 november 2021

– Berkenlaan 7, 1431 JD, (Z21-070431), het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakopbouw. Toelichting: deze
aanvraag is eerder behandeld en gepubliceerd onder zaaknummer Z21-048215. Op deze aanvraag is abusievelijk vroegtijdig een
besluit genomen. De behandeling wordt nu voortgezet onder het nieuwe zaaknummer Z21-070431. Verzonden: 10 november
2021 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z21-049655), het legaliseren van een aanbouw. Verzonden: 12 november 2021
VERGUNNING INGETROKKEN

 • Zwitserlandstraat 4 (nabij Hollandweg/Middenweg, Sectie B 5971), het bouwen van een bedrijfsgebouw (Mercedes)
 • (Z21-078687). Toelichting: vergunning bekend onder nummer Z19-061492

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Kanaalstraat 12 (Z21-081951) Kerstmarkt op 11 december 2021, ontvangen 9 november 2021

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE RUIMTE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is aangevraagd.

 • Westeinderplassen / Westeinderdijksloot (Z21-083138) Groepskamperen op scoutingeiland van 1 januari 2022 tot 1 januari
  2027, ontvangen 13 november 2021

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Gehandicaptenparkeerplaats algemeen – Beethovenlaan, oostelijk deel

TER INZAGE:
t/m 23 december 2021: verleende omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 333 AALSMEER (Z20-063772) met de daarbij behorende stukken

t/m 23 december 2021: ontwerp omgevingsvergunning dorpsstraat naast 135 AALSMEER (Z21-042638) met de daarbij behorende stukke

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

 

 

Lees vorig bericht

Raadsleden verlaten vroegtijdig vergadering, ‘we gaan naar huis…’

Lees volgend bericht

Tunnel en fietspad open


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *