Officiële mededelingen 15 oktober

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 42.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur. Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Kuijt T.M.W. 16-06-1976 08-10-2020
  Kuijt J.A. 26-05-2013 08-10-2020
  Woźniak P. 23-03-1980 07-10-2020
  Życzkowska E. 28-04-1978 08-10-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Jastrzembska-van Heusden N. 08-10-1985 06-10-2020
  Woliński B.K. 17-01-1991 07-10-2020
  Xin L. 16-10-1960 08-10-2020
  van Heusden K.K. 30-04-2010 06-10-2020
  van Heusden C. 04-07-2013 06-10-2020
  van Heusden B. 23-07-1972 06-10-2020

Bezwaar indienen Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Aalsmeervoorelkaar
Wil je graag iets doen voor een ander? Of zoek je juist hulp? Aalsmeervoorelkaar is de online marktplaats waar inwoners en organisaties uit Aalsmeer en Kudelstaart elkaar kunnen vinden en helpen. Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de boodschappen, vervoer, of door samen op stap te gaan. Voor één keer of voor langere tijd. Meer informatie: www.aalsmeervoorelkaar.nl.

Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer
De gemeente Aalsmeer stelt jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar voor ontwikkelings-samenwerking. De Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) mag dit geld namens de gemeente toekennen aan projecten. Particulieren en instellingen in Aalsmeer kunnen bij OSA een aanvraag indienen om een ontwikkelingsproject te ondersteunen. Meer informatie: www.osa-aalsmeer.nl.

Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ (Z19-006733)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 16 oktober tot en met 26 november 2020 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ met de bijbehorende stukken.

Het plangebied van dit plan beslaat de gronden aan weerszijde van de Uiterweg, de Westeinderplas inclusief de eilanden en de oevers van de Westeinderplas langs de Stommeerweg, Kudelstaartseweg en Herenweg.  Het ontwerpbestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’. Het geeft een actueel beheerkader voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het ontwerp is in beginsel conserverend van aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.

De ontwikkelingen die aanvankelijk in het voorontwerp ‘Uiterweg-Plasoevers 2019’ zaten zijn niet meer in dit ontwerp voorzien. De ontwikkelingslocaties Fort Kudelstaart, Nieuw-Calslagen (Jan Lunenburg Oever), Royal Terra Nova (percelen achter Uiterweg 222) en Marinapark Aalsmeer (percelen achter Uiterweg 116a) vallen buiten dit ontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 16 oktober tot en met 26 november 2020.

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

Digitaal
U kunt de digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2021” raadplegen op:

Papier
Het papieren ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2021” met behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:

 • de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1;
 • de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

In verband met de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus, dient voor inzage eerst telefonisch een afspraak te worden gemaakt via 0297-387575 (balie Aalsmeer) en 020-5404911 (balie Amstelveen).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke  of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan de Gemeenteraad Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zaaknummer
Z19-006733. Digitaal indienen kan onder vermelding van het zaaknummer én uw adresgegevens via fu-so@amstelveen.nl. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z20-070704), het bestaande toilet vervangen door een toiletgroep m/v (gemeentelijk
monument)- Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z20-070635), het aanleggen van een in- en uitrit- Van Cleeffkade sectie C nr, 6247, (Z20-070178), het verwijderen van een buiten gebruik gestelde DPO-leiding (project
HOVASZ-TE20185)

– Legmeerdijk t.h.v. sectie C nr. 4427 , (Z20-070149), het verwijderen van een buiten gebruik gestelde DPO-leiding
(project HOVASZ)

– Oosteinderweg 28a, 1432 AL, (Z20-070089), het intern verbouwen van de woning, het verhogen van de nok en
plaatsen van dakkappellen aan de voor- en achterzijde van de woning

– Beatrixstraat 78, 1432 HG, (Z20-069759), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Kudelstaartseweg, t.h.v. nr.  22 (kad. perceel D nr. 6824), (Z20-069601), het verwijderen van stortstenen en het
aanleggen van een pierverlenging

– Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-069164), het kappen van 3 bomen t.b.v. de herinrichting en
groenrenovatie van de omgeving van de Proosdijhal

– Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z20-069160), het ombouwen van de bestaande tennishallen naar een klimtorenpark

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Snoekbaarsstraat 2, 1432 PE, (Z20-058431), het plaatsen van een vuilcontainer t.b.v. het vervangen van een
schutting. Verzonden: 12 oktober 2020

– Hornweg 322 en achter nr. 322  (sectie B nrs. 6509 en 7361), 1432 GT, (Z20-052940), het verbreden van een
bestaande in- en uitrit (toegangspoort) en/of extra poort toevoegen. Verzonden: 07 oktober 2020

– Charles Gabrijweg 20, 1431 MJ, (Z20-055471), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 oktober 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Huygensstraat 32, 1433 BR, (Z20-061093), het plaatsen van een split (airco) warmtepomp op de dakkapel aan de
voorzijde van woning. Verzonden: 12 oktober 2020

– Uiterweg 34, 1431 AN, (Z20-049596), het plaatsen van een dakraam ( rijksmonument). Verzonden: 12 oktober 2020

– Kudelstaartseweg 20, 1431 GA, (Z20-045337), het bouwen van een clubhuis. Verzonden: 06 oktober 2020

– Geraniumstraat 30, 1431 SR, (Z20-043579), het maken van een dakopbouw met een dakkapel aan de voor- en
achterzijde van de woning. Verzonden: 05 oktober 2020

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– langs Burgemeester Kasteleinweg (N196), t.h.v. Stommeerkade 35A (kad. perc. C6189), (Z20-064022), het aanleggen
van een nieuw glasvezeltracé en het verwijderen van het oude tracé t.b.v. reconstructie

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

•          Aanwijzing 30 km/uur zone – Machineweg tussen de Japanlaan en de Legmeerdijk.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Oosteinderweg 247C (Z20-053309) Optisport Leisure Center Aalsmeer B.V., verzonden 7 oktober 2020

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Oosteinderweg 247C (Z20-053304) Optisport Leisure Center Aalsmeer B.V., verzonden 7 oktober 2020

TER INZAGE:

 • t/m 29 oktober 2020:
  Ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder
 • t/m 26 november 2020:
  het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer
Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676
De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer

Lees vorig bericht

Barendebrug bijna in ere hersteld

Lees volgend bericht

Column: De verbouwing (deel 3)


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *